Pilotní studie:

 

"Dopad grantové podpory romské komunity

v nadaci Open Society Fund"

 

 

Pracovní název: "Impact"

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři:

 

Michaela Ledererová

Josef Macák

Karel Masařík

Lenka Průšová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSV UK

Politická a ekonomická sociologie

                                                           Magisterský seminář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

I. Úvod. 2

a) Obecná východiska. 2

II. Typologie projektů. 4

a) Obecná kategorizace. 4

b) Kategorizace financí projektů. 5

III. Základní zjištění. 6

Schválené otevřené granty. 6

b) Cíle schválených projektů. 8

c) Cílová skupina. 8

d) Konečné výstupy projektů. 9

e) Trvání projektů. 9

f) Financování projektů. 10

g) Finanční položky. 11

h) Typ organizace podle položek, na které žádala finanční podporu. 12

i) Forma závěrečné zprávy. 13

Nepřijaté projekty otevřených grantů. 13

a) Cíle zamítnutých projektů. 15

b) Forma výstupu projektu. 15

c) Finanční zdroje. 16

Porovnání zamítnutých a přijatých projektů. 17

Příloha č.1 - Přehled grantové podpory Romů v nadaci OSF. 19

1. Program na podporu nadaných romských studentů. 19

2. Romský program - otevřené granty. 21

3. Podpora romské kultury ve střední a východní Evropě. 23

4. Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty. 24

5. Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty. 25

6. Program podpory romských studentů a absolventů při stážích v neziskových organizacích  25

7. Open Society Institute Launches Roma Political Leadership Program.. 27

Příloha č.2Vybrané doplňující statistické informace. 29


I. Úvod

 

Pro týmový projekt v rámci magisterského semináře „Politická a ekonomická sociologie“ jsme se rozhodli využít nabídky Multikulturního centra Praha, abychom zpracovali problematiku grantové podpory Romů v České republice. Nadace Open Society Fund Praha se již řadu let zabývá podporou romské komunity v ČR. V současné době přistupuje k detailnějšímu pohledu na dopad této své činnosti na život Romů i neromů a rozvoj tolerance vůči menšinám u nás. Nadace si dala za cíl provést evaluaci grantové podpory, získat zpětnou vazbu a modifikovat tak své budoucí cíle a zaměření jednotlivých grantů podle potřeb svých žadatelů.

Naším úkolem v rámci semináře „Politická a ekonomická sociologie“ bylo zpracování podkladů pro tuto evaluaci - pilotní studii s teoretickou a empirickou částí, která naznačí možné směry evaluační práce ukáže i dílčí výsledky hodnocení jednotlivých projektů. Studie by tedy měla pomoci nadaci při rozhodování o dalších krocích evaluace, odlišit základní přístupy a vytvořit jakýsi odrazový můstek pro další úvahy o evaluaci. Zaměrem není předložit evaluaci samotnou, přestože v určitých částech studie jsou obsaženy i samy evaluační výsledky (viz kap. III. Základní zjištějí).[1]

 

 

a) Obecná východiska

 

Při  hledání vhodných kritérií evaluace jsme vycházeli především z reality fungování nadace OSF, jak nám byla představena několika svými zástupci. Určitá tato východiska mají jistě obecnou platnost a dala by se použít v jakékoli nadaci.

Potřeba najít způsob evaluace projektů měla v nadaci několik rovin. Za první rovinu bychom označili praktické fungování instituce. V denním rytmu práce vedoucím grantových programů nezbývá čas, aby hodnotili vývoj jednotlivých programů, jejich efektivitu, mají malou zpětnou vazbu a přímý kontakt s vykonavateli projektů, jsou zahlceni vlastní režií projektů. Dosud tak byla uplatňována dvě kritéria úšpěšnosti či prospěšnosti projeků – vstupní kritéria pro udělení grantů a závěrečná zpráva. 

Dalším motivem pro evaluaci je zhodnocení efektivity finančních prostředků. Nadace sice požaduje podrobný rozpočet na počátku a podrobnou zprávu o využití peněz na konci (případně i v polovině) projektu. Tento způsob však umožňoval pouze omezenou kontrolu nad skutečným využitím financí a neposkytoval celkový přehled o toku peněz do konkrétních kategorií.

V první rovině se tedy jedná převážně o kontrolu, jak nad plněním záměru projektu, který byl nadaci představen, tak nad využíváním alokovaných prostředků. Patří sem také zpětná vazba konkrétních projektů do nadace, vyhodnocení jejich úspěšnosti, potřeb, úspěchů či chyb řešitelů projektů.

V návaznosti na tuto první rovinu evaluace jsme navrhli zpracování vzorové typologie projektů za omezené období (1998). Podle vyjádření vedoucích romských grantových programů je právě tato přehledově-analytická kvantitativní část evaluace pro nadaci velmi žádoucí.

         Motivace zabývat se evaluací má však v nadaci OSF i druhou rovinu. Jedná se o dlouhodobé sledování účinnosti podpory romské menšiny. Jak se projevily vynaložené prostředky a vytvořené vzdělávací a jiné podpůrné programy v praxi, v postavení romské menšiny v české společnosti, v postojích majority. Tento hlubší pohled na grantovou podporu by nadaci kromě evaluace své práci v dlouhodobém měřítku umožnil efektivně modifikovat své programy na základě aktuálních potřeb Romů a ujistit se, že cílová skupina pouze nereaguje na výzvu a nabídku ze strany donátora a nepřizpůsobuje své záměry a potřeby dikci nadace.

         Tento typ evaluace již vyžaduje náročnější a citlivější techniky, než je kvantitativní statistická analýza (která je ovšem nezbytná jako odrazový bod). Po vyhodnocení všech hledisek jsme pro tuto část evaluace jsme navrhli metodu případové studie projektu kombinovanou s dalšími technikami – bude dopracováno.

 

 


II. Typologie projektů

 

         První fází vytváření typologie byla kategorizace dat, zde závěrečných zpráv projektů otevřených grantů (přijatých i nepřijatých nadací OSF), která proběhla formou sekundární analýzy dokumentů.

         V této analýze jsme se soustředili na všechny závěrečné zprávy z roku 1998. Jedná se o interní dokumenty OSF, ke kterým nám byl po dohodě umožněn přístup. Z celkového počtu 69, jsme z analýzy vyřadili 2, které svým obsahem neodpovídaly námi zvoleným kritériím.

         Kategorizace projektů v této fázi měla především deskriptivní charakter a proto nebylo nezbytné vytvářet hypotézy.  Po primární analýze závěrečných zpráv a konzultaci se zástupcem OSF, byli vytvořeny kategorie znaků, které jsme zanesli do záznamového archu. Samotný proces kódování a přenosu dat do záznamových archů proběhl na přelomu měsíce května a června. Poté proběhlo čištění dat a jejich převedení do digitální podoby. K analýze jsme použili statistického softwaru SPSS.8.0 a programu Excel MS Office.

 

 

a) Obecná kategorizace

 

Základní členění organizací:      romská       (vedoucím/i projektu je/jsou                                                                      Rom/ové)

                                               neromská    (vedoucím/i projektu je/jsou                                                                      neromové)

 

Typy jednotlivých organizací:    farní charity (+ církevní organizace)

                                               občanská sdružení

                                               nadce

                                               školy  (romské i neromské bez rozdílu)

                                               místní organizace a centra

                                               jednotlivci

 

Cíle projektu:                           volnočasové aktivity

                                               integrace romské komunity

                                               vzdělávání   (podpora žáků a studentů na                                                                     školách)

                                               podpora romských asistentů

                                               prevence     (preventivní aktivity v oblasti                                                                      kriminality a drogové závislosti)

 

Velikost cílové skupiny:            do 30-ti účastníků

                                               31- 80

                                               81- 120

                                               121 a více

                                               neomezeno

 

Věková struktura

cílové skupiny:                         do 18- let

                                               18- 26 let

                                               27 a více let

                                               neomezeno

 


Forma závěrečné zprávy:                  stručná

                                               detailní

                                               detailní s doprovodnými obrázkovými                                                                            dokumentacemi

                                               žádná

 

Konečný výstup projektu:        zájmové kroužky

                                               jednorázové akce

                                               vzdělávací centra

                                               publikace

                                               prezentace romské kulturní tradice

                                               vyškolení sociálních pracovníků a poradců

 

Trvání zavedených projektů:    jednorázové aktivity

                                               dlouhodobé a trvalé aktivity

 

Získání prostředků

z jiných zdrojů:                        obce

                                               nadace a fondy

                                               vláda, stát

                                               vlastní příspěvky

                                               žádné

 

Garant projektu:                      romský

                                               odborník v dané oblasti

 

Z uvedených kategoríí se později ukázala kategorie “garant projektu” jako těžce vystopovatelná (vyskytovala se zřídka) a proto byla z dalších analýz vynechána z důvodu nulové signifikance.

 

 

b) Kategorizace financí projektů

 

Celková částka:                       Kolik požadovali?

                                               Kolik dostali?

 

Konkrétní požadavky:              Na co žádali (a kolik)?

                                               Na co dostali (a kolik)?

 

Sledované kategorie:               Mzdové náklady

                                               Provozní náklady (elektřina, plyn,                                                                         administrativa…)

                                               Investice do nemovitostí (koupě, oprava,                                                            pronájem)

                                               Cestovní náklady (proplácení jízdného)

                                               Nákup elektroniky a kancelářského vybavení                                                        (počítač, internet)

                                               Nákup vybavení nezbytného k aktivitě

                                               Občerstvení a služby


III. Základní zjištění

 

         Typologie projektů měla za cíl vyzkoušet možnosti a náročnost metody kvantitativní evaluace projektů. Současně to však byla ta část, která byla od začátku nadací označována za nejžádanější. Kromě poznatků o metodologii evaluace (viz. kap. Závěr) přináší tato část značné množství konktrétních zjištění o grantové podpoře za dané období, které zde představujeme.

         K dispozici jsme měli celkem 67 žádostí a závěrečných zpráv otevřených grantů, za rok 1998.  Při využití výše popsaných kategorií byl v této kvantitativní části výzkumu vytvořen souhrnný přehled o tzv. otevřených romských grantech.

 

Schválené otevřené granty

 

         První třídící hledisko, které jsme použili pro naši typologii bylo rozdělení na „neromské“ a „romské“ organizace, podle typu organizací. Další třídící hlediska jsou znázorněna v grafech s komentáři v následujícím pořadí: cíle projektů, cílová skupina, konečné výstupy, trvání projektu, financování projektů a forma závěrečné zprávy.

         Následující dva grafy zobrazují nejčastější typy organizací, které se ucházely o grant a získaly ho. Veškerá data v grafech jsou udávána v procentech.

 

 

Romské organizace

 


 

Neromské organizace

 

 

         Z grafického znázornění je zřetelné, že občanská sdružení představují nejčastější typ organizace žádající o otevřený grant v nadaci OSF. Druhý nejčastější typ jsou místní organizace a centra.  Romské organizace (tj. vedené přímo romskými představiteli) se v seznamu schválených projektů vyskytují méně často. Ze všech zkoumaných schválených projektů za rok 1998 jich bylo pouze 16 a dominujícím typem byla občanská sdružení.


b) Cíle schválených projektů

         Na následujícím obrázku je zobrazena typologie cílů žádostí o otevřený grant. Volnočasové aktivity, jako například realizování klubovny pro děti, výlety, sportovní vyžití, dětské dny, zájmové činnosti apod., představují nejčastější náplň realizace projektů. Integrace romské komunity byla uváděna ze 23,5%.

         Na základě statistické analýzy jsme také dospěli k zjištění, že za cíl si volnočasové aktivity nejčastěji stanovují charity (75%), občanská sdružení (63,6%) a školy (60%).

 

c) Cílová skupina

         Cílovou skupinou je míněn počet lidí, na které by se měl grant vztahovat. 35% všech schválených projektů nebylo početně specifikováno. Často se objevoval počet do 30 účastníků (29%). Pokud bylo v žádosti přímo specifikováno, že grant bude sloužit omezenému počtu účastníků (v našem případě do 30 účastníků), jednalo se především o granty určené dětem pro jejich zabavení ve volném čase.


 

 

d) Konečné výstupy projektů

         Termínem konečné výstupy jsme označili typy aktivit, na které byly granty získány. Jak je vidět v grafu, zájmové kroužky zaujímají nejvyšší pozici (37,3%) Také jednorázové akce (jako například výlety, poutě, sportovní soutěžení) představovaly častý typ konečných výstupů (25,5%).

 

 

         Pokud statisticky porovnáme konečný výstup projektů a typ organizací, které získaly grant, objeví se následující souvislosti: zájmové kroužky častěji provozují charity a občanská sdružení, jednorázové akce častěji provozují místní organizace  a školy, vzdělávací centra charity. Publikace častěji vydávají nadace a místní organizace a vyškolením sociálních pracovníků se nejvíce zabývají občanská sdružení.

 

 

e) Trvání projektů

            Jednotlivé projekty se od sebe lišili také délkou trvání. Rozlišili jsme projekty, které získaly grant na dlouhodobé až trvalé aktivity a projekty týkající se aktivit jednorázových (jako například výstavy, dětské dny apod.) Graf ukazuje, že převládají zejména dlouhodobé akce.

         Na základě podrobnějších analýz se také objevil statistický trend, že na dlouhodobé projekty se specializují zejména  charity a občanská sdružení, na jednorázové aktivity školy a místní organizace.

 

 

f) Financování projektů

         Co se týče kategorie financování, zde jsme se zaměřili na dvě základní kategorie.  Sledovali jsme zdroje financování – kde jsme chtěli především  zjistit, zda organizace, které získaly finanční podporu od OSF současně vyvíjely snahu získat finanční podporu od jiných subjektů. Dále jsme se zaměřili na kategorie žádali/ dostali – na jaké finanční položky byl grant žádán a na které získán.

 

Zdroje financování

        Z grafu je zřetelné, že se  často  objevily projekty, kterým byl schválen grant přesto, že nežádali o finanční podporu u jiných institucí (49% ze všech analyzovaných schválených žádostí). Mezi časté donátory patří obce a nadace.

 


g) Finanční položky

 

Následující graf porovnává jednotlivé finanční položky podle kritéria žádali na/ dostali na.

 

 

         Nejčastější finanční položku, na kterou byly finance požadovány přestavují mzdové náklady (64,7%), nákup  ostatního vybavení (zejména kancelářského, 56,9%) a cestovní náklady (52,9%). Nejčastěji financovány byly nákup ostatního vybavení (49%), mzdové náklady a cestovní náklady. Pozoruhodná je také položka občerstvení a služby, která byla financována ze 20%.

         Na základě statistických analýz jsme dále vysledovali, že občanská sdružení nejčastěji získala finance na mzdy, cestovní náklady a elektronické vybavení. Na provoz nejčastěji získaly místní organizace a charity a na občerstvení + služby, nadace a charity.

         Co se týče kategorie „konečný výstup projektu“, zájmové kroužky získaly finanční podporu od OSF na občerstvení + služby, jednorázové akce (např. poutě, výlety) na provozní náklady a také občerstvení, vzdělávací centra na mzdu a elektronická zařízení, vyškolení sociálních pracovníku na mzdové a cestovní náklady.

         Na základě těchto zjištění lez tedy říci, že se objevují tendence častěji podporovat náklady na mzdu, cestování a na nákup ostatního, zejména kancelářského vybavení. Méně se poté investuje do provozních nákladů a nákladů na občerstvení.

 

 

 


h) Typ organizace podle položek, na které žádala finanční podporu

         Následující poslední graf vykresluje, na jaké finanční položky žádaly jednotlivé organizace grant od OSF. Pozoruhodná je položka nákup ostatního vybavení (zejména kancelářského) u škol, která zabírá 14,3% veškerých finančních nákladů. Občanská sdružení nejčastěji žádala peníze na cestovní náklady (47,4%), charity na občerstvení + služby (37,5), nadace a místní organizace a centra na provozní náklady a konečně jednotlivci na mzdové náklady (14,8.)

 

 

 

 

         V analýzách se také objevil trend, že romské organizace méně častěji hledají podporu u jiných organizací než u OSF. U neromských organizací se objevila větší snaha hledat si podporu i u jiných institucí, především u obcí a jiných nadací. Přesto však tvořila položka „nežádá u jiných zdrojů“  v rámci kategorie zdroje financování 49%.

 


i) Forma závěrečné zprávy

         Graf znázorňuje jakou formu měli závěrečné zprávy. Navíc je z grafu zřetelné, jak se od sebe závěrečné zprávy liší podle typu konečného výstupu projektu.

 

 

         Jak ukazuje graf, stručnou závěrečnou zprávu odevzdávají nejčastěji organizace se zaměřením  na publikování (57,1%), na přiblížení romské kulturní tradice (50%) a na vyškolení sociálních pracovníků (42,9%). Detailnější forma zprávy byla zaznamenána u organizací, jejímž cílem je vybudování vzdělávacích center (33,3%).  Případ absence závěrečné zprávy se poté objevil u organizací  provozující zájmové kroužky (42,1%) a u organizací zaměřených na jednorázové akce (46,2%).

         Obecně lez konstatovat, že závěrečné zprávy měli u většiny projektů stručnou podobu. Detailnější podobu měli zprávy z projektu od občanských sdružení. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity poskytovali často ke zprávám  obrázkovou přílohou.

 

 

 

Nepřijaté projekty otevřených grantů

 

         Počet zamítnutých projektů za rok 1998 činil 16. Následná statistická zjištění nelze vztahovat rámcově na všechny zamítnuté projekty, jelikož bylo bráno v úvahu pouze 16 projektů, což je pro hlubší statistické analýzy malý počet.

 

 

 

 

Romské organizace

 

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že 25% zamítnutých romských projektů byla žádána jednotlivcem.

 

Neromské organizace

         Jak je zřetelné z grafu, v rámci zamítnutých projektů dominují mezi nejčastějšími typy organizací místní organizace a na druhém místě školy. Ve srovnání se schválenými projekty došlo ke změně, protože mezi schválenými  dominovala občanská sdružení.

 

a) Cíle zamítnutých projektů

 

 

         Pozoruhodným zjištěním je skutečnost, že mezi zamítnutými žádostmi dominují v 50% projekty, jejímž hlavním cílem bylo vzdělávání. Pro srovnání, vzdělávání jako cíl byl u schválených projektů na místě třetím - co se týče nejčastějších cílů.

 

 

 


b) Forma výstupu projektu

         Jak znázorňuje následující graf, převládající formou výstupu jsou vzdělávací centra (37,5%) a jednorázové akce (31,3%). V tomto případě opět dochází k posunu, protože vzdělávající centra jako forma výstupu byla mezi schválenými projekty udávána pouze v 11,8%.

 

c) Finanční zdroje

 

         Na základě tohoto grafu lze usuzovat, že velkou roli při zamítání projektů může hrát právě skutečnost, že mnoho žadatelů spoléhá ne celkovou finanční podporu od OSF. Jelikož ale filosofií nadace OSF je podpořit dílčí projekty při „rozjezdu“ aktivit a zároveň motivovat žadatele, aby hledali finanční podpory i u jiných subjektů, může se podílet právě tento nezájem hledání jiných finančních zdrojů velkou měrou na konečném záporném rozhodnutí komise OSF.

 

 

 

 

Porovnání zamítnutých a přijatých projektů

 

         Závěrečné grafy porovnávají přijaté a nepřijaté projekty jednak z hlediska typu organizace a také z hlediska cílů dílčích žádostí o otevřený grant. Oba grafy porovnávají projekty neromských organizací, protože vzhledem ke svému počtu měli lepši vypovídající hodnotu.

 

Přijaté a odmítnuté projekty podle typu žádajícího subjektu

 

         Grafické znázornění ukazuje, že nejčastěji byl schválen grant občanským sdružením. Nadace jako žádající subjekt nebyly v našem zkoumaném vzorku nikdy odmítnuty. Naopak mezi nejčastěji odmítnuté žádající organizace patří místní organizace a školy.

 


 

Přijaté a odmítnuté projekty podle cílů jednotlivých žádostí o otevřený grant

 

         V grafu je znázorněno srovnání přijatých a nepřijatých projektů z hlediska jejich cíle. Mezi nejčastěji financované cíle patří volnočasové aktivity, naopak mezi méně často financované kategorie vzdělávání.

 


Příloha č.1 - Přehled grantové podpory Romů v nadaci OSF[2]

 

1. Program na podporu nadaných romských studentů

Program je zaměřený na podporu romských studentů vysokých škol, vyšších odborných škol (pomaturitní studium), středních škol a učebních oborů s maturitou, kteří mají předpoklady k ukončení příslušného vzdělávacího stupně a k postupu na vyšší stupeň, popř. těch, kteří se připravují k přijetí na uvedené typy škol. Cílem programu je motivovat nadané romské studenty, aby neukončovali předčasně studium a dosahovali nejvyššího možného vzdělání.

Podmínky programu:

V rámci programu je možno žádat o příspěvek na pokrytí nákladů ve čtyřech kategoriích:
 1. školné: pro studenty soukromých středních škol, pro studenty učilišť s maturitou vyžadujících poplatky za vyučení, pro studenty vysokých škol (bude-li školné zavedeno).
 2. studijní potřeby: pro všechny skupiny příjemců stipendia příspěvek na nákup knih a učebních pomůcek (např. sešity, psací, kreslící, rýsovací potřeby, materiál pro praktickou výuku atp.)
 3. ostatní životní náklady: příspěvek na stravování ve školních jídelnách, u studentů ubytovaných mimo domov (internát, kolej) příspěvek na ubytování, příspěvek na cestovní náklady u dojíždějících.
 4. doučování: pro všechny skupiny žadatelů o stipendium formou podpory pro tým učitel/žák, maximální počet 4 studenti na jednoho učitele.
Stipendia jsou proplácena těmito způsoby:
 1. přímé platby školám/ubytovnám: školné, ubytování, stravování (je-li zajišťováno školou).
 2. čerpání z osobních účtů: příspěvek na náklady, které není možné hradit přímo školám - některé učební pomůcky, učebnice, cestovné, ubytování, stravování aj. Příspěvky se proplácejí do předem stanovené výše po předložení originálů dokladů o vynaložení určité finanční částky na daný účel.
Kdo si může požádat o stipendium:

Do programu se mohou přihlásit studenti středních škol, učebních oborů s maturitou, studenti vyšších odborných škol a vysokých škol v České republice. Přihlášky se podávají individuálně, tj. každý student si podává a vyřizuje přihlášku sám za sebe, hromadně podané přihlášky se nepřijímají.

Do programu se mohou přihlásit i absolventi základních škol, kteří byli přijati do prvních ročníků středních škol nebo učebních oborů s maturitou, ale jen za předpokladu průměru posledního vysvědčení do 1,5 včetně (vysvědčení za druhé pololetí 9. třídy).

Do programu se mohou přihlásit dále absolventi středních škol, kteří byli přijati na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu a to bez průměrového omezení.

Pozor: studenti, kteří se hlásí do 1. ročníků všech škol, odevzdávají přihlášku až ve druhém termínu - viz následující.

Žádosti o stipendium na školní rok 2000/2001 jsou přijímány a vyřizovány ve dvou termínech:

1. termín: 15. 5. 2000

do tohoto data je třeba odevzdat všechny žádosti o stipendia kromě žádostí, ve kterých se uchazeči o stipendium hlásí do prvních ročníků všech typů výše uvedených škol.

2. termín: 15. 9. 2000

tento termín je určen pouze pro přihlášky, v nichž se žadatelé hlásí:

·        do prvních ročníků vysokých škol a vyšších odborných škol (popř. pomaturitní studium)

·        do prvních ročníků středních škol a učebních oborů s maturitou (avšak pouze s podmínkou průměru posledního vysvědčení do 1,5 !)

K přihlášce přiložte tyto povinné přílohy:

Všechny povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky. V případě, že bude některá příloha chybět, bude Vaše přihláška neúplná a nebude možné Vaši přihlášku zařadit do konkursu.

V rámci Programu na podporu nadaných romských studentů vyhlášeném v roce 2000 je možné žádat o příspěvek na náklady na studium ve školním roce 2000/2001. V žádném případě není možné proplácet náklady zpětně z minulého školního roku. Na každý školní rok je třeba žádat znovu.

Uchazeči o stipendium budou vybíráni v konkursu na základě písemných podkladů a pohovorů. Pohovory jsou povinné a uchazeči budou včas informováni o jejich termínech. Neúčast na pohovoru má za následek vyřazení přihlášky z konkursu. O výsledcích konkursu rozhoduje nezávislá komise. O rozhodnutí komise budou všichni vyrozuměni písemně. Rozhodnutí komise je konečné a důvody jejího rozhodnutí se nesdělují.

Uchazeči, kteří v konkursu uspějí, sepíší s Nadací Open Society Fund Praha smlouvu. Ve smlouvě bude vymezeno, jakým způsobem a za jakých podmínek bude stipendium propláceno.

Všechny žádosti musejí být odevzdány na adresu OSF včas v termínech (viz termíny uzávěrek výše)! Pozdě odevzdané žádosti nebudou zařazeny do konkursu (rozhodující je datum odeslání na obálce).

Přihlášku s povinnými přílohami posílejte poštou nebo osobně odevzdejte na adresu Nadace OSF Praha a obálku označte heslem "Romská stipendia". Formulář přihlášky je Vám k dispozici ve formátu PDF (85 kB) nebo Word97 (662 kB) nebo v kanceláři Nadace.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve studiu.

Ondřej Štěpánek

2. Romský program - otevřené granty

Cíl programu:

Formou grantů podporuje Nadace OSF Praha iniciativu jednotlivců i organizací, které napomáhají rozvoji romské národnostní menšiny v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, lidských práv a/nebo přispívají k lepšímu pochopení této menšiny ze strany majoritní společnosti.

Druhy aktivit, které jsou v rámci programu podporovány:

Podporovány jsou zejména projekty zaměřené na vytvoření a fungování volnočasových a komunitních center (zabývajících se systematickou prací s dětmi, mládeží i dospělými) a vzdělávání pracovníků těchto center, rozvoj sítě romských regionálních a informačních center, ochranu lidských práv, projekty na podporu romského jazyka a kultury a na podporu romských publikací a medií. Přednost mají aktivity dlouhodobějšího charakteru. Upozornění: Projekty na jednorázové akce, doučování a stipendia se mohou ucházet o podporu v ostatních programech Nadace OSF Praha (např. Grantový program pro mládež, Grantový program na podporu drobných občanských aktivit, Romská stipendia pro nadané studenty).

Upřednostňovány budou následující projekty:
Posuzování žádostí a termíny odevzdání:

Žádosti budou posuzovány nezávislou grantovou komisí, která se v jednom kalendářním roce sejde při rozhodování dvakrát. Komise po posouzení došlých projektů v každém grantovém kole vybere nejlepší, jimž bude udělen grant. Grant může být přidělen pouze na akce (iniciativy), které začnou nejdříve dva měsíce od uzávěrky. O výsledku grantového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně do dvou měsíců od uzávěrky programu.

Upozornění: posuzovány budou pouze žádosti, které budou obsahovat všechny požadované přílohy v 9-ti kopiích (tj. originál + 8 kopií). Žádosti, které nesplňují výše stanovená kritéria a žádosti neúplné budou automaticky vyřazovány.

Žádosti se odevzdávají v termínech: 10. 4. (pro aktivity začínající po 10. 6. 2000) a 30. 9. 2000 (pro aktivity se začátkem po 30. 11. 2000) a lze je odevzdat osobně nebo poštou (rozhodující je razítko s datem na obálce).

Pro rok 2000 je Romský program - otevřené granty vypsán ve dvou kategoriích:

 1. Romský program - granty pro nově vzniklé iniciativy a jednotlivce
  Program je určen pouze pro jednotlivce (fyzické osoby) a organizace (iniciativy), které vznikly po 1. lednu 1999. V této kategorii je stanovena hranice maximální výše grantu 90 000 Kč. Zároveň všichni, kdo získají grant v této kategorii, mohou požádat o tzv. Grant na asistenci ve výši max. 10 000 Kč.
 2. Romský program - granty pro již delší dobu fungující organizace
  Program je určen pouze pro organizace (iniciativy), které vznikly před 1. lednem 1999.
Asistence podpořeným projektům v rámci programu Otevřené granty pro nově vzniklé iniciativy a jednotlivce

V rámci tohoto programu mohou všichni obdržitelé grantu získat zároveň ještě tzv. Grant na asistenci v max. výši 10 000 Kč. Grant na asistenci mohou obdržet všechny projekty podpořené v tomto programu, žádost o grant na asistenci ovšem není povinná, o asistenci nemusí žádat všechny podpořené organizace či jednotlivci. Grant na asistenci se neodčítá z grantu přiděleného, jedná se o částku navíc (tj. grantista obdrží po podpisu smlouvy částku v max. výši 90 000 Kč + grant na asistenci ve výši 10 000 Kč). Grant na asistenci je možno použít dvěma způsoby:

Předkladatelé všech podpořených projektů dostanou spolu se smlouvou Žádost o grant na asistenci spolu s podrobnými instrukcemi (tj. teprve po obdržení grantu se mohou realizátoři projektu rozhodnout zda o Grant na asistenci požádají).

Podmínky přijetí žádosti

Podmínkou přijetí žádosti je vyplněný přiložený formulář se všemi náležitostmi a dodatky. Žádosti, které nesplňují podmínky programu ani žádosti došlé po uzávěrce nebudou do konkursního řízení zařazovány.

Formuláře přihlášky

pro nově vzniklé iniciativy ve formátu PDF (167 kB) nebo Word97 (217 kB)
pro fungující organizace ve formátu PDF (163 kB) nebo Word97 (220 kB)

Helena Košťálová

 


3. Podpora romské kultury ve střední a východní Evropě

Open Society Institute Budapešť nabízí možnost požádat si o podporu (tzv. "high") romské kultury: historie, umění, romského jazyka, sběru ústní slovesnosti, psané literatury, antropologie, muzikologie, sociologie. O podporu je možno si požádat v následujících oblastech:

 1. výzkum, psaní a publikování odborných knih, monografií a studií, které by pomohly prohloubit informace o romské kultuře
 2. podpora mladým (budoucím) představitelům romské kultury

Osoby romského původu vyzýváme, aby se ucházely o podporu ve všech třech kategoriích.

Výše grantů se bude pohybovat ve výši od minimální výše 1 000 USD (asi 35 000 Kč) do maximální výše 35 000 USD (asi 1 225 000 Kč).

Žádosti se podávají v angličtině (žádosti v romštině jsou také možné, ale budou přeloženy pro naše potřeby pouze v rozsahu, který je možno získat vzhledem k dialektovým odlišnostem).

Uzávěrka je 31. března 2000.

Žadatel pošle přihlášku s příloham na adresu:

Emily Martinez
Roma Culture Initiative
OSI - Budapest
Oktober 6 utca 12
H-1051  Budapest
Hungary

Fax: 0036 - 1 - 327 3101
Tel: 0036 - 1- 327 3027

Bližší inforamce Vám podá Emily Martinez martinez@osi.hu.


4. Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty

Prostřednictvím tohoto programu mohou nadaní romští studenti (středoškoláci, vysokoškoláci, studenti pomaturitního studia a dálkového studia a také dospělí) získat podporu na účast na Mezinárodní letní jazykové škole v Plzni, která se uskuteční v termínu od 9. do 28. července 2000, příjezd účastníků je plánován na večer 8. července 2000.

Kurs není určen pro úplné začátečníky (tedy pro ty, kteří se anglický jazyk nikdy neučili). Předpokládá se alespoň jeho základní znalost.

Všichni přihlášení zájemci se zúčastní písemného jazykového testu. Na základě jeho výsledku budou zařazeni mezi účastníky letní školy (nutnost získat alespoň minimální stanovený počet bodů). Místo a čas konání jazykového testu bude oznámeno všem přihlášeným telefonicky, popř. dopisem v cca pětidenním předstihu.

Z rozpočtu Nadace Open Society Fund Praha bude vybraným účastníkům poskytnuto stipendium na uhrazení následujících výdajů na letní škole: poplatky za výuku, ubytování, stravování a poznávací výlety ve výši 11 000 Kč na osobu. Stipendium nezahrnuje dopravu (na místo konání letní školy a zpět) a kapesné.

Uzávěrka je pouze v jednom termínu a to 10. 5. 2000 (rozhodující je datum na obálce).

Formulář přihlášky je Vám k dispozici ve formátu PDF (117 kB) nebo Word97 (44 kB).

Helena Košťálová

5. Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty

Program je určený pro romské studenty středních a vysokých škol v řádném denním studiu a umožňuje oceněným studentům účast na velmi kvalitní jazykové škole v zahraničí v letních měsících (červenec, srpen nebo září) roku 2000. Cílem programu je umožnit nadaným studentům výrazné zlepšení již získaných jazykových znalostí (popř. zdokonalení profesních znalostí v oboru studia) , možnost studovat jazyk přímo v dané zemi a rozšířit si tak možnost pozdějšího přijetí ke studiu v zahraničí. Toto stipendium není určeno pro začátečníky, ale pro pokročilé studenty.

Konečný výběr typu kursu a cílové země bude přizpůsoben (dle níže stanovených kriterií) požadavkům a potřebám studenta.

Jazykový výběr je možný z následujících možností:
Podmínky, které musí student/žadatel splňovat:
Z došlých přihlášek budou vybráni obdržitelé tří hlavních cen:

I. cena:

5- týdenní letní pobyt na renomované jazykové škole v zahraničí dle našeho výběru. Uchazeč o stipendium si volí studijní jazyk. Termín je věcí domluvy. Stipendium bude uděleno do maximální výše 150 000 Kč a pokryje školné, cestovné, ubytování, stravování, kapesné a příspěvek na studijní materiály.

II. cena:

3-týdenní letní pobyt na renomované jazykové škole v zahraničí dle našeho výběru. Uchazeč o stipendium si volí studijní jazyk. Termín je věcí domluvy. Stipendium bude uděleno do maximální výše 90 000 Kč a pokryje školné, cestovné, ubytování, stravování, kapesné a příspěvek na studijní materiály.

III. cena:

2-3 týdenní letní pobyt na renomované jazykové škole v zahraničí (pouze v evropských zemích) dle našeho výběru. Termín je věcí domluvy. Stipendium bude uděleno do maximální výše 60 000 Kč a pokryje školné, cestovné, ubytování, stravování a kapesné.

Všichni zájemci projdou dvoukolovým výběrem. V prvním kole budou posuzovány všechny úplné žádosti grantovou komisí. Vybraní studenti, kteří projdou do druhého kola, budou písemně pozváni k ústnímu pohovoru (a to nejpozději do 31. května 2000). Definitivní výsledky budou vyhlášeny na slavnostním setkání uchazečů, které se uskuteční do konce června 2000.

Uzávěrka je pouze v jednom termínu a to 30. dubna 2000 (rozhodující je datum na obálce).

Formulář přihlášky je Vám k dispozici ve formátu PDF (116 kB) nebo Word97 (189 kB).

Helena Košťálová

6. Program podpory romských studentů a absolventů při stážích v neziskových organizacích

Prostřednictvím tohoto programu mohou romští studenti (středoškoláci, vysokoškoláci, studenti pomaturitního a dálkového studia) a absolventi (maturitních, pomaturitních a univerzitních oborů) ve věku min. 16 let získat podporu při stážích v neziskových organizacích v České republice. Stáž je určena především pro mladé Romy, kteří mají zájem v budoucnu pracovat v neziskové organizaci a touto cestou by chtěli získat potřebnou praxi; popř. pro mladé Romy, kteří svou budoucí profesní orientaci teprve hledají.

Stáží se rozumí pobyt v neziskové organizaci v délce 1 - 5 měsíců, během nějž se stážista seznámí s fungováním celé organizace a získá tak praxi potřebnou pro svoje budoucí profesní uplatnění.

Finanční podpora je určená neziskové organizaci na pokrytí nákladů spojených s pobytem stážisty. Stážista obdrží malé stipendium, ze kterého si bude hradit stravu, cestovné, kapesné popř. jiné náklady. Upozorňujeme vás, že stáž je pracovně - studijní pobyt, jehož cílem je získat zkušenosti; v žádném případě se nejedná výdělečnou činnost (brigádu).

Stáž by se měla uskutečnit v místě trvalého (popř. přechodného) bydliště stážisty; Nadace Open Society Fund Praha nebude hradit náklady na ubytování.

Žádosti mohou předkládat jak zájemci o stáž (romští studenti a absolventi) tak i neziskové organizace. Není podmínkou, aby zájemce o stáž měl vybranou konkrétní organizaci (či organizace konkrétního studenta/absolventa), ovšem zájemci, kteří si předem zajistí stáž v konkrétní organizaci, budou mít při výběru přednost.

Všichni přihlášení zájemci o stáž se zúčastní pohovoru, který je nezbytnou součástí výběrového řízení. Místo a čas konání pohovoru bude oznámeno všem přihlášeným telefonicky, popř. dopisem v cca pětidenním předstihu.

Přihlášky se předkládají ve dvou kategoriích: Kategorie A (Individuální žádosti uchazečů o stáž - tj. žádosti studentů a absolventů); Kategorie B (Žádosti neziskových organizací).

Uzávěrka programu je v termínu 10. 5. 2000 a 10. 9. 2000 (rozhodující je datum na obálce).

Formulář přihlášky je Vám k dispozici ve formátu PDF (140 kB) nebo Word97 (201 kB).

Helena Košťálová

7. Open Society Institute Launches Roma Political Leadership Program

Summary

The Open Society Institute is pleased to announce the creation of the Roma Political Leadership Program (RPLP). The program's purpose is to promote the participation of young Roma in national political life. In its first year, it is open to applicants from Bulgaria, the Czech Republic and Hungary.

Program

The program is designed to provide participants with the theoretical background and practical skills to serve as credible candidates for elective office. Through a competitive selection process, RPLP will identify up to 10 participants per country for training and internships. It will also facilitate contacts between participants and civic organizations / political parties in their home countries in order to raise Roma representation in civil society and on the parties' electoral lists.

The program consists of a series of events, beginning with an international seminar, planned for mid-July, 2000. As a condition of selection, all RPLP participants must agree to attend the international seminar and six weekends of training in Prague. They will also need to commit to completing a project related to political activism and an internship. These activities will require 25-30 days is required over the course of nine months.

Administration

RPLP is guided by an international Steering Committee, comprised of Roma representatives from the three countries targeted. In Czech Republic, the local Steering Committee is headed by the Czech Republic member of the international Steering Committee. It will be responsible for selecting RPLP participants. The selection process is administered by Open Society Fund Prague. Travel and lodging costs will be covered by RPLP.

Selection Criteria

Interested Roma who meet the following criteria are encouraged to apply:

 1. Romipen: demonstrated interest in Roma political development, culture or civic activism
 2. Education: high school or above
 3. Age: 25-35 years of age
 4. Language: knowledge of a foreign language, preferably English
 5. Civic activism: participation in political or civic activities preferred

Leadership Training

Participants will attend a week-long international seminar to examine such issues as the role of the citizen in democracy, the function of the media, the structure of political parties, practical leadership skills, introduction to politics and political structures. Participants will also attend local seminars to provide them with background on the political system and laws of Czech Republic. Topics to be covered will include a survey of political parties, electoral laws, Czech Republic history and policy issues.

Internships

Upon completing the seminars, participants will serve short internships with political parties or civic organizations.

Projects

Participants will work on a group project to be assigned during the international seminar but carried out in Czech Republic.

To apply

Send the following materials to the address of OSF Prague:

Helena Košťálová

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

Vybrané doplňující statistické informace[1] Vzhledem k tomu, že předkládaná studie má obstát jak v nadaci OSF Praha, tak na půdě semináře PES FSV UK, obsahuje některé části, které nejsou pro jednoho nebo druhého příjemce relevantní. Jedná se například o přílohu č.1 – přehled grantů pro Romy v OSF Praha, a některé další.

[2] Přehled je aktualizován ke červnu 2000, je tedy odllišný od přehledu v návrhu projektu. Pilotní studie nepracuje se všemi grantovými kategoriemi. Po zvážení časových možností a lidských zdrojů byla např. zcela vynechána kategorie romských studentů. Zdroj: www.osf.cz.