Nevoliči, teoretický úvod, preultimate version

 

Martin Kreidl

1.         Relevance zkoumání politické participace

Otázku, proč se zabývat politickou participací, lze odpovědět několika způsoby. První z možných odpovědí se vztahuje k samotné podstatě demokracie, která je založena na participaci občanů. „Demokracie“, napsal J.S. Mill, „vyžaduje jejich činnou účast“ (Mill 1993:9). Politická participace neznamená jen účast ve volbách. W. R. Schonfield a M.-F. Toinetová rozlišují několik vrstev konvenční politické participace: Škála participace podle nich může vypadat takto: vystavovat se politickým podnětům, volit, účastnit se politické diskuse, vyjadřovat veřejně své politické názory ve snaze přesvědčit jinou osobu, kontaktovat osobně nebo písemně politika nebo funkcionáře, finančně podpořit stranu nebo volební kampaň, účastnit se politického mítinku, zapojit se do volební kampaně, být aktivním členem strany nebo politické organizace (Schonfield, Toinet 1975: 667; cit. podle Novák 1995). To znamená, že volební účast je jen jednou z možností jak participovat na politice. Další možnost, s kterou Schonfield a Toinetová pracují je nekonvenční politická participace.

V moderních demokraciích je hlasování základním mechanismem k  hledání společenského konsensu (Lipset 1960: někde v závěru): nízká volební účast totiž zpravidla znamená, že jsou některé skupiny občanů v politice podreprezentovány (Lipset 1960: ). Ne vždy ale platí, že vysoká volební účast je znakem kvalitní demokracie a toho, že občané mají na politiku značný vliv. Ostatně zkušenost s téměř stoprocentní volební účastí v bývalých komunistických zemích, kde byl faktický vliv občanů na politiku minimální, je toho příkladem. Na druhé straně ale existují situace, kde mají občané na politiku značný vliv bez toho, že by volební účast byla enormně vysoká. Paradox vztahu volební účasti a kvality demokracie vysvětluje existence více možností politické participace.

 

Pokud se tedy většina studií o politické účasti zaměřuje na volební část, jeto převážně z čistě pragmatických důvodů: snadno se měří. Vynecháme-li různé technické limity pro volbu[1] (Krejčí ????), bude nás zajímat dobrovolná neúčast ve volbách. V neposlední řadě také proto, že v industrializovaných demokraciích za posledních třicet let stále klesá volební účast. (Lijphart 1997 ) Obecně platí, že volební participace má velký potenciál pro demokracii, protože umožňuje udržení efektivní opozice. Opoziční strany jsou ve vztahu k vládě vždy poněkud handicapovány, protože teprve čekají na svou šanci vládnout. Právě šance na uchopení politické moci činí opozici opozicí a ukazuje důležitost aktivní politické participace. Bez ní není možné střídání vlád, základní princip, na kterém stojí moderní liberální demokracie.

, Mobilizace nevoličů má své sociální determinanty, přičemž stejné faktory, které v takříkajíc „normálním“ období vedou k politické apatii, mohou v neklidných dobách znamenat posílení pozice extrémistických stran. Právě proto, že takové situace se při nízké politické aktivitě vyznačují silnou explozívností. Politicky apatičtí jednici mohou být získáni pro politiku v obdobích společenských krizí. (Lipset 1960: 122- 123)[2] Existují situace, kdy vysoká účast na politice může být důsledkem ztráty společenského konsensu.[3] Mnohá autoritářská hnutí, která zná naše moderní historie, postavila svůj úspěch právě na programovém oslovení dosavadních nevoličů. Protože je možné počítat všechny nevoliče do skupiny potenciálních voličů takových hnutí a stran, je nebezpečí z jejich strany tím větší, čím větší je tato skupina. Už samotná skutečnost, že voliči extremistických stran jsou ukázněnější než sympatizanti stran demokratických, představuje určité nebezpečí, protože snižující se účast vede zpravidla ke zmenšení zisku právě u demokratických stran, což znamená, že relativní váha extremistů, při poměrném volebním systému, ve sněmovně roste.

Odhlédneme-li od důležitosti zkoumání toho, kdo jsou nevoliči pro demokracii, najdeme ještě jiné, po našem soudu neméně důležité aspekty celé věci. Zaprvé nám naše současná situace dává ideální příležitost porovnat vzorec volební účasti známý ze stabilních západních demokracií se situacemi v postkomunistickém prostředí. Tedy základní otázka sociologické komparace.

Lipsetova teze, že volební účast bývá vyšší v dobách společenských krizí a postkomunistická transformace je sui generis společensko-politická krize[4], platí možná pro postkomunistické Česko, ale ne už pro další transformující se země. V roce 1990 přišlo v tehdejším Československu k volebním urnám přes devadesát procent oprávněných voličů, v Maďarsku to bylo pouze 66% v prvním a 45% ve druhém kole. (Szelenyi 1997) V Polsku byla volební účast ještě nižší (43%). Zatímco v obou posledně jmenovaných zemích došlo v dalším období k nárůstu volební účasti (a v obou případech také k radikální proměně politických preferencí), ochota zúčastnit se voleb i skutečná volební účast v Čechách od toho roku klesají (viz graf!!). Ruku v ruce s tímto poklesem se ale také radikálně zvýšily šance dosavadní politické opozice na volební vítězství. Jakkoli byly tedy trendy vývoje odlišné, ve všech případech došlo souběžně ke dvěma jevům: změnila se úroveň politické participace a došlo k přesmyku politického kyvadla k dosavadní opozici.

V Británii již bylo prokázáno, že v západních demokraciích jsou přesuny politických preferencí od levice k pravici nebo naopak (a tudíž i změna vlády) způsobeny převážně voličskou mobilitou do a ze skupiny nevoličů. Jen zřídka dochází k tomu, že by někdo volil ve dvou následujících volebních obdobích jednou konzervativce a podruhé labouristy. Podle Heath a jeho spolupracovníků prošlo např. v letech 1983 a 1987 takovou mobilitou méně než jedno procento všech voličů (Heath et al.1991: 19).

2.         Obecný model politické participace

Je velmi pravděpodobné, že relativní volební neúčast v západních zemích je dána spokojeností s dosavadním fungováním politického systému, reakce na jeho stabilitu a zmenšení sociálních konfliktů (Lipset 1960: 181, Novák 1996: ??) . Alternace různých stran u moci a postupná konvergence jejich programů vyústila ve stabilizovaný režim. Očekávání ze strany občanů směrem k volbám jsou tímto procesem minimalizována a relativní důležitost účasti při volbách pro jedince klesá. Crew, Fox a Alt (Crew et al. 1977) navrhli a Swaddle s Heathem  (Swaddle & Heath 1989) potvrdili, že převážnou část neúčasti v britských všeobecných volbách lze vysvětlit náhodnými okolnostmi (nemoci, pracovní zaneprázdnění, využití volného dne s rodinou) a není možné je alespoň ne ve většině případů interpretovat jako politický úmysl.

Taková interpretace nízké volební účasti jako důsledku stability režimu a snižujících se očekávání ze strany voličů v zásadě odpovídá modelu, který navrhuje Dawns ve své ekonomické teorii demokracie. Podle ní klesá při stabilitě politického režimu ochota lidí jít k volbám. Dawns ukazuje, že v rámci politického boje dochází k posunu stran do oblastí mediánového voliče. Tak se snižuje diferencovanost politického programu stran a tím pádem klesá voličův užitek plynoucí z rozdílnosti možných voleb. Náklady na volbu postupně převyšují užitek z ní. (Dawns 19??) Svoji roli v rozhodování zda jít či nejít volit jistě sehrává i otázka reprezentace zájmů voliče politickým programem strany. Ve chvíli, kdy žádný politický program nereprezentuje zájmy voliče a reálně neexistuje možnost voliče prosazovat své zájmy, nebo je tato možnost spojena s vysokými náklady (voice) , reaguje volič tím, že nevolí (exit) (Hirschman 1970)společenská konformita a společenské normy.

Stejnou motivací, ale z trochu jiného úhlu pohledu se zabývá i Lipset. Podle něj společenská konformita nutí voliče, aby šel volit, i když sám nechce. Tento tlak norem Lipset připisuje zejména střední třídě, u které vidí nejsilnější motivaci splnit dominantní společenské normy. (????) Podobně se problémem zabývá i Dawns. Podle něj pro voliče není užitek z volby jen užitkem z výsledku voleb, ale také uposlechnutí tlaku společenských norem. Je-li totiž tlak silný a případné sankce citelné, je pro voliče racionální jít volit. Dosahuje tak pozitivního soukromého užitku ve formě ohodnocení svým okolím, stává se „dobrým a uvědomělým občanem“. (Dawns ????)

Význam voleb, vztaženo relativně k jiným záležitostem v lidském životě, zřejmě klesá. Lipset ale přesto v této souvislosti cituje ze San Francisco Chronicle případ muže, kterého k politické rezignaci vedly jiné důvody: „... je snad lepší způsob jak si v této době udržet jistý stupeň racionality, než ignorovat každodenní události popisované v novinách a jiných médiích?“ (Chronicle April 23, 1959; cit. podle Lipset 1960: 181) a dodává: „Přístup tohoto muže k politice je jasná a vědomá rezignace, odcizení založené na pocitu marnosti.“ (Lipset 1960: 181). A právě taková otázka nás může enormně zajímat: je klesající volební účast v Čechách od roku 1989 spíše reakcí na postupnou stabilizaci režimu po listopadu, nebo je důsledkem rezignace, která má svůj původ v apatii a pocitu odcizení politiky od běžného občana?

Obecné schéma volební účasti je velmi podobné v mnoha zemích: muži volí více než ženy, lidé s vyšším vzděláním více než lidé s nižším vzděláním, obyvatelé měst více než lidé na venkově, ženatí - vdané více než svobodní, lidé s vysokým statusem více než lidé s nízkým statusem, členové různých organizací více než nečlenové, nižší volební účast mají prvovoliči. Nezaměstnaní (Lipset 1960), jejichž chování bylo analyzováno například v rámci případové studie „Mariethal“, vedlo ke konstatování silného poklesu zájmu o politiku a s nim související nevolební chování. (Jeřábek 1997) Lipset se ve svém textu ale nespokojí s popisem subpopulací, které vykazují odlišnou míru politické participace, ale nabízí i instruktivní vysvětlení. K tomu používá čtyř explanačních principů- sociálních faktorů ovlivňujících volební účast (podle Lipset 1960: 185):

1) relevance vládní politiky pro jedince

a) závislost na vládě jako zaměstnavateli

b) vystavení ekonomickým tlakům, které vyžadují vládní intervenci

c) vystavení vládním ekonomickým restrikcím

d) morální nebo náboženské hodnoty ovlivněné vládní politikou

e) existence relevantní poltické alternativy

f) krizové situace obecně

2) Přístup k informacím

a) evidentnost efektů vládní politiky

b) vzdělání nebo zkušenosti umožňující zobecňující náhled

c) kontakty a komunikace

d) volný čas

3) Skupinový tlak k volení

a) underpriviledged a odcizení

b) síla třídní politické organizace

c) rozsah sociální komunikace

d) skupinové normy stavící se proti účasti u voleb

4) Cross- presseres

a) konfliktní zájmy

b) konfliktní informace

c) konflikt skupinových tlaků.

Vysvětlením významů, které se za jednotlivými položkami skrývají a jejich vztažením na konkrétní sociální skupiny potom dospívá k tomu, co jsme nazvali obecným modelem politické participace (jeho shrnutí s uvedením vysvětlujících faktorů podle Lipseta je převzatá tabulka X - podle str. 214- 215).

3. Doplňující proměnné

Některá z vysvětlení, která použil Lipset, získala při aplikaci na postkomunistické země nové konotace. Zároveň se ale v průběhu dalších let objevily proměnné, které v Lipsetově modelu nejsou zahrnuty. Oběma zmíněným skupinám se budeme nadále věnovat.

Jedním ze silných instrumentů pro vysvětlení volební účasti se ukázala být reprezentovanost zájmů určitých skupin voličů v politice. Podle Lipseta bylo důvodem nižší volební účasti dělníků ve Spojených státech právě to, že se v tamním prostředí neustavila silná sociálnědemokratická strana k reprezentování jejich zájmů. Ideu reprezentace později v případě postkomunistických zemí efektivně uplatnili další autoři (Szelényi et. al 1996). Jejich vysvětlení obratu doleva v Polsku a Maďarsku v letech 1990- 1994 je založené na zjištění, že v prvních postkomunistických volbách se celý segment populace se silným sociálnědemokratickým cítěním nezúčastnil voleb, protože v politice nebyl jeho zájem reprezentován a volební boj se odehrával převážně v termínech konzervativně- liberálních postojů. Úspěch reformované levice v následujících volbách byl postaven právě na oslovení těchto voličů a jejich přivedení do volebních místností. Do obecné debaty o oslabování třídně stranické afilace (class party dealignment viz Manza et al. 1995,) tak tito autoři dodávají další prvek: zatímco nevládne obecná shoda ohledně vlivu třídní příslušnosti na volenou stranu, „vliv třídy na politickou participaci nebyl nikdy zpochybněn“ (Szelényi et al. 1997: 203)

Domníváme se, že při aplikování myšlenky reprezentace na české poměry bude efektivní vzít do úvahy všechny relevantní dimenze politického prostoru. Podle Kitschelta (1992, 1994, 1996???) by měl být politický prostor postkomunistických zemí dominantně uspořádán podle dvou klasických os, tak, jak je navrhl už ??? (podle Heywooda ???). Matějů a Vlachová (1997a) ukázali, že hodnotově vymezený prostor, v němž se umisťují voliči, je v Česku skutečně uspořádán podle dvou dimenzí: pravo-levé (tendence k rovnostářství a redistribuci- nutné precizovat) a libertariánsko-autoritativní (postoje k tradici...- nutné doplnit). Ve stejném textu Matějů s Vlachovou zároveň ukázali, že proti některým předpokladům není objektivní (tj. hodnotově založená pozice na pravolevé ose) v souladu se subjektivním sebezařazením respondentů (Matějů a Vlachová 1997: ???), a proto si myslíme bude účelné zahrnout do analýzy obě dimenze. Někteří autoři dále argumentují, že je obzvláště v případě postkomunistických zemí, efektivní oddělit od pravo-levé dimenze dimenzi silného státu (tzv. statism: volání po silné státní intervenci např. v oblasti tvorby cen, zajištění práce pro každého, vlastnictví důležitých hospodářských podniků). Oba postoje, „rovnostářstí“ a statism, jakkoli vykazují silnou korelaci, tvoří nezávislé dimenze sociální spravedlnosti a mění se nezávisle na sobě.“ (Kluegel, Mason 1997: 18).

Dalším důležitým elementem, který zřejmě může vstoupit do rozhodování o účasti při volbách je efektivnost (efficacy) fungování poltického systému. Pokud význam tohoto pojmu znegujeme, dostaneme se velmi blízko tomu, co Lipset  označil za odcizení politice (viz výše citát z San Francisco Chronicle). Přestože byl původně pocit efektivního fungování poltického systému definován jako jednodimenzionální termín (Campbell, et al. 1954: 187, cit podle Craig, Niemi, Silver), následné výzkumy poukazují na více dimenzionální charakter tohoto pojmu. Craig, Niemi a Silver rozlišují vnitřní a vnější efektivnost (internal, external political efficacy - Craig et al. 1990). Chceme-li potom zachovat smysl, který tyto pojmy původně při analyzování volební účasti měly, mohli bychom opět po jejich obsahové negaci hovořit o vnitřním a vnějším politickém odcizení (internal, extrenal political alienation). Pocit vnitřního politického odcizení je definován jako pocit člověka rozumícího politickým záležitostem a cítícího se kompetentním k politické participaci. Vnější politické odcizení je pociťuje politický systém jako adekvátně nefungující a politiky a politické instituce jako dostatečně nereagující na veřejné potřeby.[5] Vzhledem ke své technické konstrukci nabízí poněkud podobnou interpretaci jako externí politické odcizení i Sroleho anomický index. Rabušic s Marešem, kteří ho poprvé v českých poměr aplikovali, vykládají Sroleho operacionalizaci anomie takto: „Anomické osobnosti jsou (...) odcizeny od politického, kulturního a ekonomického systému, od internalizovaných sociálních norem a hodnot a od primárních skupin“. (Rabušic, Mareš 1996: 177) Přesto však vzhledem k teoretickému zázemí obou pojmů i odlišných výsledků, které vykazují při rozboru politického chování (Matějů, Vlachová 1997a, 1997b), domníváme se mít relevanci obou pojmů pro naši analýzu za obhájenou.

Důležitou funkcí sociální struktury v Mertonově výkladu je poskytování základní předvídatelnosti sociálního chování. Prediktibilita sociálního chování je naopak minimalizována v anomickém období. (Merton 1957:159) Obdobně Lipset tvrdil, že situace charakterizované nízkou volební účastí v sobě skrývají explozivní jádro (citát!). Jestliže tedy podle teorií sociální změny má společenská transformace nutně obsahovat procesy, které tvoří podhoubí anomie (Rabušic, Mareš 1996: 176), mohli bychom potom v případě, že by se nám podařilo prokázat vliv anomie na volební absentérství - a Rabučic s Marešem ve prospěch této teze nabízejí podstatnou evidenci (tamtéž, str. 184) - tvrdit, že rostoucí neochota jít k volbám znamená růst anomie? Asi jen velmi obtížně. Mezičasové srovnání totiž (viz příloha) ukazuje, že míra anomie je v Česku stabilní, přičemž neochota jít k volbám roste. Na druhé straně to ale může znamenat, že roste vliv anomie na volební neúčast. Odpověď na vyslovenou pochybnost bude jedním z cílů tohoto textu.

 

 

Dodatky

1) graf : vývoj poltické participace v Čechách 1989- 1998 podle STEM a volebních výsledků.

2) tabulka: sociální faktory ovlivňující volební účast (podle Lipset 1960: 214- 215) .

3) tabulka: míra anomie v ČR 1995, 1996, USA (polde TK, Rabušice a Mareše)

4) tabulka: trichotomizovaný Sroleho anomický index a ochota jít k volbám (srovnání dat z Role vláda a z Rabušice s Marešem str. 184)

5) tabulky, grafy: volební účast v různých místech relevantních škál politického prostoru

 

Literatura

Craig, S. C., Niemi, R. G., Silver, G. E. (1990): Political Efficacy and Trust: A report on the NES Pilot Study Items. Political Behavior. Vol. 12 (1990): 289- 314.

Crew, I., Fox, A., Alt, J. (1977): Non-voting in British General Elections: 1966- October 1974. in: Crouch, C. (ed.): British Political Sociology Yearbook, vol. 3: Participation in Politics. London, Croom Helm.

Dawns

Eysenck, H,

Finer, H., Hicks, G., Riesman, D. (1950): Political Apathy in America. The University of Chicago Round Table, No. 657 (Oct. 29, 1950): 11.

Heath, A., Jowell, R., Curtice, J., Evans, G., Field, J., Witherspon, S. (1991): Understanding Political Change. The British Voter 1964- 1987. Oxford. Pergamon Press.

Heywood : Politcké ideologie. Praha. Victoria Publishing. (martin)

Hirschman, O., A. (1970) Exit, Voice and Loyalty,

Jahoda M, P.F. Lazarsfeld, H. Zeisel (1974) Marienthal. The Study of Unemployment Community. London: Tavistock

Jeřábek, H. (1997) Marienthal, in: Sociologický časopis 1997, Vol. 33, (No.2:321-337): Praha

Kitschelt (???)

Kitschelt (???) oboje podle M&V 1997

Kluegel, J.R., Mason, D. S. (1997): Socialist Justice in Transition? Attitudinal Change in Russia and East-Central Europe. Manuscript.

Krejčí, O. (1994): Kniha o volbách. Praha. Victoria Publishing.

Lipset, S. M. (1960): Political Man. ??? (martin)

Manza, J., Hout, M., Brooks, C. (1995): Class Voting in Capitalist Democracies since World War II: Dealignment, Realignment or Trendless Fluctuation? Annual Review of Sociology. Vol. 21 (1995): 137- 162.

Matějů, P., Vlachová, K. (1997a): Krystalizace politického spektra a faktory ovlivňující volební chování v ČR. Pracovní texty projektu Sociální trendy 8/97. Praha. SoÚ AV ČR.

Matějů, P., Vlachová, K. (1997b):

Merton, R. K. (1957): Social theory and social structure. The Free Press, Glencoe. Ill.

Novák, M. (1995): Je voličské chování racionální? Politologická revue. Vol 2 (1995): 3- 15.

Novák, M. (1996): Systémy politických stran. Úvod do ???. Praha. SLON:

Rabušic, L., Mareš, P. (1996): je česká společnost anomická? Sociologický časopis, Vol. 32 (1996): 175- 187.

Rokkan, S.

Schonfield, W. R., Toinet, M. F. (1975): Les Abstentionnistes ont-ils  tourjours tort? Revue francaise de science politique. Vol. 4 (1975).

Swaddle, K., Heath, A. F. (1989): Official and reported turnout in the British General Election of 1987. British Journal of Political Science. Vol. 19: 537- 570.

Szelényi, S., Szelényi, I., Poster, W. R. (1996): Interests and symbols in Post-communist Political Culture: The Case of Hungary. American Sociological Review. Vol. 61 (1996): 466- 477.

Szelényi, I., Fodor, E., Hanley, E. (1997): Left turns in PostCommunist Politcs: Bringing Class Back? East European Politics and Societies. Vol. 11 (1997): 190- 224.

Plnou odpovědnost za zveřejnění této neúplné a nedokončené verze textu nesou Robert Basch a Kamil Kunc.


Politická mobilita 92- 96 (% odlivu)

 

 

ODS

ODA

KDU

ČSSD

KSČM

SPR-RSČ

jiné

nevolil

ODS

53

7

3,7

8,8

0,5

3,4

5,4

17,9

ODA

28,5

30,7

3,8

19,2

2,9

1,7

5,1

8,1

KDU

2,2

0

71,5

5,4

0

1,7

3,3

15,9

ČSSD

3,9

0,5

1,7

75,2

1,3

0,8

0,7

16

LB

1

0,6

0

14,3

73

2,4

4,8

3,8

SPR-RSČ

2

0

3,4

7,4

2,6

55,3

7,6

21,7

jiné

24,1

2,3

4,5

20,1

2,3

4,5

23,4

18,9

nevolil

13,1

3,5

4,5

15,8

1,4

6,5

8,1

47,1

Prvovolič

16,7

10,1

2,2

24,2

1,7

5

6,9

33,1

 

Politická mobilita 92- 96 (celková %)

sloupec volba 92 řádek volba 96

 

ODS

ODA

KDU

ČSSD

KSČM

SPR-RSČ

jiné

nevolil

ODS

13,1

1,7

0,9

2,2

0,1

0,8

1,3

4,4

ODA

1,2

1,3

0,2

0,8

0,1

0,1

0,2

0,4

KDU

0,1

0

3,2

0,2

0

0,1

0,1

0,7

ČSSD

0,4

0,1

0,2

7,5

0,1

0,1

0,1

1,6

LB

0,1

0,1

0

1,3

6,8

0,2

0,4

0,4

SPR-RSČ

0,1

0

0,2

0,4

0,1

2,7

0,4

1,1

jiné

4

0,4

0,8

3,4

0,4

0,7

3,9

3,2

nevolil

2,4

0,6

0,8

2,9

0,3

1,2

1,5

8,6

Prvovoliči

1,2

0,8

0,2

1,8

0,1

0,4

0,5

2,5

 

mobilita mezi parlamentními stranami: 11,9%

celková mobilita i s jinými stranami: 24,1% (jenom malé strany 12,2%)

mobilita s nevoliči: 45,6% (jenom nevoliči 21,5%)

mobilita s prvovoliči: 53,1% (jenom prvovoliči 7,5%)

 

stabilita všechno: 47,1%

stabilita velké strany: 34,6%

stabilita i jiné strany: 38,5%

 


Tab X

Ochota zúčastnit se voleb podle IVVM

 [1] Volit smí jen lidé, kteří v den voleb dovršili 18 let a měli v den voleb trvalý pobyt na území ČR. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Hlasování je osobní a zastoupení není přípustné.

[2] Rozdíl mezi oběma reakcemi na politiku je samozřejmě podmíněn i jinými okolnostmi než je samotná krizovost společenské situace. Zatímco ve Spojených státech, kde jsou extremistická hnutí slabá, je běžnější reakcí nezaměstnaných politická apatie. V předválečném Německu se projevoval silný vztah mezi nezaměstnaností dělnické třídy a volebními preferencemi komunistů a nezaměstnaností středních vrstev a volebními preferencemi nacistů (Lipset Str. 122).

[3] Viz Tingsten (podle Lipseta): vysoká volební účast v Německu a Rakousku před II. světovou válkou byla právě takovým příkladem.

[4] Krize může být buď mobilizující i demobilizující.

[5] Oba tyto pojmy byly v českých podmínkách úspěšně uplatněny při analýze volebních rozhodnutí (Matějů, Vlachová 1997b). Je tedy oprávněné předpokládat jejich intervenci do procesu rozhodování o volební účasti.