Projekt: Příběhy Sarajevského atentátu a Tajného konta

Autoři:

Pavel Černý
Tomáš Evan

Obsah

1. Úvod
   1. 1. Téma & metoda
   1. 2. Teoretické výchoziště

2. Definice příběhů
   2. 1. Definice příběhů
   2. 2. Nositelelé příběhů

3. Příběh sarajevského atentátu
   3. 1. Rámec Příběhu sarajevského atentátu
   3. 2. Stručná historie “sarajevského atentátu”
   3. 3. Srovnání příběhů sarajevského atentátu
      3. 3. 1. Dimenze příběhu
      3. 3. 2. Dimenze nositelů příběhu
   3. 4. Asociační rozměr Příběhu sarajevského atentátu
   3. 5. Poznámky ke kapitole 3

4. Příběh tajného konta
   4. 1. Rámec Příběhu tajného konta
   4. 2. Srovnání příběhů tajného konta
   4. 3. Poznámky ke kapitole 4

5. Pojmenování příběhů

6. Strategie

7. Srovnání Příběhu sarajevského atentátu a Příběhu tajného konta

8. Závěr

Literatura

Přílohy

 

Motto:

“Mám teorii,” začal jsem směle.

“To mě ani trochu nepřekvapuje,” ujišťoval mě Palmu otcovsky. “Měl jsem také teorie, když jsem začínal svoji dráhu. Měl jsem dokonce mnoho teorií. Znamenitých teorií. Bohužel se však ukázalo, že nikdy nebyly správné. Ale to nevadí. Procvičování mozku dělá mladým lidem dobře. Tak klidně spusť.”

Mika Waltari

1. Úvod

1. 1. Téma & metoda

Jestliže bychom měli stručně vyjádřit, co je tématem naší práce, dalo by se to shrnout následující větou: analýza politických diskurzů vzniklých v souvislosti s interpretací politických událostí z konce listopadu 1997.

V období po Rumlově a Pilipově kritickém veřejném vystoupení vznikly dva příběhy, které mají svůj počátek právě ve zmíněné události, nicméně v politickém střetávání byly a jsou stále využívány. Na jedné straně je tu verze ODS, která hovoří o tzv. Sarajevském atentátu, jenž skončil neúspěchem - “atentátníci” jsou považováni za zrádce. Na druhé straně je tu verze US a dá se říci i ostatních malých stran tzv. Čtyřkoalice, která hovoří o lži a korupci. Na počátku tedy máme dva příběhy:

Sarajevský atentát

Tajné konto

Již zde narážíme na první potíž. Zatímco verze ODS má jednoznačné a již ustálené pojmenování, příběh US (pro zjednodušení nebudeme uvádět ostatní zainteresované subjekty, někdy to ani není možné s určitostí říci) toto jednoznačné pojmenování postrádá. Mohl by se jmenovat i “černé konto”, “švýcarské konto” atd. - volba názvu “tajné konto” je tedy již naším zásahem.

Pokud bychom chtěli být důslední, museli bychom počítat se čtyřmi příběhy:

Příběh Sarajevského atentátu

Příběh Tajného konta

negace Příběhu Tajného konta

negace Příběhu Sarajevského atentátu

Při vyhledávání textů jsme se však zaměřily pouze na první dva (hlavní) příběhy, vyhledávání jejich negací je nepoměrně obtížnější, pokud neobsahují stejná klíčová slova jako hlavní příběhy. Vyhledávání článků probíhalo téměř výhradně elektronickou cestou, prostřednictvím archívů článků na internetu. Zde se - negativně i pozitivně- projevila doba, po kterou se už s různou intenzitou na této práci pracuje, protože podmínky na jednotlivých stránkách se v čase různě proměňovaly. Pro příběh Sarajevského atentátu sloužily jako vyhledávací výrazy většinou “sarajev*”, “atentát*”, pro příběh Tajného konta byl vyhledávací výraz většinou “kont*”. Hvězdička značí libovolnou příponu k danému základu. Tímto způsobem jsme získali výběr článků s těmito výrazy od listopadu 1997 z denníků MF Dnes a Právo, pro Lidové noviny máme v tomto období vybrané pouze ty články, které obsahují pouze přesné výrazy “atentát” či “konto”. Za poslední rok, tedy od dubna 1999 do března 2000, jsme získali přepisy článků či relací obsahující hledané výrazy z hlavních médií s celostátní působností. Podrobnosti jsou v následujících tabulkách:

a) období listopad 1997 - březen 2000

 

Sarajevský atentát

Tajné konto

MF Dnes

79 (vyhl. “atentát*”)

136 (vyhl. “konto”)

Lidové noviny

48 (vyhl. Převážně “atentát”)

113 (vyhl. “konto”)

Právo

67 (vyhl. “atentát*”)

371 (vyhl. “kont*”)

b) období duben 1999 - březen 2000

 

Sarajevský atentát

Tajné konto

TV

7

4

Respekt

6

8

Slovo

2

-

Blesk

4

-

Týden

8

-

Rozhlas

22

-

Ekonom

2

-

Euro

2

-

Hospodářské noviny

6

-

Vyhledáváno podle “atentát*” nebo “kont*”. Jestliže jsme v uvedeném titulu nevyhledávali, je proškrtnut.

Celkem jsme shromáždili 885 článků.

Asi největší potíží během práce se ukázala nejasnost v použití metody. Nejlépe je možné ji snad vymezit opozicí k obsahové analýze z pohledu formálnosti zpracování. Trochu je vystižena, zároveň s jejími slabinami, v následující citaci:

“Hermeneutická analýza vychází z literárně vědní textové interpretace. Pomocí subtilních interpretačních postupů se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší struktury. Odkrývají se autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační struktury. (...) Z toho vyplývají specifické přednosti i slabiny hermeneutické analýzy. Tímto postupem je možné analyzovat pouze několik málo textů, zato z mnoha různých aspektů. Pro zpracování většího množství textů je však tato metoda nevhodná. Navíc je tento způsob rozboru silně subjektivní. Výsledek výzkumu je spjatý s osobou, která výzkum provádí. Poznávací proces mohou ostatní ověřit jen velmi podmíněně. Různí odborníci se mohou dobrat velmi rozdílných výsledků.” [ Schutz, Hagen, Scherer, Reifová 1998:31]

V naší práce jsme se, v protikladu k citovanému úryvku, zabývali velkým počtem článků, jak je patrno z tabulky. A zároveň tedy ani analýza každého nebyla tak “hluboká”, jak citát naznačuje. texty jsme neanalyzovali z mnoha různých aspektů, ale v podstatě jen z jednoho - z pohledu příběhu, vývoje příběhu, jeho vlastností, z pohledu vedeného otázkou, zda je možné z analýzy různých verzí příběhů zjistit, proč převážila právě ta která verze. Rozhodně souhlasíme s tvrzením, že je tento způsob rozboru silně subjektivní.

V úvodu jsme se zmínili, že se chceme věnovat analýze politických diskurzů, proto je na místě vymezit, co pod pojmem diskurz rozumíme. Přestože (nebo možná právě proto) se jedná o velmi frekventované slovo, nalezli jsme pouze dvě definice, první jednodušší, druhou sofistikovanější, ze kterých vycházíme.

- “ (...) konkrétní diskurz čili - zjednodušeně řečeno - rámec diskuse, v němž se o daném tématu hovoří určitým způsobem.” [ McQuail 1999:269]

- “[ diskurz je] jazyk nebo soustava reprezentací, který se společensky vyvinul za účelem vytvořit a dát do oběhu koherentní sadu významů o nějaké tématické oblasti.” [ Fiske 1987:14 podle McQuail 1999:269]

Pro snazší orientaci naší i pro připomenutí již vzdálených událostí byl sestaven chronologický sled událostí, který je obsahem Přílohy 1.

 

Cíl práce:

Chceme se pokusit vypreparovat ony dva příběhy, na které jsme poukázali v předchozím odstavci, vzájemně je konfrontovat a ukázat, jak se vyvíjely a jakým způsobem jich bylo využíváno.

Co není cílem práce:

Nechceme se pokoušet o historické hodnocení ani posuzování, kdo má pravdu či kdo se choval správně. Přestože to z principu není možné, snažíme se nehodnotit a zastávat neutrální postoj. Naším cílem také není analýza a srovnávání kvality či obsahu zpravodajství v různých médiích.

1. 2. Teoretické výchoziště

Měli bychom asi přesněji vyjádřit, z jakého zázemí vycházíme, když se zabýváme výše zmíněnými příběhy. Jako základní východisko můžeme použít známý citát: “Jazyk je průvodcem po “sociální realitě”. ...jazyk je mocným nástrojem, který určuje veškeré naše uvažování o společenských problémech a procesech. Lidské bytosti nežijí v objektivním světě jako takovém, ani ve světě svých společenských aktivit, jak je obvykle pojímáme. Jsou především vydány na milost a nemilost určitému jazyku, jenž se stal médiem pro vyjádření jejich společnosti.” [ Sapir 1929:209 podle DeFleur, Ballová-Rokeachová 1996:259] . Úlohu jazyka jako stavebního prvku vnímání a pojímání reality asi není třeba rozebírat. Stejně jako je nepochybný vliv médií na jazyk: “... média mají významný vliv na náš jazyk a na významy, s nimiž pracujeme. Činí tak několika způsoby: uvádějí nová slova i s jejich významy; rozšiřují význam existujících výrazů; odstraňují starší významy a nahrazují je novými; a ze všeho nejvíc stabilizují existující zvyky pro používání významů v naší slovní zásobě.” [ DeFleur, Ballová-Rokeachová 1996:276, kurzíva orig.] I když je samozřejmě otázkou (ale ne pro tuto práci), jak významný je onen zmíněný “významný vliv”.

Dalším (samozřejmým) východiskem je skutečnost, že média předkládají - vytvářejí či zprostředkovávají - různé obrazy reality. Proto se věnujeme různým interpretacím “téže události” - je zajímavé sledovat, jak se různé verze vyvíjely, jaká (čí) verze byla přijata jako dominantní (převážila) a pokusit se zjistit, co k tomu mohlo napomoci.

Samozřejmě se naskýtá otázka, v jaké míře do hry vytváření reality vstupuje nezávislost médií. McQuail [ 1999:368] v typologii účinků médií podle dvou os - časového rozpětí a záměrnosti - řadí definování reality a vyznění událostí mezi neplánované (nezáměrné) a dlouhodobé, zřejmě v protikladu k mediální kampani, jejíž účinky jsou naopak označeny jako krátkodobé a plánované. Podobně DeFleur a Ballová-Rokeachová nepovažují vytváření významu médii za vědomou činnost: “... ti, kteří sbírají, zpracovávají a šíří zprávy, tak nečiní s úmyslem vytvořit v našich hlavách nějaký určitý obraz nebo nám dokonce zorganizovat naši osobní agendu. (...) Stejně tak při zvýšeném zájmu televize o takový jev, jako je ‘crack’, nejde při vysílání o to ustavit pro toto slovo v našem jazyce nový význam. To jsou všechno nezáměrné vlivy, které ti, jež řídí média, pravděpodobně netušili, ani nezamýšleli.” [ 1996:299] . Stěží však odlišíme, zda se v našem případě jedná více o nezáměrné konstruování reality, nebo o důmyslně vedenou mediální kampaň. A již zcela mimo náš dosah je rozlišení, zda novináři vystupují jako “nevědomé” nástroje mediální kampaně či naopak zcela záměrně posilují konkrétní výklady reality.

Když to shrneme - média mj. předkládají (vytváří či zprostředkovávají) různé verze reality - popisují, pojmenovávají a interpretují události. V této práci sledujeme dva různé výklady téže události, jejich vývoj, proměny. A samozřejmě také pojmenování a specifické výrazy, které se s daným výkladem reality pojí, protože používaný jazyk ovlivňuje uvažování o dané události, vytváří onen rámec (diskurz), ve kterém se ‘o určité věci hovoří určitým způsobem’. Jde nám právě o tyto rámce a o příběhy, které se v jejich rámci odehrávají.

 

2. Definice příběhů

2. 1. Definice příběhů

a) Příběh sarajevského atentátu - sarajevo, atentát - Klausova verze - chtěli se ho zbavit, a tak na něj zaútočili, když byl pryč.

nonA) negace Příběhu sarajevského atentátu - antisarajevo - Rumlova a Pilipova verze - že byl pryč není podstatné, bylo potřeba něco udělat a rychle, aby se nerozpadla vláda.

b) Příběh tajného konta - konto - ODS má v zahraničí tajné konto.

nonB) negace Příběhu tajného konta - antikonto - žádné tajné konto ODS není a nebylo

2. 2. Nositelelé příběhů

A) ODS (a dále M. Zeman)

nonA) J. Ruml a I. Pilip (a dále US)

B) J. Ruml, I. Pilip, J. Vodička, J. Zieleniec a další členové ODS, později se nositeli stávají státní zastupitel Křivánek a mluvčí Novák

nonB) T. Ratiborský, V. Klaus, M. Macek a další členové ODS

Nositelem příběhu míníme člověka, který do sledovaných médií vnáší nové (jedinečné) skutečnosti či takové skutečnosti potvrzuje či vyvrací a jehož média citují a interpretují.

 

3. Příběh sarajevského atentátu

3. 1. Rámec Příběhu sarajevského atentátu

Prostor tohoto příběhu je vymezen dvěma body, na které jsou navázána další rozvíjející témata, zde zastoupená klíčovými výrazy.

1) pojmenování události

2) pojmenování hybatelů události

3) nové výrazy a nové významy

ad 1) pojmenování události

- sarajevský atentát

- atentát

- atentát

- mediální atentát

- politický atentát

- fendrychovsko-rumlovský politický atentát, nespravedlivý

- Sarajevo

- Sarajevo

- sarajevští spiklenci, sarajevský puč

- "sarajev" jinak - sarajevské zemětřesení, spiklenci, předsarajevská pravostředová koalice, sarajevský pád, Havlovi dočasnému sarajevskému vítězi, sarajevský dar, sarajevské události, sarajevské rozjímání, sarajevská epizoda, sarajevsko-rudolfínské politické experimentování

- sarajevský syndrom

- spiknutí

- spiknutí

- hradní spiknutí - rudolfínský projev

- Bendovo spiknutí - východní souvislosti, protofašismus, pokusy o zvrat politického vývoje, o politickou a ekonomickou destabilizaci

komplot mocných

puč

křivda

ad 2) pojmenování aktérů

atentátníci

spiklenci.

pučisté

zrádce

rozbíječ strany

Obr. 1 - Schéma diskurzu Příběhu sarajevského atentátu

3. 2. Stručná historie “sarajevského atentátu”

V této kapitole nastíníme vývoj výrazu “sarajevský atentát” a dalších souvisejících slovních spojení.

Trochu překvapivě nacházíme první zmínku o “sarajevském atentátu” ve spojení s listopadovou výzvou J. Rumla a I. Pilipa ve Svobodném slově z 2. 12. 1997, kdy vyšel článek s titulkem Sarajevský atentát - tentokráte na Klause”. Pak se toto sousloví na více než dva měsíce vytrácí. Objevuje se jen jednou v Právu, ale v jiném významu:

Právo 9. 12. 1997: Z vůle a pro kapric jednoho jediného muže zastavila se kolečka vládní mašinérie na celých čtrnáct dní a pohnou se, až se nějak vysloví kongres ODS. Jak se vysloví, dá se dobře tušit. Vysloví se jako Václav Klaus: když nebudu ve vládě já, nebude tam ani ODS. V dějinách najdeme řadu analogií. Od oné bolševické "car nám zatopil, nuže, i my mu zatopíme" až po Švejkovo zhodnocení sarajevského atentátu: "Zabili jste mi strejčka? Tady máte přes držku!" Komu se však zatápí a kdo dostává facku?

Samotný počátek asociace, možná spíše zárodek, můžeme nalézt už 29. 11. v MF Dnes v reakci M. Macka na Rumlovu a Pilipovu výzvu: "Má to jednoznačně charakter puče." [ MF 29. 11. 1997] Od té doby můžeme sledovat označování dvou vyzyvatelů jako pučistů.

Dalším momentem, který nemůžeme opominout, je skutečný atentát na I. Pilipa, kdy před jeho domem vybuchla nálož.

V. Klaus se poprvé aktivně zapojil v neděli 4. 1. 1998 v pořadu TV Nova 7 čili sedm dní, ve kterém v diskusi s J. Luxem použil výraz "mediální atentát". Tento výrok následující den přetiskly LN i MF Dnes:

LN 5. 1. 1998: Klaus z této situace viní také sdělovací prostředky, které podle něj uskutečnily na jeho stranu během posledních dvou měsíců mediální atentát.

MF 5. 1. 1998: Z tohoto stavu obvinil Klaus sdělovací prostředky, které podle něho spáchaly v uplynulých dvou měsících na ODS mediální atentát.

[ exkurs: V následujících měsících a letech byl mediální atentát hojně užíván. Došlo i na zpřesňující vymezení:

Právo 13. 2. 1999 rozhovor s V. Klausem: Otázka: Ale přesto, jak si vysvětlujete to, co jste nazval "mediálním atentátem" proti ODS? Proč se k vám sdělovací prostředky obrátily zády?

Trvám na tom, že se neobrátily. Pouze se sjednotily, zintenzívnily svůj útok. To, že v posledních měsících je hromosvodem a viníkem všeho jeden člověk a potažmo jedna politická strana, to je legrační historka, což jistě ví každý, kdo prožívá složitý společenský proces nazvaný transformace. Démonizovat jednu osobu je naprosto nesmyslné a vůbec to neodpovídá realitě.

MF 27. 11. 1998, autor V. Klaus: .... ukázalo, že jít proti ODS znamená jít právě s těmito lidmi. Vzpomeňme ještě na roli médií v loňském prosinci. Ta tehdy překonala úplně všechny rekordy. Kdo na to zapomněl, nechť si s ročním odstupem přečte tu tehdejší absolutní a hysterickou jednostrannost.

Toto sousloví už nadále žilo vlastním životem, později se několikrát spojilo se sarajevským atentátem:

Respekt 17. 5. 1999: Později Klaus ještě často vzdychal nad "nenávistnou kampaní", kterou prý proti němu vedla média před loňskými senátními volbami, nebo při vzpomínkách na "mediální sarajevský atentát".

Právo 11. 1. 1999: Otázek z páteční snídaně zůstává několik. Za nejmenší z nich pokládám otázku interpretace vztahů stát - církve sdělovacími prostředky, které - shodli se Dostál, Vlk i Smetana - zapříčinily spoustu problémů a nedorozumění. Jednak na tom, jak se říká, "něco je", jednak jsou na úlohu hlavních viníků sdělovadla zvyklá už od sarajevského "mediálního atentátu" na Klause.]

Ale zpět na počátek roku 1998. Znovu se pojem sarajevského atentátu objevuje v námi sledovaných dennících až v Lidových novinách 24. 2. 1998 v přetisku článku O. Neffa z Neviditelného psa z 23. 2. 1998:

LN 24. 2. 1998: Jan Ruml působí dojmem člověka, který ví jak komunikovat s lidmi a který není podrazník (ačkoli ten sarajevský atentát ...no, nechme toho).

Později už se sarajevský atentát stal běžně užívaným pojmenováním pro události listopadu ’97.

MFD 23.11.1998: Ruml totiž dokázal zopakovat úspěch z prvního kola senátních voleb a znovu Koukala deklasoval. "Je to pro mě rozčarování," přiznal zdrcený Koukal. Ze své porážky obvinil voliče, kteří se podle něj jednak neopodstatněně obávají souběhu funkcí senátora a primátora, a jednak jim poctivost v politice nic neříká. "Symbol loňského listopadu je něco, co by podle nás v politice nemělo být," prohlásil Koukal v narážce na takzvaný sarajevský atentát, kdy tehdejší člen ODS Jan Ruml vyzval Václava Klause, aby kvůli nejasnostem ve financování strany odstoupil z předsednického postu.

MFD 3.3.1999: Z výroční zprávy o hospodaření vyplynulo, že bývalé finanční skandály ODS její dárce neodradily. "Mě se dotklo, když po sarajevském atentátu vystoupili pánové Ruml a Pilip a obvinili pana Klause z podivných věcí. Považoval jsem tedy za svou povinnost jako pravicový občan udělat konkrétní čin. Podnikám tady jen díky tomu, že je tady pravice. Za dar se nestydím," uvedl Vlastimil Chládek, který straně věnoval 120 tisíc korun.

Právo 6. 12. 1999: Pro Klause, jenž neměl protikandidáta, v neděli hlasovalo 215 delegátů z 265, což je 80,5 procenta, tedy zhruba stejně jako v roce 1996, ale o sedm procent víc než po "sarajevském atentátu" v roce 1997. Na předsedu byli oblastními sdruženími nominováni ještě Ivan Langer a senátorka Dagmar Lastovecká. Ti však kandidaturu stáhli.

LN 20. 7. 1999: "Sarajevský atentát" však Klause hluboce zasáhl. Téměř všichni, kdo si bývalého premiéra pamatují delší dobu, se tak shodují v jednom: už to není, co bývalo. Klausův nynější styl práce se od dob, kdy řídil vládu, dost liší.

Části sousloví sarajevský atentát, odkazující na události listopadu 1997, se vyskytovaly i v dalších slovních spojeních.

a) odvození od “sarajeva”

Nepříliš používaným se stal zkrácený výraz "Sarajevo", přestože jako zkrácená verze sarajevského atentátu je srozumitelný.

Různých spojení se slovem sarajevský se objevilo několik: sarajevský dar, sarajevské události, sarajevský puč, sarajevští spiklenci, sarajevský pád, sarajevské zemětřesení, sarajevská epizoda, předsarajevská pravostředová koalice, dočasný sarajevský vítěz, sarajevsko- rudolfínské politické experimentování , sarajevské rozjímání o mravní rozšafnosti [ titulek] .

Trvalejším výrazem, který má možná naději na přežití, je “sarajevský syndrom”, jehož autorem zřejmě je M. Daneš. Je to jediný výraz, který obsahuje ‘sarajevo’ a zároveň je negativně zabarven i v neprospěch ODS.

MF 29. 6. 1999: Sarajevský syndrom dodnes blokuje politiku [ titulek]

Sarajevský syndrom tak není pouze problémem Klausovým, ale postihuje českou politickou scénu ve svém celku.

MF 2. 9. 1999: Svým předvolebním inzerátem jasně dokázal, že "sarajevský syndrom" u něj pokročil daleko.

Svobodná Evropa 4. 9. 1999: Navrhované změny se totiž prakticky nedotýkají zmiňovaných problémů, ale jsou zaměřeny především na články ústavy, týkající se pravomocí prezidenta, resp. jejich výrazného omezení, jako by sarajevský syndrom zasáhl i expertní skupinu ODS a ČSSD a hnal ji při práci na podobě nové ústavy za vidinou Václava Havla jako pouhého kladeče věnců a reprezentanta státu v zahraničí.

b) odvození od “atentátu”

Již byl zmíněn mediální atentát, který předcházel sarajevskému atentátu. Později se stalo slovo atentát uváděné v souvislosti s vedoucími politiky synonymem pro nečestný pokus o odstranění, podobně jako je slovo "-gate" synonymem pro aféry. Někdy je důvodem pro analogii snaha odstranit protivníka v jeho nepřítomnosti, podle cíle cesty nebo místa pobytu politiků můžeme nalézt zmínku o hanojském či jiném atentátu:

MF 3. 9. 1999 rozh. s V. Klausem: Otázka: Zeptám se trochu s nadsázkou: včera jste se vrátil z pobytu v Kanadě a během té doby Miroslav Macek řekl, co jsem už citoval. S kritikou kampaně přišli i Jan Koukal a Jan Bürgermeister. Nebude z toho kanadský atentát?

LN 21.12.1999: Pak by ovšem mladá krev v ČSSD, vědomě nebo ne, hrála roli pouhého komparsu. A její výkřik z uplynulého víkendu by ani zdánlivě nebyl pokusem o "pekingský atentát", ale pouhou pekingskou kachnou.

Právo 23.12.1999 rozh. s M. Zemanem: Otázka: Sdílejí tenhle optimismus i vaši straničtí kolegové? Václav Klaus měl své Sarajevo; neobával jste se, když jste během cesty po Asii dostal zprávu o těch posledních průzkumech, že na vás bude spáchán pro změnu "hanojský (či pekingský) atentát"?

Sociální demokracie není, na rozdíl od ODS, stranou jednoho muže. A já se od Václava Klause liším mimo jiné i tím, že jsem s "prognostickým předstihem" loni oznámil, že v roce 2001 už nebudu kandidovat na předsedu ČSSD a že v roce 2002 odejdu z velké politiky. Na člověka s takovými ambicemi se atentáty většinou nepáchají.

3. 3. Srovnání příběhů sarajevského atentátu

Během práce s texty se objevilo několik dimenzí, ve kterých je možné vzájemně srovnávat pozitivní a negativní verzi sarajevského atentátu. Jedná se ale pouze o dimenze, které je možné vyvodit a doložit z analýzy textů, nejedná se o všechny relevantní faktory rozhodující o převážení té které verze - ty nelze vyvodit pouze z textové analýzy.

Námi vysledované dimenze můžeme rozdělit na ty, které se váží k nositelům příběhu, a na ty, jež se váží k příběhu samotnému.

Dimenze:

příběhu - morální rozměr

- asociační rozměr

- symbolický rozměr

nositelů příběhu - koordinace

- vytrvalost

3. 3. 1. Dimenze příběhu

1) morální rozměr

Obsahuje příběh nějaký morální apel? Určuje jednoznačně, kdo se provinil proti slušnému chování, kdo se zachoval nečestně?

Příběh Sarajevského atentátu - je nečestné útočit na někoho, kdo se nemůže bránit. Oproti tomu negace tohoto příběhu tak silný náboj nemá, mohli bychom snad mluvit o odpovědnosti za osud vlády, který spočíval v rukou J. Rumla a I. Pilipa (ale zní to vykonstruovaně).

Morální prvek v základním příběhu je silnější, negaci síla a přesvědčivost schází.

MF 17.9.1998 (autor B. Doležal) Pokud jde o "sarajevský atentát", v zásadě platí , že tyranovražda není zločinem, je však z nejrůznějších důvodů nezbytné, aby tyran byl přítomen. Když naproti tomu napneme svou fantazii a představíme si (uvádím samozřejmě jen hypotetický příklad) politika, který ujišťuje svého odjíždějícího šéfa: jen klid, starouši, my už to tady nějak ustojíme - a rozloučiv se s ním jidášským polibkem, odchází před novináře hrát si na Bruta, budeme si připadat ne jako doma, nýbrž jako v Chicagu třicátých let.

MF: 27.11.1998 (autor: V. Kaus) Aktéři loňských listopadových událostí původně chtěli ukrást ODS. [ ...] Rumlův a Pilipův čin hodnotím stejně jako tehdy. Hodnotím ho jako politicky nešťastný a jako lidsky nekorektní. Myšlenku, že jim šlo o financování strany, neakceptuji. Okolnosti to vylučují a následné činy obou aktérů také.

MF 24.7.1998: K určitému projasnění pozadí Rumlova jednání poslouží jeho nedávno vydané knižní interview s Janou Klusákovou. Na novinářčinu opakovanou otázku, zda si uvědomuje, že zveřejnění výzvy v okamžiku Klausovy nepřítomnosti v zemi jej mohlo v očích veřejnosti poškodit, se Ruml opakovaně dušuje, že o ničem takovém toho dne vůbec nepřemýšlel, neboť náhle cítil, že to musí udělat právě teď. Své rozhodnutí vystoupit přijal prý zcela spontánně a sám. Rumlova slova zní až dojemně a čtenář má sklon jim uvěřit. Jinou otázkou je, kdo v něm jeho intenzivní pocit ohrožení (demokracie, pravice), na základě něhož se odhodlal neprodleně jednat, vyprovokoval. To Ruml neříká a snad ani říci nemůže.

2) asociační rozměr

Jak se příběh dokáže spojit s jinými? Jak na sebe dokáže nabalovat další příběhy, pohlcovat je, jak se dokáže adaptovat na “nově objevené” skutečnosti?

Sarajevský atentát byl rozvíjen následujícími motivy, podrobněji rozebranými v samostatné kapitole (viz 3.4.):

a) hradní spiknutí

b) spiknutí se Zieleniecem

c) Bendovy teorie

d) komplot mocných

e) Zemanovo spiknutí

f) mediální atentát

V rámci negace sarajevského atentátu je možné identifikovat dva motivy, které na Rumlovu a Pilipovu verzi navazují, ale potíž je v tom, že ji v podstatě popírají.

a) V. Mlynář - vláda padla proto, že nebyla dostatečně proevropská

b) J. Lux - šlo o změnu politického stylu.

Tím ale popírají základní tezi Rumlovy a Pilipovy verze, že jejich hlavním motivem bylo zachovat vládu, zabránit jejímu rozpadu a po V. Klausovi chtěli jen jeho rezignaci z postu předsedy ODS. Tyto dva motivy tedy negaci sarajevského atentátu oslabují, mluví ve prospěch hlavního příběhu. Paradoxní je, že tak činí právě členové tábora J. Rumla a I. Pilipa.

LN 15.06.1999: Vladimír Mlynář nám v nedělní Sedmičce nabídl novou interpretaci "sarajevského atentátu": menší pravicové strany prý před půldruhým rokem z Klausovy vlády odešly proto, že už nebyla evropská. To by samo o sobě byla převratná novinka: zatím byly oficiálním důvodem skandály ve financování ODS.Teď nám Mlynář zničehonic šeptá, že stará verze už neplatí.

3) symbolický rozměr

K jakým symbolům příběh odkazuje, do jakých hloubek? Tato dimenze nevyplynula přímo z analýzy textů, v podstatě byla implantována z vnějšku. Ale skutečnost, že symbolický rozměr není přímo reflektován, může být jen potvrzením myšlenky, že odkaz na kolektivní symboly je natolik samozřejmý, že na něj netřeba upozorňovat. Samozřejmě je obtížné konfrontovat, který symbolický odkaz je silnější, resp. je obtížné pro takové tvrzení nalézt argumenty. Přesto myslíme, že v našem konkrétním příkladě není sporu, že výhoda je jednoznačně na straně sarajevského atentátu.

3. 3. 2. Dimenze nositelů příběhu

4) koordinace

Jsou nositelé příběhu soustředěni nebo roztříštěni? Jsou jednotní v tom, co říkají?

Příběh sarajevského atentátu vykládá či odkazuje na něj malá skupina lidí stále znovu, vykládá stále jednu základní verzi a přestože je připojeno několik nových motivů, nejsou v rozporu s tímto základním schématem.

Antisarajevo nevykládá nikdo, J. Ruml a I. Pilip se tomu spíše vyhýbají, jakoby na celou věc chtěli nejraději co nejdříve zapomenout. Navíc se v jedné z podstatných událostí rozcházejí s KDU, svým koaličním partnerem, i to je možná důvodem, proč o tom tolik nemluví.

MF 27. 11. 1998: "Vystoupením lidovců z vlády byl v podstatě odstraněn premiér Klaus, a tím se z toho stal mýtus sarajevského atentátu. Ale nám o jeho odstranění z vlády nešlo. My ho vyzývali k odchodu z vedení ODS." Bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux popírá, že by se kdy dohodl s Rumlem či Pilipem, že s nimi bude koordinovat kroky lidovců. Podle něho to bylo jinak: "Oni vystoupili ve chvíli, kdy bylo jasné, že my to určitě uděláme."

5) vytrvalost

Podstatnou roli hraje to, jestli protagonisté dostatečně dlouho a dostatečně sveřepě trvají na své verzi události, neustupují z ní.

To se nepochybně daří V.Klausovi i ODS - neustále se objevuje nějaká zmínka nebo narážka na Sarajevský atentát. V případě Antisarajeva už je to mnohem slabší, hlavní protagonisté ustupují ze své verze a přistupují na opačný příběh, protože souhlasí, že onu výzvu špatně načasovali. Tím v podstatě úplně vyklízí pole, protože v rámci tohoto příběhu má klíčovou úlohu právě nepřítomnost V. Klause v republice (resp. jeho přítomnost v Sarajevu). Přitakáním, že “jsme to špatně načasovali”, se autoři zříkají svého vlastního příběhu. Měli by naopak popřít, že přítomnost či nepřítomnost hrála nějakou roli. Přestože i nadále podotýkají, že jim nešlo o odstranění V. Klause jako premiéra, přijímají jako relevantní a (pro vyznění události) podstatnější kritérium otázku přítomnosti či nepřítomnosti V. Klause. Tímto však svůj příběh v podstatě opouštějí a přijímají Příběh sarajevského atentátu za svůj vlastní. Otázkou zůstává, zda k této změně sami dospěli, či zda k ní byli donuceni.

MF 27.11.1998: Měli jsme čekat, míní rok po pádu vlády Ruml [ titulek]

P r a h a - Bývalé špičky Občanské demokratické strany v čele s Janem Rumlem a Ivanem Pilipem, které loni 28. listopadu vyzvaly Václava Klause k odchodu z vedení strany, po roce přiznávají, že by se dnes zachovaly jinak. Ačkoliv Ruml, Pilip i další trvají na tom, že kvůli tehdejším finančním skandálům ODS museli veřejně vystoupit, s časovým odstupem to však hodnotí jako špatně načasovanou akci. Klaus byl totiž v té době mimo republiku - v Sarajevu. "Byla to strategická chyba," říká Ivan Pilip. "Kdybychom to tehdy neudělali, situace by dál zrála a krizové místo by někdy přijít muselo. Ale mohlo to být celé o něčem jiném než o tom 'Sarajevu'. Mnoho lidí, kteří v ODS zůstali, by podle mě nakonec bojovalo na naší straně." Proč se tehdy Rumlovi lidé se svou výzvou Klausovi unáhlili a nepočkali na jeho návrat? Na to mají tuto odpověď: Dotlačila nás do toho hrozba Luxových lidovců. "Lidovci ten den hrozili, že odejdou z vlády. Naznačovali však, že pokud my něco podnikneme, tak to neudělají," tvrdí tehdejší místopředseda poslanců ODS Jan Černý, který se k Rumlovi a Pilipovi přidal. I Jan Ruml přiznal, že ho v pátek 28. listopadu 1997 motivovalo právě jednání KDU-ČSL: "Kdybych věděl, že lidovci ten den stejně z vlády vystoupí, možná bych se svým prohlášením počkal na Klausův návrat. Asi bych tolik nespěchal. Ale vystoupil bych v každém případě, protože jsem měl pocit, že doba nazrála." Podle Černého vrhlo vystoupení lidovců špatné světlo na Rumla a jeho kolegy. "Vystoupením lidovců z vlády byl v podstatě odstraněn premiér Klaus, a tím se z toho stal mýtus sarajevského atentátu. Ale nám o jeho odstranění z vlády nešlo. My ho vyzývali k odchodu z vedení ODS."

3. 4. Asociační rozměr Příběhu sarajevského atentátu

V této kapitole bychom chtěli trochu více přiblížit motivy, které souzní s Příběhem sarajevského atentátu. Většinou uvádíme pouze pozitivní verze, nikoli už reakce nařčených “spiklenců”.

Sarajevský atentát byl rozvíjen následujícími motivy:

1) hradní spiknutí

2) spiknutí se Zieleniecem

3) Bendovy teorie

4) komplot mocných

5) Zemanovo spiknutí

6) mediální atentát

1) hradní spiknutí

Většinou nijak blíže nedefinovaný, ale o to frekventovanější příběh o tajemné roli V. Havla či Hradu v listopadových událostech, mocně podepřeny úlohou V. Havla při sestavování Tošovského vlády a “rudolfínským projevem”. Často je připojen motiv odvěkého sporu o pojetí politiky mezi V. Klausem a V. Havlem.

2) Spiknutí se Zieleniecem

Teorií o roli J. Zieleniece v událostech listopadu 1997 je několik, právě jeho nečekanému odchodu z vlády a především nenápadné zmínce o “nejasnostech v hospodaření strany” se přičítá začátek těchto událostí. Citace odkazuje také k výše zmíněnému “hradnímu spiknutí”.

Právo 13. 2. rozh. s V. Klausem: Otázka: Nemohl jste tedy zabránit alespoň rozštěpení ODS? Kdybyste nekandidoval znovu na jejího předsedu a místo toho vyzval k zachování jednoty...

Podívejte, ta trhlinka v ODS tu byla delší dobu a šlo jedině o to, zda se ji podaří zacelit, nebo zda se roztrhne dále. Je naprosto evidentní, že v čele těch, kdo se snažili o to druhé, stál bývalý místopředseda ODS Josef Zieleniec. Vždycky je to o dvou stranách mince. Měl jsem ustoupit já, nebo měl ustoupit Zieleniec? Když na konci října zkusil ten svůj riskantní manévr, bylo mi jasné, že tím věc nekončí a že ty manévry budou pokračovat dále. Já jsem to nebyl, kdo tu stranu rozbíjel - a myslím, že každý, kdo to chce vědět, to ví.

MF 25.01.2000: Daleko zajímavější než samo nařčení Josefa Zieleniece je dodnes otázka, co k němu Jana Kavana a Miloše Zemana vedlo. Josef Zieleniec byl přece v té době již dávno mimo veřejný život. A tu už máme další velký otazník: Proč se vlastně tento někdejší neúnavný propagátor ODS a nesporný aspirant na místo Klausova nástupce tak náhle stáhl z politické scény? Domnívám se, že z důvodu prezidentovy vážné nemoci se začal ministr zahraniční prezidentovi jevit jako jeho vhodný nástupce. Jde nesporně o muže čestného a nezkorumpovaného. Josef Zieleniec má také své zázemí v ekonomii, a to je v současnosti dosti velký handicap Václava Havla. Postrádá disidentskou minulost, což se občanům národa, kteří se svou drtivou většinou proti předešlému režimu neangažovali, musí jevit jako velké plus. Josef Zieleniec je prostě daleko více člověkem z lidu. Navíc vždy vedl spořádaný rodinný život a vypadá jako milý strýček, na kterého je spolehnutí. Souhrnem by to vše představovalo významné předpoklady pro jeho kandidaturu na post prezidenta republiky... Má to však jeden dosti velký háček: Josef Zieleniec byl úzce spojen s ODS. To ovšem znamenalo, že mohl prakticky odepsat podporu své kandidatury zleva, a to v době, kdy levice nabývala na české politické scéně výrazně na významu. Problém byl nakonec vyřešen na podzim roku 1997 náhlým a zcela nečekaným odchodem Josefa Zieleniece ze všech vládních a stranických funkcí. Zdál se to být odchod patřičně inscenovaný.

3) Bendovy teorie

Jedna z teorií spiknutí, která svého času zasáhla všechny hlavní denníky.

Právo 28.8.1998: Benda osočil Hrad z politiky, která končí "protofašismem" [ titulek]

Senátor a člen výkonné rady ODS Václav Benda obvinil prezidentův tým na Hradě z útoku proti parlamentní demokracii, který by se mohl podle něj zvrhnout v "protofašismus". Benda to uvedl ve čtvrtečních Lidových novinách. Prezidentův poradce Jiří Pehe v rozhovoru s Právem Bendovi obratem doporučil psychiatra a šéf Unie svobody Jan Ruml o výrocích rozzlobeně řekl, že jsou "absolutně absurdní". Benda o Hradu tvrdí: "Podezírám je z dosti závažného útoku proti parlamentní demokracii, ze snahy budovat společnost jinak než na principu politických stran. Ono ,jiné řešení' se ovšem v historii demokracie nikdy neosvědčilo, bez stran se demokracie mění v protofašismus." Podle Bendy se loni uskutečnily v době jednání ČR s NATO a EU "tři pokusy o zvrat politického vývoje". Všechny prý měly "východní souvislosti". Benda vyjmenoval jarní "pokus o politickou a ekonomickou destabilizaci" (byla to doba vládních balíčků reagujících na krizové momenty), odstoupení Josefa Zielence z postu ministra zahraničí a "sarajevský atentát". Benda tvrdí, že nechce kritiku "svrhávat pouze na bedra těžce nemocného Václava Havla", neboť "mnohé rozhodují pánové Jiří Pehe, Marián Čalfa a další".

4) Zemanovo spiknutí

M. Zeman přispěl k rozvinutí příběhu drobným motivem podpořeným dokumentem (a zároveň tímto dokumentem připomenul bamberskou aféru).

Právo 6. 5. 1998: Ve stylu bijte zabijte, nikoho neživte oznámil Miloš Zeman veřejnosti, že má pro policii dokumenty mimořádné závažnosti. Jsou-li pravé, znamená to, že prezident Václav Havel a bývalý ministr vnitra Jan Ruml se spikli, aby pomocí tajných služeb destabilizovali Českou republiku a rozkotali dvě největší strany, ODS a ČSSD. To je fantastická představa. Pro Václava Havla i Jana Rumla by to musel být konec politického života. Jsou-li dokumenty pravé. A nejsou-li? Znamenalo by to, že Miloš Zeman podruhé v krátké době upadl do stejné "kufříkové" pasti.

Právo 9. 5. 1998: Klaus si není jist, jestli bude mít prezident Havel radost z Peheho prohlášení. K údajnému zápisu z konspirativní schůzky lidí z Hradu u exministra vnitra Jana Rumla, které předal policii šéf soc. dem. Miloš Zeman, předseda ODS ve čtvrtek pro Právo uvedl: "K pravosti dokumentů - jestli mají takové nebo jiné razítko - se vyjádřit nemohu. Nepochybuji ale o tom, že sarajevský atentát nepadl zčistajasna jako blesk z čirého nebe a že se setkávali nejrůznější lidé." Jak upozornil, slyšel z nejrůznějších míst, že se scházeli i v takových sestavách, jaké avízují listiny od Zemana (Ruml, Havel, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Oldřich Černý, Jiří Křižan - pozn. red.). "Mně, člověku, který tyto věci podceňuje, samozřejmě o těchto schůzkách kdekdo v průběhu celého roku 1997 říkal. Říkali také: Ty jsi naivní, že jen máváš rukou," dodal Klaus.

5) komplot mocných

V. Klaus se příznivě vyjádřil k Zemanově teorii a náznakově k teorii spiknutí s J. Zieleniecem v hlavní roli. Následující citace je pouhou formulací, ale s odkazem téměř symbolickým:

Právo 29. 6. 1998: Přihlásit se k odkazu Tošovského vlády je pro ODS nemožné, vznikla-li podle Klause komplotem "mocných v této zemi".

6) mediální atentát

Velmi úspěšné sousloví, které se ale mnohdy obrátilo proti svému vynálezci. Logicky sice patří spíše do Příběhu Tajného konta (resp. do jeho negace), ale díky totožnému nositeli a výrazu “atentát” zasahuje do Příběhu sarajevského atentátu.

Je nepochybné, že sousloví samo o sobě dotváří kolorit opuštěného bojovníka, proti kterému se novináři spikli. Samotní novináři ale samozřejmě tento výklad odmítají. Několik citací je již použito v kapitole 3. 2., zde tedy zařazujeme ty, které mají opačný náboj.

MF 20. 2. 1998: Jedno snad lze přičíst lídrům ODA k dobru. Že se na rozdíl od Václava Klause a jeho lidí nesnaží zastřít svůj nemravný pakt se sponzorskými podniky snováním paranoidních příběhů o spiknutí a mediálním atentátu.

MF 12.1 1998: Slova o mediálních atentátech, spiknutích a snahách někoho vyšachovávat ze hry, která používá Václav Klaus ke zdůvodnění pádu jeho vlády, jsou proto poněkud paranoidní," řekl Pithart

3. 5. Poznámky ke kapitole 3

Šoltys tvrdí, že: “Noviny ... mají charakter média vyjadřujícího jednoznačně identifikovatelné politické postoje. ... je nezbytné udělat synchronní průřez postojů a prožitků, které nabízejí jednotliví novináři politických stran ke zvolenému tématu, stejně jako výběrový diachronní průřez a sledovat vybranou stranu, jak se její postoje a prožitky proměňovaly v politické hře, která k tématu veřejné politiky nastala. Tento poměrně snadno zjistitelný a formulovatelný příběh pak konfrontovat se zjištěními, co z novin proniklo do vědomí elit, odborníků a občanů.” [ Potůček a kol. 1994:86] Jak se ukazuje, není to vždy tak jednoznačné. Jestliže média přijmou pojmenování “sarajevský atentát”, přidávají se implicitně na stranu ODS (aniž by to zamýšlela), přestože v textu mohou vystupovat proti ODS. Vzniká tu pak rozpor mezi zjevným a skrytým obsahem, podobný dvojné vazbě - rozporu mezi verbální a neverbální složkou komunikace.

Není pochyb o úloze Příběhu Sarajevského atentátu v průběhu kritické situace v ODS - o úloze mýtu usnadňujícího překonání kritické situace. V generální linii mýtu: “... se děj začíná narušením rovnováhy mocí [ výzva J. Rumla a I. Pilipa] , takto vzniklá nerovnováha musí být silou opačnou vrácena zpět do stavu stability. Výsledný stav je podobný předchozímu, ale nikdy ne stejný [ odchod odpadlíků do US, V. Klaus stále předsedou ODS, podobné volební preference jako před událostí] . V Greimasově podání počáteční část mýtu začíná zápornou sérií [ Šrejbrovy milióny, tajné konto, sarajevský atentát - výzva k odstoupení, pád vlády] ... Obrat nastává sledem zkoušek, které jsou založeny na “smlouvě” přijaté hrdinou [ projití volbou na kongresu, forenzní audit] , a pak nastupuje kladná série funkcí (neštěstí je odvráceno a hrdina je odměněn) [ stoupající preference, opoziční smlouva - předsednictví sněmovny] [ Greimas 1966 podle Kabele 1998:311] . Mýtické pojímání napomáhá orientaci v neurčité situaci díky jednoznačné polarizaci stran - odlišuje na ty správné a na ty špatné, a zároveň posiluje identitu skupiny, “...vybízí k přijímání a nabízení pomoci, umožňuje a posvěcuje transcendentní spoluutrpení.” [ Kabele 1998:316] (přestože mýtus sarajevského atentátu transcendentní rozměr postrádá, pokud bychom jako transcendenci nebrali “přežití jediné skutečné pravice”.)

 

4. Příběh tajného konta

4. 1. Rámec Příběhu tajného konta

Rámec příběhu konta lze postihnout ve třech skupinách:

 1. pojmenování konta
 2. pojmenování události
 3. další výrazy

ad 1) pojmenování konta

ad 2) pojmenování události

ad 3) další výrazy

lhaní, lháři

objasnění

černé peníze

podezřelé machinace

Obr. 2 - Schéma diskurzu Příběhu tajného konta

4. 2. Srovnání příběhů tajného konta

1) morální rozměr

Poměrně jednoznačné rozčlenění - v případě tajného konta byla ODS nečistě financována penězi z úplatků a nyní zamlčuje existenci tohoto konta a lže o něm, v případě antikonta se překvapivě málo mluví o tom, že se jedná o křivé, falešné obvinění, a přitom se tato možnost nabízí. Pouze se popírá existence konta, ale nenapadají se jako lháři ti, kdo tvrdí opak. Z pohledu morálního náboje tak hlavní příběh výrazně dominuje.

2) asociační rozměr

Těžko se v případě příběhu konta mluví o nabalujících se motivech. Klasickým zavádějícím motivem (pokud můžeme soudit) je zmínění přítelkyně M. Macka - bod e). Většinou se ale jedná spíše o nové postavy, které nějakým způsobem údajně účinkovaly, nebo o údajné skutečnosti. Pokud se ale přidržíme rozlišení na motivy, nalezneme následující:

a) zprostředkovatelem ve Švýcarsku byl M. Tuero

b) konto L. Otty, spolupracovníka L. Nováka, sloužilo jako kanál pro převod peněz

c) zakladatelem a přispěvatelem na konto byl V. Kožený

d) hlavní část peněz na kontě pochází z privatizace Telecomu

e) kontaktní osobou ODS na Švýcarsko a konto byla přítelkyně M. Macka

Právo6.12.1997: Místopředseda Miroslav Macek včera předem popřel existenci švýcarské spojky ODS, kterou má být údajně jeho přítelkyně. Na páteční tiskové konferenci oznámil, že se mu "z mnoha stran dostalo informací", že tisk "má po neděli opět vytáhnout jeden kalibr" a "chce označit jednu moji osobní přítelkyni, která je shodou okolností švýcarská občanka, za kontakt ODS na Švýcarsko a konto". "Prosím vás, nic z toho není pravda a radil bych vám, abyste všechno, co se bude říkat v příštích dnech o mně a dalších členech, kteří by měli případně kandidovat na kongresu ODS, brali s rezervou," řekl Macek ke spekulacím.

3) symbolický rozměr

Symbolický odkaz na tajné konto, navíc ve Švýcarsku, není nijak slabý, ale jak už jsme psali výše - těžko srovnávat symbolického mohutnosti. V tomto případě je to ale snadné, protože antikonto žádný symbolický odkaz neobsahuje.

4) proměnlivost nositelů

Tajné konto – zpočátku byli nositeli lidé z okruhu J. Rumla a I. Pilipa, ale postupem času, po zapojení oficiálních institucí do běhu událostí ztrácejí tuto pozici. Nositeli se stávají státní zástupce J. Křivánek a jeho mluvčí S. Novák. Je otázkou, jestli to bylo pro příběh konta posílení nebo oslabení. Původní nositelé nad ním ztratili kontrolu a přestali jej tedy užívat v politickém soupeření. Zapojení institucionalizovaných vyšetřovatelů posílilo pozici antikonta tím, že se existence konta nepodařila (dosud) prokázat, ale zároveň toto “dosud” představuje neustálou potenciální hrozbu (pokud ovšem konto existovalo!). Svými prohlášeními ale zároveň nepokrytě dávali najevo, že existenci tajného konta vše nasvědčuje. Vyšetřovatelé tak přispěli k posílení obou příběhů – k posílení konta svými prohlášeními, k posílení antikonta svými výsledky.

4. 3. Poznámky ke kapitole 4

Nemůžeme pominout rozsahem malý, ale přesto podstatný diskurz, který se vytvořil pro příběh antikonta. Těch několik klíčových slov, jež ho vymezují, tvoří základ pro jeho zformování a vyprávění, tvoří základ pro prosazování verze, že žádné konto ODS nebylo, že šlo o falešné obvinění, že se ODS auditem očistila atd.

 

5. Pojmenování příběhů

Při srovnání obou příběhů a pojmenovávání událostí, které jsou jejich součástí je nezbytné věnovat i několik slov názvům těchto příběhů. Situace za jakých se objevovaly (či byly měněny viz. mediální atentát -> sarajevský atentát) tyto názvy otevírá široké pole interpretacím o motivech a záměrech aktérů, jejichž rekonstrukce je obtížná a nutně subjektivní. Zastavme se proto pouze u vlastních názvů příběhů a jejich relevanci.

První slovo z názvu příběhu tajného konta, má své synonyma ve slovech utajované, tajemné či černé. Protikladem k těmto slovům jsou slova veřejné, otevřené, jasné, kterými se vymezují vůči ODS nositelé příběhu. Druhé slovo (konto) se snaží zaměřit na problém financování strany, obecněji peněz. Zde není použito protikladu, ale asociace. Peníze jsou špinavé, nepoctivé, jde o ně v první řadě, popřípadě další stupeň: černé peníze vyvolávají skandál, aféru. Posluchači mají nabýt dojmu, že ODS je temnou, neveřejnou stranou s prolhanými lidmi toužícími i po černých penězích na svá konta, neváhajících tajně a nelegálně jednat se zahraničím. Proti nim stojí otevření lidé, kteří si veřejně přejí objasnění případu.

Zatímco slovo konto určuje obsah příběhu, přídavné jméno tezi posiluje a zároveň vymezuje postoj aktérů. Poselství je zřejmé a souvisí s předmětem sporu, zda konto existovalo, nebo nikoliv a co by z toho mělo plynout.

U příběhu sarajevského atentátu, je tomu jinak. Slovní spojení sarajevský atentát je ustálené a výklad jeho významu má dokonce slovníkové znění: “Dne 28.června 1914 byl v Sarajevu zavražděn příslušníky jihoslovanské teroristické organizace rakouský následník trůnu František Ferdinand d’Este (takzvaný sarajevský atentát). Tato událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Snahou nositelů tohoto příběhu proto bylo, aby naplnění tohoto slovního spojení novým obsahem (NO), bylo co nejautentičtější. Podstata obou událostí však byla velmi rozdílná (viz. tabulka).

Stávající obsah Nový obsah
Místo "atentátu" Sarajevo Ano Ne
Fyzická likvidace-atentát Ano Ne
Politická likvidace Ano Ne
Zrada Ne Ano
Mezinárodní dopady Ano Ne

Především nešlo o atentát (útok na život nějaké významné osobnosti provedený z politických příčin). Nebyly si podobné oběti “atentátu” (tlustý, nábožný aristokrat, následník trůnu marně čekající na příležitost vlády vers. sportovní, světský demokrat, tehdejší premiér vlády), ani konkrétní místa události (automobil, most vers. konference popřípadě letiště), Rozdílné je i místo, oběť nebyla na místě atentátu (!) stejně jako vztah “atentátníků” k oběti (jiný národ, jiná sociální skupina vers. stejný národ, podobná sociální skupina, stejná politická strana). Z toho důvodu bylo nutné doplnit příběh pojmem zrada, který však zase nezapadá do kontextu dokazovaného sousloví, neboť v původním významu nelze čin organizace Černá ruka jistě označit jako zradu. Rozdílné jsou též způsoby provedení, zde byla však uplatněna asociace střelná zbraň = prohlášení v tisku. Vytěžena byla skutečnost, že v obou případech bylo několik “atentátníků” proti zdánlivě osamocené oběti.

Posluchači mají nabýt dojmu, že sarajevský atentát byl komplotem mocných (alternativně hradním spiknutím) proti bezbranné oběti. Proti zrádcům a rozbíječům strany stojí ukřivděná, ale nezlomená oběť.

Přenos významu je masivní, neboť musí pracovat se soustavou volných asociací. Pojmenovávání události je nekonkrétní, neboť báze paralel pro název příběhu je velice úzká. Poselství je nutné předat stálým opakováním nového obsahu.

 

6. Strategie

V úvodu jsme si jako jeden z cílů stanovili zjištění strategií, které aktéři užívají. Každý z aktérů postupoval svým specifickým způsobem, o některých postupech ale můžeme říci, že vedli k získání výhody či nevýhody. Zmíníme se o těch úspěšných, přestože se nejedná o nijak překvapivé skutečnosti. Většina z nich je patrná již z kapitoly 3.3., kde mluvíme o nositelích příběhu.

a) pojmenování událostí - prosazovat vhodné pojmenování , nepoužívat nevhodné

Tato strategie v podstatě byla podnětem pro tuto práci. Nutno říci, že média tuto strategii do značné míry usnadňují, přijímají pojmenování a přistupují na hru, která je jim nabízena.

LN 28.01.2000: Název: Klausův "toleranční patent" se chytl

Podtitulek: Předseda ODS umí novinářům vnutit své vlastní termíny

"Toleranční patent", "superG", "opoziční smlouva","mobilizace", "sarajevský atentát", "ekonomické balíčky". Asi žádná jiná strana nezvládá s takovou bravurou jako ODS umění masové komunikace. I profesionálové uznávají, že si v tomto ohledu ODS a zejména Václav Klaus počínají jako zkušená reklamní agentura. Princip je jednoduchý: k sebesložitější politické události, strategii nebo dokumentu připojit jednoduchý slogan, který věc přiblíží i nejprostšímu voliči. Slogan neustále opakovat, až se zcela ujme. Co je ale důležité hodnotící odstíntakového pojmenování si určuje sama ODS. O pětici dodatků k opoziční smlouvě tak včera většina novin psala jako o "tolerančním patentu". Je to spojení slov známé každému absolventovi základní školy, dobře se pamatuje a pěkně se vyjímá v titulku zprávy či komentáře. Vzniklo to jednoduše. Na středečním brífinku po podpisu smlouvy Klaus sám řekl: "My tyto dohody pracovně nazýváme tolerančním patentem." Elegantně tak zabránil tomu, aby se v titulcích objevilo "mesaliance", "kočkopes" či jiné hanlivé označení.

Jednoduchost tohoto principu nepopírá ani Klausův poradce Ladislav Jakl: "Je dobré dát těmto věcem jméno. Jinak politik riskuje, že to pojmenuje někdo jiný a udělá z toho karikaturu. To funguje v komerci i v politice."

Stejnou strategii ale mohou použít i jiné subjekty, přestože se zatím zdá, že toho nikdo není schopen. Jedinou výjimkou je výraz “sarajevský syndrom”, který výrazně mění původně jednostranný náboj.

b) důsledné popírání - po provalení aféry (lhostejno zda fiktivní nebo reálně podložené)

c) neposkytování informací - odkazem na oficiální instituce (policie) či vlastní vyšetřování (audit), ale ne úplné opuštění tématu.

d) vlastní stanovení potrestání a ztrát - např. volba na kongresu, pokles preferencí

e) rychlá reakce na negativní zprávy - to ale je (nebo by měl být) standardní postup. Klasickou ukázkou jsou prohlášení tiskového mluvčího ODS V. Musílka po objevení se nových skutečností.

f) prosazování vlastní verze - vytrvalost, koordinace skupiny (jednotnost), různí mluvčí s různými rolemi, výhoda malé skupiny, viz kap. 3.3.1. a 3.3.2.

g) nepřistupování na verzi a pojmenování soupeře - příklad opačného postupu viz kap. 3.3.2.

 

7. Srovnání Příběhu sarajevského atentátu a Příběhu tajného konta

Zatím jsme vždy porovnávali negativní a pozitivní verzi jednoho příběhu. Nyní se dostáváme ke srovnání obou hlavních příběhů.

Pokud jde o konto, převažuje podezření, přestože neprokázané. Pokud jde o listopadové vystoupení J. Rumla s I. Pilipem, převažuje vnímání tohoto kroku jako atentátu.

Pokud bychom chtěli tvrzení o převaze podepřít jinak než kvantitativním výčtem počtu článků s danou interpretací, můžeme je doložit mohutností diskurzů obou příběhů, případně existencí a mohutností diskurzů alternativních příběhů.

V případě konta je klíčová snaha o dopátrání se, jak to vlastně bylo. Nikdo (z nositelů příběhu) neví, jak to bylo. Nikdo nemůže dokázat, jak to bylo. A když nelze nic dokázat, nezbývá než spekulovat. Jenže nelze přesvědčivě spekulovat - jde jen o to, kdo uzná jaká "fakta" jako pravdivá, ale nic víc udělat nemůže - jen vybrat podle svého úsudku "realistická fakta" a ta pak interpretovat.

Oproti tomu v případě atentátu nikdo nemusí pátrat, jak se stal - to všichni vědí, můžou si přečíst noviny nebo se podívat na záznam zpráv, všichni to nějakým způsobem prožívali. O skutečnostech není třeba spekulovat, existuje možnost ověřit jednoznačně, co kdo řekl a udělal a kdy, odpadá pochybnost o "realističnosti" fakt - ta, které kdo vybere, jsou snadno ověřitelná. Co ale nejde snadno ověřit a doložit, jsou motivace a záměry - a právě motivace a záměry jsou klíčové pro příběh atentátu.

Jestliže shrneme výše uvedené, jde:

- v příběhu Sarajeva - o záměry (skutečnosti jsou jasné)

- v příběhu Konta - o skutečnosti (záměry jsou jasné)

Ale není to tak jednoduché - pokud odlišíme v Příběhu tajného konta “existenci tajného konta” od “aféry tajného konta”, týká se výše uvedené pouze první složky. V otázce “aféry tajného konta” - kdo ji skutečně spustil, vyvolal, proč - můžeme spekulovat o skutečnostech i o záměrech.

Antikonto narozdíl od antisarajeva má svůj vlastní diskurz, sice nepříliš rozsáhlý, ale alespoň nějaký. Tím je vytvořen základ pro prosazování alternativní verze dominantního příběhu.

Příběh konta je součástí širšího diskurzu korupce, případně korupce v politických stranách, zařazení po bok dalších kauz (např. ODA) mu ubírá na výjimečnosti - jde sice o skutečně “velký” finančním skandál, ale přeci jen je to finanční skandál, třeba jako topné oleje. Na finančními skandály už máme zavedené pojmy, zvyklosti, víme, jak to asi dopadne s vyšetřováním... Oproti tomu sarajevský atentát je první událostí tohoto typu v naší nedávné historii, a i proto si musel vytvořit vlastní diskurz, který tuto událost výrazně zviditelnil.

 

8. Závěr

Na tomto místě se nepokusíme shrnout závěry vyplývající z celé práce - ty jsou zřetelné v jednotlivých kapitolách a nemá smysl je znovu přepisovat.

Vrátíme-li se k úvodní kapitole, k části věnující se vlivu médií na jazyk, můžeme řící, že:

a) výraz “sarajevský atentát” byl rozšířen o odkaz k další historické události

b) výraz “atentát” získal další význam ve smyslu “pokus o odstranění předsedy politické strany v jeho nepřítomnosti”, který se nadále využívá ve spojení s místem pobytu či cílem cesty dotyčného politika. V širším pojetí vyjadřuje nový význam “podraz, jednání za zády druhého, v jeho nepřítomnosti”.

c) sarajevský syndrom

Při srovnání s cíli, které jsme si kladli v počátcích práce, musíme přiznat, že se nám nepodařilo popsat, jak a s jakými záměry jednotlivé strany používají různé příběhy. Podařilo se ale určit strategie, jež používali zastánci příběhů k jejich prosazení. Obdobně se nám podařilo vymezit diskurzy obou příběhů - rámce diskuse, v níž se o daném tématu mluví určitým způsobem - a tím vymezit i to, jakým způsobem se o obou “událostech”, tajném kontu ODS a sarajevském atentátu, mluvilo v minulosti, mluví v současnosti a, pokud nedojde k výrazným změnám, bude mluvit i v blízké budoucnosti.

 

Literatura

DeFleur, M. L., Ballová-Rokeachová, S. J. 1996. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum.

Fiske, J. 1987. Television Culture. London: Methuen.

Greimas, A. 1966. Sémantique structurale. Récherche de méthode. Paris: Libraire Larousse

Kabele, J. 1998. Přerody. Praha: Karolinum

McQuail, D. 1999. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

Potůček, M., Purkrábek, M., Vavroušek J. a kol. 1994. Zrod teorie veřejné politiky v České republice. Praha: ISS FSV UK

Sapir, E. 1929. The Status of Linguistics as a Science, Language 5.

Schutz, W., Hagen, L., Scherer, H., Reifová I. 1998. Analýza obsahu mediálních sdělení.

Praha: Karolinum.

 

Přílohy

Příloha 1 - Sled událostí

Pro snazší orientaci jsou události sepsány od jara 1996, obě události, kterým jsme se věnovali, jsou vymezeny datem 28. 11. 1997. Musíme upozornit, že i tento “nevinný” sled událostí je poměrně silnou interpretací minulosti.

jaro 1996 - výroční zpráva ODS

 • výroční zpráva ODS:celkem 25 miliónů od sponzorů

největší dárci: Radžív M. Sinha z Mauricia - 3,75 mil Kč

Lajos Bács z Budapešti - 3,75 mil Kč

(nový zákon poprvé stranám přikazoval zveřejnit jména svých sponzorů, doposud musely strany zveřejnit jen výši sponzorských darů)

23. dubna 1996

24. dubna 1996

25. dubna 1996

26. dubna 1996

duben, květen 1996

13. května 1996

 • Novák sděluje, že ODS přestala po dárcích pátrat, protože je zaneprázdněna volební kampaní do poslanecké sněmovny

19. dubna 1997

23. října 1997 - odstoupení Zieleniece

7. listopadu 1997

20. listopadu 1997

21. listopadu 1997

25. listopadu 1997

27. listopadu 1997

28. listopadu 1997 - tzv. “Sarajevský atentát”

29. listopadu 1997

30. listopadu 1997 - demise vlády

1. prosince 1997

2.-20. prosince 1997

13.-14. prosince 1997 - mimořádný kongres ODS v Poděbradech

 • Klaus potvrzen mimořádným kongresem ODS ve funkci předsedy strany
 • v nově zvoleném vedení je z bývalých stranických špiček jen Macek
 • dohledem nad objasňováním financování strany pověřen nový místopředseda ODS Bohdan Dvořák

19. prosince 1997

2. ledna 1998

8. ledna 1998

12. ledna 1998

15. ledna 1998

19. ledna 1998

1. zda byl sponzoring v ODS prováděn v souladu s platnými zákony a vnitřními pravidly strany

2. za existují sponzoři nebo sponzoring ve prospěch ODS, který by nebyl zachycen v účetnictví strany

3. jaké zdroje byly v účetnictví zachyceny a jaké byly spotřebovány

4. zda byly při financování ODS použity prostředky nezachycené v účetnictví, nebo zda lze nalézt a prokázat spojení strany nebo členů vedení s takovými penězi

...

13. května 1998

 • Zveřejnění forenzního auditu, který prokázal nedostatky v hospodaření strany, ale nedokázal existenci zahraničního konta.

Červen 1998

 • V parlamentních volbách získala ČSSD 74 křesel, ODS 63, KSČM 24, KDU-ČSL 20 a US 19. ČSSD uzavírá s ODS “opoziční smlouvu”.

 

Příloha 2 - Transparentnost financování politických stran

Série skandálů, která v minulých letech prošla Evropou jasně ukazuje, že je na čase změnit systém financování politických stran. Problémem zůstává, že v této oblasti principielně nelze najít optimální řešení. Při financování politických stran soukromou sférou dochází ke střetávání se tržního a veřejného sektoru, který každý funguje podle odlišných pravidel. Není možné zajistit, aby jednání běžné v soukromé sféře založené na vzájemně výhodné smlouvě, nepřecházelo do sféry veřejné, když jedním z jednajících je zástupce politické strany. Ve veřejné sféře je toto jednání amorální neboť působení malé, ale úzce vyhraněné a dobře organizované skupiny může s minimálními náklady (navíc bez legitimity demokratické volby) ovlivnit méně organizovanou většinu.

Jestliže při financování politických stran není možné najít systém optimální, je s určitostí možné říci, co vede k systému s netransparentnímu s velkým prostorem pro korupci. Základní přehled o způsobech financování politických stran uvádí následující tabulka:

Země Fondy pro podniky/ zahraničí zveřejnění hranice pro povinnost Limity na výdaje stran
strany: stát odbory účtů stran prokázat původ daru ($)
Belgie Ano Ne Ano Ano 125 Limit na kandidáta a
celkové výdaje
Velká Ne Ano Ano Ne 8200 Limit na kandidáta a
Británie (plán. změna) doporučení pro výdaje
Česká Ano Ano Ano Ne 2800 Ne
republika
Francie Ano Ne Ne Ano 150 Limit na celkové
(ex. výjimky) výdaje
Německo Ano Ano Ano Ano 10300 Ne
Itálie Ano Ano Ano Ano 2600 Limit na kandidáta a
celkové výdaje
Japonsko Ano Ano Ne Ano 475 Limit na kandidáta
(od roku 1994) 20mil jenů
Španělsko Ano Ano Ne Ano 5% z pomoci státu Limit na kandidáta a
celkové výdaje
Švédsko Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Spojené Ano Ne Ne Ano 250 Limit na kandidáta
Státy (ex. výjimky) 25000$ na rok

Z ní vidíme, že se situace v České republice od ostatních států výrazně odlišuje zejména ve zveřejňování účtů stran a ve nestanovení limitů pro stranické výdaje. Chybou je zejména nezveřejňování účtů politických stran. Jediná země ze sledovaného vzorku, u které tato povinnost nevyplývá ze zákona je Velká Británie, kde však politické strany své účetnictví ukazují dobrovolně (u nás tak činí pouze Unie svobody na svých internetových stránkách). V neexistence jakýchkoliv limitů pro výdaje kandidátů, či celých stran, jsme také výjimkou mezi demokratickými zeměmi. Kombinace těchto dvou faktorů se jeví jako naprosto smrtící pro transparentnost světa financí českých politických stran.

Kromě výše zmíněného existuje řada technik, ”jimiž lze vyčistit špinavé peníze, zakrýt podezřelé zdroje či utajit sponzora, který si nepřeje publicitu:

 1. Na centrální stranický účet chodí peníze z černých kont. V oficiálních výkazech stran se tyto zdroje legalizují tím, že v seznamech figuruje řada prostých členů jako dárců malých, několikatisícových částek. Vedle toho jsou tito lidé i plátci oficiálních členských příspěvků, vykazovaných však souhrnně, bez identifikace.
 2. Sponzor přinese kufr hotových peněz, ty se uloží do trezoru a rozpouštějí se rovněž coby např. stranické příspěvky.
 3. Sponzoři zaplatí za strany cenu pronájmu stadiónu na mítink, služby, případně sjezd, kongres či konferenci. Takový sponzor není zapsán v seznamu dárců.
 4. Sponzor poskytující služby poskytne stranám "smluvní slevu", takže pořadatel uspoří. Sponzor není zahrnut do výkazu.
 5. Kandidát ve volbách do Parlamentu či na radnici si založí vedle oficiálního centrálního stranického účtu vlastní konto a vybírá peníze na kampaň, neoficiálně je mu volně k použití bez kontroly stranou.
 6. Skupina dárců si sjedná "bílého koně" (jednotlivce či firmu), který převezme roli dárce. Jako takový figuruje v seznamu dárců sečtené sumy. Nevyhovuje to však zákonu, který výslovně žádá identifikaci dárců, nikoliv prostředníka u příspěvků nad sto tisíc korun. Pro tento účel se uvádí advokátní kancelář či banka uskutečňující finální převod na stranické konto, což nejlépe zaručuje anonymitu.
 7. Mateřská firma dotuje dceřiné společnosti. Takové firmy sice např. nevyplácejí dividendy, ale z čistého zisku odesílají sponzorské dary.
 8. Na zahraničním kontu, které je mimo kontrolu českých orgánů, spřízněná osoba shromažďuje peníze od sponzorů.
 9. Firma využije daňového ráje a založí krycí společnost, která sice nevyvíjí žádnou činnost, avšak v identifikaci dárců figuruje s adresou vzdálené země.
 10. Provize (úplatky) lidem, kteří je zčásti odvedou do stranické kasy.
 11. Sponzor poskytne výrobek či službu nikoliv straně, nýbrž vlivným jednotlivcům (auto, telefon, zájezd na Kanáry).
 12. Reklamní agentura vykáže služby straně třeba ve volební kampani, placena je ale z jiných zdrojů utajeného sponzora.”

Literatura:

tabulka: Is Europe corrupt?, The Economist, 29.leden 2000

citace: Dengler, R., V České republice není žádný problém financovat činnost strany z černých peněz, Právo, 9.12.1997