Závěrečná zpráva z projektu

SQUATTING A PRAŽSKÁ MUNICIPALITA

Autoři:

Bártová Šárka, Lažanská Magda, Matulová Jana, Soper Jirka

Zadavatel:

Městské centrum sociálních služeb a prevence

Obsah

Obsah

Úvod

Právní aspekty Squattingu

Metodologie

Historie squatů

Očima squaterů

Proč jsem pro squat. Co se mi na něm líbí.

Proč jsem proti squatu.

Squatting a politika

Vnitřní a vnější okolnosti událostí

Komunikace mezi squatery a municipalitou

Strategie

Vize v možnostech fungování squattingu

Očima zastupitelů

Proč jsem pro squat. Co se mi na něm líbí.

Proč jsem proti squatu

Squatteři a politika

Vnitřní a vnější okolnosti událostí

Komunikace mezi squattery a municipalitou

Strategie

Vize v možnostech fungování squattingu

Od Sochorky k Papírně

Komparativní závěr

Literatura:

 

 

 Úvod

Squatting nelze považovat v sociologickém smyslu za jednotné sociální hnutí, protože jde o příliš rozmanitou škálu aktivit, které se v určité podobě vyskytují snad ve všech zemích, které počítáme do euroamerického kulturního okruhu. Lze-li vůbec nějak definovat společný znak, který je obsahem tohoto fenoménu ve všech jeho podobách, pak je to vymezování se vůči univerzalitě vlastnického práva. Na této univerzalitě je však založen kapitalismus. Historie squattingu je tak nutně spojená s historií odporu proti kapitalistické tradici moderního právního státu. Je tak logické hledat počátky tohoto fenoménu v západních zemích šedesátých let. Toto obecné vymezení squattingu však neodkazuje k jeho čistě politickému charakteru. Tlak, který pociťuje určitá část převážně mladé populace ze strany moderního státu, zahrnuje všechny sféry života. Proto i obranná reakce těchto lidí může mít a má mnoho podob. Lze tak hovořit o sociální obraně práva na domov v prostředí neutěšené bytové situace či o boji za svébytnou kulturu v prostředí unifikované masové zábavy. Často také jde o hledání kvalitativně odlišných mezilidských vztahů, nezaložených na tržním principu. Není ani tak důležité, do jaké míry je tento pohled na současnou společnost oprávněný, podstatné je, že část lidí jej vnímá jako realitu a podle toho jednají.

Reakce státních orgánů se různí podle stupně liberálnosti systému v dané zemi a dané době. Pohybuje se v šíři od tvrdé represe přes neochotnou toleranci až k podmíněné podpoře (dotace na veřejně prospěšnou činnost). Existuje řada squatů s dlouholetou tradicí, která nalezla způsob koexistence s veřejnou správou za cenu omezení vlastního radikalismu (Kristiánie v Dánsku). Mnoho squatů také zaniklo částečně v důsledku zásahu státní moci, částečně vlastním vyčerpáním. Obecně lze říci, že celosvětově dnes squatting nesměřuje k mohutnému rozkvětu, ale ani k zániku (počty squatů se ve velkých městech většinou ustálily).

Ze základní charakteristiky squattingu v jeho ”západní” podobě vyplývá, že se v Československu mohl objevit až s návratem kapitalismu začátkem devadesátých let. Jeho hlavním centrem se stala Praha, která byla nejvíce otevřena vlivu západního světa. Od počátku se squatting rozděloval na dva základní proudy. První bychom mohli označit jako bezdomovecký squatting, druhý jako ideový squatting. První proud tvořili jedinci bez přístřeší, kteří obsazením prázdných domů uspokojovali svoji základní potřebu (lze tedy hovořit o čistě sociální obraně). Tito lidé nikdy neformovali žádný ideový proud, o který by se mohli opírat při obraně svého práva na daný dům. Takto vzniklo a zaniklo bezpočet malých squatů, tvořených několika málo jedinci. Domy, které obývali, byly většinou ve značně dezolátním stavu a vyskytovaly se spíše na okraji měst, proto také budily málo pozornosti. Jako významnější se jeví proud ideového squattingu, který se vyznačuje vlastní ideologií. Ta čerpá z odkazu západoevropských a amerických levicových revolt posledního půlstoletí, ale je v ní patrný i jedinečný vliv českého prostředí. Ve většině případů si zde jedinci squatting vybrali dobrovolně jako způsob života a jsou ochotni pro jeho zachování vykonávat politické akce.

Pražská municipalita nebyla na tento fenomén v době jeho vzniku připravena. První významný squat ”U zlaté lodi” vznikl přímo v centru Prahy, na lukrativním místě a několik let existoval jako centrum alternativní kultury. Snaha o komunikaci s Magistrátem hlavního města Prahy skončila neúspěchem, přestože obyvatelé squatu byli schopni předložit ucelený projekt na kulturní využití objektu. Magistrát nebyl schopen vytvořit platformu, na základě které by bylo možné vnímat squatting jinak, než jako čistě kriminální činnost. Squaty se tak nacházejí v neustálé existenční nejistotě. První případ alespoň částečně úspěšného jednání mezi squatery a představiteli veřejné správy se odehrál v případě squatu v ulici pplk. Sochora, kterému se budeme věnovat podrobněji.

Právní aspekty Squattingu

Střet se systémem není u squaterů věcí čistě názorovou, ale odráží se i ve skutečnosti, že svojí činností vědomě porušují zákon. V českém právním prostředí se jedná konkrétně o §249 trestního zákona.

Protiprávní obsazení bytu nebo nebytového prostoru je trestným činem podle § 249a trestního zákona.

1. Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

2. Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

Mimo tento zákon, který je logicky porušován prakticky všemi squatery, dochází v rámci squattingu velice často i k dalším převážně drogovým deliktům.

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (OPLJ) dle § 187 trestního zákona nedovolená výroba a držení OPLJ dle § 187a tr. zákona nedovolená výroba a držení OPLJ dle § 188 tr. zákona šíření toxikomanie dle § 188a tr. zákona.

Zákon je v tomto směru nastaven tak, že potenciálně postihuje valnou většinu squaterů. Je však třeba zdůraznit, že při současné obecné oblibě měkkých drog se squateři v tomto směru výrazně neodlišují od svých vrstevníků, zmiňujeme to zde proto, že porušování těchto zákonů je častým argumentem proti squattingu.

Zákony však nejsou porušovány pouze squtery. Součástí Listiny základních práv a svobod je i klauzule o tom, že vlastnictví zavazuje.

Článek 11

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Další právní normy pak upřesňují tento bod v tom směru, že vlastník, který patřičně nedbá o svůj majetek a nechává svůj objekt chátrat, porušuje zákon. Zvláštním případem pak je státní či obecní majetek, kdy se do sporu se zněním  tohoto zákona dostávají samotní veřejní zastupitelé jakožto správci majetku.

Metodologie

Náš výzkumný přístup k problému se formoval ve dvou základních souvislostech

  1. s definováním a dalším upřesňováním cíle výzkumu
  2. s podmínkami výzkumu, především s dostupností a charakterem získávaných dat

Naším cílem bylo popsání průběhu jedné konkrétní kauzy squatu, která skončila jeho vyklizením. Dále jsme chtěli formulovat, které činy a postoje aktérů směřovaly k určité dohodě mezi squatery a představiteli municipality a které naopak vedly k zániku squatu. Pro upřesnění našich zjištění jsme chtěli provést komparaci této kauzy s jinou, kdy došlo na základě dohody zúčastněných stran ke vzniku legální formy squatu. Vzhledem ke složitosti problematiky a našim cílům jsme se rozhodli pro kvalitativní přístup.

Od počátku výzkumu jsme se setkávali s nedostatkem objektivních dat (zápisy ze zasedání apod.), které by nám umožnily získat jasnou představu o průběhu kauzy. Proto jsme se rozhodli místo nestrannosti vsadit na mnohostrannost. Zdrojem dat pro nás pak byly především subjektivní vzpomínky a názory v jednotlivých kauzách.

Pracovní postup

Sběr dat

Při sběru dat jsme používali metodu částečně strukturovaného rozhovoru. Předem jsme si stanovili okruhy otázek, které měly respondenty dovést k jednoznačně formulovaným subjektivním hodnocením průběhu kauzy i fenoménu squattingu obecně. Výpovědi jsme zvukově zaznamenávali a později přepisovali. Zároveň s přepisy rozhovorů jsme používali jako data i další dostupné výpovědi aktérů (zasedání magistrátu, prezentace na internetu). Jména protagonistů jsou v analytické části pozměněna, jsme si však vědomi toho, že podle vystupování v daných kauzách lze odvodit skutečnou identitu aktérů. Proto zdůrazňujeme, že všichni aktéři souhlasili s tím, že rozhovor povedou sami za sebe a nevyžadovali zachování anonymity.

Kódování

V průběhu otevřeného kódování získaných dat jsme vybírali konkrétní kontextové jednotky a přiřazovali jim relevantní kódy podle vztahu k problému. Vzniklé kódy jsme pak kategorizovali. Pro další fázi axiálního kódování jsme kategorie logicky uspořádali tak, aby se vytvořila kostra kompaktního pohledu na squatting. Okódované výpovědi jsme rozdělili na dvě skupiny ”squatteři” a ”zastupitelé”. V této fázi se výzkumný tým rozdělil a pro obě skupiny jsme zpracovávali data odděleně. V jednotlivých kategoriích jsme prováděli opětovnou selekci a interpretaci výpovědí. Výsledkem byly dva odlišné pohledy na fenomén.

Komparace

V závěru jsme provedli komparaci obou pohledů. V této fázi jsme se snažili zachovat nejvyšší možnou míru výzkumné objektivity. Snažili jme se zdůraznit ty podobnosti a rozdíly, které měly zásadní význam pro vývoj námi zkoumaných kauz. Přes jejich zřejmou specifičnost se objevila řada stereotypů v pohledu obou stran. To by mohlo být východiskem pro částečnou zobecnitelnost našich závěrů.

 

 

 

Přehled zdrojových dat

A) Částečně strukturované rozhovory

 

Skupina (kauza)

Kód (čas)

Squatteři (Ladronka)

Aleš (Březen 2001, Květen 2001)

Jiří (Listopad 2001)

Squatteři (Papírna)

Novák (Květen 2001)

Zastupitelé (Ladronka)

Barák (Březen 2001)

Mareš (Říjen 2001)

Kobeš (Červen 2001)

Jelínek (Září 2001)

Zastupitelé (Papírna)

Prchal (Září 2001)

B) Dokumenty

 

Dokument

Kódování

Steno záznam zasedání MHMP

Podle vystupujících zastupitelů

Osobní archiv squattera Petra

Bez kódování, použito jako informativní materiál pro orientaci v problematice a pro kapitolu “historie squatů”

Prezentace sdružení squatterů “Milada”

Obsaď a žij

Historie squatů

Historie squatu Ladronka

Usedlost Ladronka, která je památkově chráněným objektem, se nachází na katastrálním území Břevnova (ul. Tomanova 1) na Praze 6. Objekt byl však majetkem hl. m. Prahy a tudíž i všechna jednání probíhala na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy.

Tento statek obsadila 3. září 1993 skupina mladých autonomů z okruhu pražského anarchistického časopisu Autonomie a z prostředí dnes již neexistující Anarchistické federace.

V témže roce vydalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesení č. 360, kterým svěřilo Ladronku do správy akciové společnosti Trade Centre Praha (smlouva s TCP, a.s. byla podepsána 15. listopadu 1993 s účinností od 1. ledna 1994) a ta o rok později uzavřela smlouvu o užívání s Nadací Ladronka (sdružením založeným squatery), která měla vypracovat projekt na rekonstrukci objektu a jeho další využití. V prosinci 1994 squateři oficiálně předložili projekt "Autonomího sociálně - kulturního centra Ladronka".

Ladronka fungovala jako kulturní a informační centrum, za dobu její existence se na ní pořádaly stovky kulturních akcí.

V lednu 1995 správcovská společnost Trade Centre Praha, a.s. smlouvu vypověděla, protože ji Nadace údajně hrubě porušovala tím, že se v objektu zdržovaly cizí osoby.

1. března 1995 obyvatelé Ladronky předali objekt firmě TCP, a.s., avšak pouze symbolicky, v podobě papírové makety a za účasti tisku.

Na podzim roku 1996 proběhla veřejná obchodní soutěž, kterou vyhrála soukromá firma Santé, která měla v plánu na Ladronce zřídit luxusní zdravotnické zařízení. Společnost Santé však nakonec od smlouvy s městem odstoupila.

Byla též vedena jednání o poskytnutí náhradního objektu pro realizování projektu Nadace Ladronka, squatterům byly nabídnuty dva možné objekty, jeden z nich však v tu dobu již neexistoval a ve druhém se nacházeli nájemníci.

Nadace využívala objekt až do 9. listopadu 2000, kdy byla usedlost vyklizena městskou policií za asistence radních hl. m. Prahy Filipa Baráka a Rudolfa Blažka.

Od Sochorky k Papírně

Poté, co bylo městskou částí Praha 7 rozhodnuto o rekonstrukci nájemního domu v ulici pplk. Sochora 28, se začali jeho tehdejší nájemníci postupně stěhovat do náhradních bytů. Dům zůstal z části neobývaný, po roce 1989 se v tomto trendu pokračovalo. Jeden z tehdejších nájemníků (p. Novák) se však odmítl vystěhovat a postupně si do bytu přihlašoval další osoby, čímž se stal pro městskou část z právního hlediska nevystěhovatelný.

V roce 1997, kdy se ani po mnoha neúspěšných pokusech p. Nováka a další nájemníky z jeho bytu nepodařilo vystěhovat (snaha situaci řešit vyústila několikrát dokonce v zásah policie), začala městská část Prahy 7 (s tehdejším starostou p. Dubem) s panem Novákem vyjednávat.

Do jednání s městskou částí Praha 7 o náhradním objektu za byty v domě pplk. Sochora vstoupilo tehdejší Středisko sociální prevence a výsledkem jednání se na podzim roku 1997 stalo uzavření smlouvy o náhradním objektu v ulici Za papírnou 7. Zde získal p. Novák legálně byt a rovněž i nebytové prostory pro realizaci projektu Centra svobodného vzdělávání, jehož se stal patronem a které vzniklo fakticky jako squaterská organizace.V současné době má tedy pan Novák nájemní smlouvu na byt v objektu Za Papírnou 7, kde i nadále poskytuje bydlení squaterům a dále se v tomto objektu nachází nebytové prostory, které město (stejně jako byt p. Novákovi) pronajalo za symbolický poplatek. Nejedná se tedy o klasický squat, ale o jeho zlegalizovanou formu.

Očima squaterů

Proč jsem pro squat. Co se mi na něm líbí.

Proč jsou squateři pro squatting? Je rozdíl mezi důvody, které přivedly dílčí aktéry k aquattingu a výpověďmi o jeho legitimitě. Nejčastějším argumentem bývá upozornění na otázku bydlení a nevyužité objekty vlastníků.

”To znamená, když my budeme užívat objekt, a to navíc ve vlastnictví Magistrátu, tak zároveň upozorníme na ty souvislosti, které kolem toho jsou, to znamená, že jsou mladí lidé, kteří nemají kde bydlet, že jsou v Praze prázdné objekty.” (Aleš)

V případě Ladronky bylo uváděno, že hlavním cílem je možnost realizace alternativní kultury.

”Nešlo nám o to, na Ladronce bydlet, ale i tam dělat kulturu, regulérně.” (Aleš)

”Pro město by bylo úplně nejlepší, kdyby squaty vůbec nevznikaly, pro nás bylo skvělý, že jsme měli prostor a mohli jsme se věnovat kultuře.” (Aleš)

Nám šlo o to, mít prostor, ve kterým můžeme dělat, co uznáme za vhodné, tahat sem kapely ze zahraničí a vytvářet kulturu, která nám byla v té době blízká”. (Aleš)

Hodně lidí se na tom naučilo hodně věcí, a dodneška to podle mě kdekdo zúročil.” (Aleš)

Proč jsem proti squatu.

Mohou být squateři proti squatu? V určitém případě mohou. Může jít o konkrétní případ nebo také změnu názoru, která může po letech přijít.

Teď s odstupem si říkám, že to byla taková ta mladická víra, že když některý lidi nemají kde bydlet, tak se to bude řešit takhle. Je v tom ale i určitá míra populismu, když najedu na tu notu, že mladí lidé nemají kde bydlet.” (Aleš)

Často také squatteři s určitým odstupem přehodnocují svůj radikální postoj k soukromému vlstnictví a své vstupování do vztahu vlastník, vlastnictví již neposuzují tak jednoznačně.

Když se na to podívám objektivně, myslím si, že volných bytů a baráků je hrozně moc. A že je škoda, že nejsou využívané. Je to ale trochu nabourání soukromého vlastnictví. Teď jsem trochu na vážkách, protože jeden známý, pro kterého částečně pracujeme, koupil barák. Barák byl prázdný, je to veliký činžák a bude prázdný ještě nějaký ten rok, než sežene peníze, aby ho dal dohromady a pak tam bude hotel. Teďka fakt váhám, ten barák je prázdný a teoreticky přesně splňuje podmínky zasquatování. Kdyby se tam ty lidi nastěhovali a bydleli tam, ale vím, že ten člověk s tím má určité úmysly, takže jde jenom o to, aby získal peníze. Nemluvím o tom, že bude výdělečný a bude výdělečný pro něj”. (Jiří)

V obecném postoji ke squattingu se pak projevuje určitá schopnost rozlišovat mezi jednotlivými případy, kdy je či není legitimní objekt obsadit. Oproti některým obecným deklaracím (obsaď a žij) se v tomto postoji objevuje podstatně umírněnější přístup k vlastnickým principům.

”Takže nemůžu říci, že schvaluji squatting jako obecnou formu obsazování jakéhokoliv prázdného baráku, který není obsazen. Avšak v konkrétních případech squatting plně schvaluji-jako třeba případ Ladronky nebo Milada (není na katastrálních mapách, měla se dávno zbourat). Ladronka - barák, který padá, o který se nikdo nestará, je veliký , jsou tam sály a sloužilo to sedm let ke kultuře, úplně správné ho zasquatovat. Co se tam bude dít teď? Uvidíme. Záleží tedy na tom, komu barák patří, jaké má úmysly.” (Jirka)

Squatting a politika

Co je squatting. Tato otázka je zcela zásadní pro jakoukoliv komparaci postojů, protože se často jedná o naprosto odlišné fenomény, které se mohou shodně označovat jako squatting.

Ze strany squaterů: Squat začíná obsazením prázdného domu, který je v cizím vlastnictví, ale je dlouhodobě neudržován a nevyužíván. Z tohoto stavu plyne morální právo squaterů narušit vlastnické právo k domu. Toto morální právo je východiskem pro vnímání squattingu jako politického boje. Tento boj lze vidět ve dvou odlišných rovinách.

První rovina se týká tzv. "malé politiky” a je zjevně smysluplnější, když objekt vlastní stát nebo město. Zástupci státní moci pak tím, že nechávají objekt chátrat, porušují své povinnosti a squateři na tento problém poukazují. V tomto světle je squaterství aktem občanské uvědomělosti. Ve většině případů zde squateři nevystupují proti samotnému principu komunální politiky, ale proti konkrétním nešvarům v podobě korupce a laxnímu přístupu k povinnostem. Často jsou ochotni i vnímat některé (nezkorumpované) představitele obecní správy jako své spojence.

I ten Magistrát je složenej z různých lidí (50, 55 poslanců) a různých politických klubů… Nebylo to tak, že bysme úplně vynechávali strany, který byly jednoznačně postavený proti nám, měli jsme třeba i jednání s ODA. Radní přes kulturu byl Jelínek z ODA, se kterým jsme jednali, byl dokonce svýho času pověřenej i tím, že jsme společně vytipovávali náhradní objekty.” (Aleš)

určití lidé, kteří nejsou jen proti tomu, že jsou rozumní, že mají určité sociální cítění a že nejsou zaslepení jenom komercí.” (Jirka)

”Někdy na přelomu roku 1997-98 tehdejší starosta Dub (osvícený to člověk) pochopil, po neúspěšných pokusech nás vystěhovat, že to je prostě fenomén, který tu existuje, smířil se s tím, že existují lidé, kteří nemají jinak možnost řešit své bydlení. Takže spustil jednání, navrhl nám nějaké prostory.” (Novák)

A nejde jen o sympatie k určitým lidem, ale dokonce i o přijetí postupů vlastních municipální politice. Tento přístup často překračuje rámec boje cizími prostředky o vlastní přežití. Někteří squateři zjevně přijímají princip komunální politiky za vlastní - lobují, předkládají projekty, zúčastňují se jednání.

”Podstatný je to, že už asi v září (nebo říjnu) 1993 jsme dávali teze projektu a od začátku nám šlo o to, aby obsazení bylo transparentní, abychom se k němu přihlásili, v tom jsme viděli i určitý politický akt.” (Aleš)

”Projekt, který jsme podali, byl víceméně narychlo spíchnutý, bez finančního krytí. Byl o tom, jak by ten barák vypadal, kdyby se dal dohromady a co by tam mohlo fungovat. Aby se ukázalo, tady jsme, jsme nějaký subjekt. Tenkrát jsme založili sdružení, to ještě bylo možné, nebyly tak přísné podmínky, začali jsme tedy jednat jako Sdružení Ladronka.” (Jirka)

Spojenectví s představiteli politické scény je také prezentované jako něco víc, než pouze jako taktické. Je zřejmé, že v očích squaterů posiluje uznání od konkrétních politiků vědomí vlastní legitimity. Za prvé ve smyslu práva na squatování (jedná se o smysluplnou činnost) tak ve smyslu zapojení se do komunální politiky (nejsou všichni tak špatní.

”Jako právě Jelínek, takový otevřený člověk, trochu bohém, takže s těmi se jednat dalo. A stačilo jim-jasně vy máte myšlenku, dá se s tim něco dělat. Ne, že se za někym přijde - a on se zeptá - máte prachy? Nemáte, tak ahoj. Navíc ještě squateři, špinavci, z poloviny, pro někoho póvl, který nabourává image, taková ta zašprajcovanost určitých lidí, přes ty se nedostaneš. Ale naštěstí všude jsou lidi, kteří vstřícní jsou.” (Jirka)

V případě radního Jelínka je zajímavé, že si zachoval u squaterů autoritu a sympatie i bez reálnějších outputů.

K Jelínkovi jako k člověku jsme měli určitou sympatii a nepůsobil na mě ani jako hajzl, kterej dělá jen politiku.” (Aleš)

Jako hlavní jeho počin je zmiňován návrh na poskytnutí náhradního objektu (statek Šafránka), který byl od počátku odsouzen k nezdaru a i squatery byl vnímán spíše jako získání času.

”Ne, tomu přece nikdo nemohl věřit. No, takhle, já jsem třeba na tom mechanismu pracoval, takže jsem tomu do jistý míry věřil, počítali jsme s tím, že je to hra. Vstupuješ do toho s tím, že těm lidem stejně nevěříš, že to stejně jenom hrajou.” (Aleš)

Z výpovědí je znát, že squateři velice oceňují, dokáže-li s nimi někdo komunikovat jako se sobě rovným partnerem a zároveň mít pochopení pro jejich pohled na svět. Na druhou stranu jsou si zjevně vědomi toho, že je třeba zůstat vůči konkrétním politikům, politickým institucím i proti politice jako celku v opozici.

”V tom momentě, kdy podáváme žádost, se objevuje radní Barák, který měl eminentní zájem na tom, aby ten barák byl prodán, komerčně využit. Aby na tom město možná mělo pár korun.” (Jirka)

Já si dokonce myslím, že je to jejich byrokratická nemohoucnost. Když s těma lidma jednáš, tak pro ně je politicky dobrý ti slíbit modrý z nebe, ale když pak dojde na věc, ty každodenní starosti, tak to postupem času vyšumí.” (Aleš)

To vytváří limity i pro jejich legalizační snahy.

Ne, to ne, zase takhle daleko jsme se v tom legislativním, v tom legálním uvažování zase nedostali, my jsme byli normální pankáči, takže jsme zvolili tu cestu obsadit, a pak se o tom bavit. To byla vlastně chyba Ladronky, že se nechali takhle vyhnat a pak se o tom chtěli bavit, ale to už nebylo nad čím, že jo.” (Aleš)

Obsazení objektu a tím vlastně vzpoura proti legalitě zůstává konstitutivním prvkem squattingu jako takového a tím i jako politického aktéra.

Druhou rovinou vztahu squattingu k politice je jeho ukotvení na anarchoautonomní scéně. V této rovině se squateři prezentují jako součást předvoje sociální revoluce, která má nastolit především sociální spravedlnost a nezávislost na mocenských strukturách.

Squatting je produktem společenského systému, který se opírá o vykořisťování člověka i přírody a veškeré hodnoty podřizuje významu peněz. Společenské uspořádání by se mělo řídit hodnotovými měřítky, která formují svobodné, rovnoprávné a spravedlivé sociální vazby, musí vytvářet domovské podmínky pro všechny bez rozdílu.

”Obsaď a žij”

Zaujmutí takového postoje je silným legitimizačním momentem. Vysvětluje proč squateři odmítají zákony a tím je osvobozuje z jejich sevření. Na druhou stranu to značně zužuje jejich manévrovací prostor při komunikaci s představiteli komunální politiky. Proto se prohlášení tohoto typu objevují více v obecných prohlášeních squaterů, než při osobních kontaktech. Mimo legitimizační funkce je anarchistický charakter většiny squatů významný v tom, že jim poskytuje určitou bázi pro vzájemnou solidaritu. Tato funkce je však značně omezována celkovou roztříštěností anarchistické scény. Z toho důvodu taky nikdy nevznikla žádná instituce, která by zastřešovala činnost jednotlivých squatů. Ty tak do značné míry hrály sami za sebe. Jednotná politická platforma tak má větší význam pro udržení jednoty uvnitř jednoho domu. Politické akce, kterých se squateři zúčastňovali a zúčastňují v rámci širokého proudu anarchismu (demonstrace proti globalizaci, rasismu atd) pro ně představují společný zájem.

”Jak se Ladronka víc a víc uzavírala a vzdávala se tý politický angažovanosti (lidi, který tam bydleli, už o sobě neříkali, že jsou to anarchisti a ono to samozřejmě souvisí s celým hnutím jako takovým, že jo, protože když… na tu alternativní autonomní mládež, což je takovej skoro bezobsažnej pojem, tak je to i mediálně přijatelnější, ale ono to souviselo i s tím, jak postupně lidi odcházeli, jak se to vyvíjelo, to byste museli komparovat s tím, jak se to vyvíjelo na tý anarchistický scéně. V tom ´95 nastává štěpení anarchistický scény, poměrně zásadní, který má podle mě důsledky až do dneška. Taky ten okruh anarchistický federace, se kterou jsme to obsazovali, postupně upadal, právě díky tomu, že jsme věnovali hodně energie Ladronce a nevěnovali jsme se už tolik přímo tý politický platformě a ještě několik roků po tom jsme vydávali časopis Autonomie. (Aleš)

Snaha o zachování Ladronky je zde prezentována v opozici vůči anarchistickým politickým akcím, jakoby se jednalo o rozdílné činnosti. Z toho je vidět, jak málo anarchistické vědomí zasahovalo do konkrétního vyjednávání o existenci squatu.

Případ Papírny je v politickém ohledu jedinečný. Její politické směřování bylo totiž vždy určováno jediným člověkem – Jakubem Novákem. Ten zdůrazňoval nejen potřebu politického charakteru squatu, ale i komunikace s ostatními politickými silami.

”Dá se říct, že klíčovou. Nebýt tý politický podpory napříč spektrem, od Sociální demokracie až k ODA, tak bychom asi dopadli jako Zlatá loď. A toto postihlo i Ladronku.”

”Nebýt toho, že jsme vystupovali vždy politicky, společensky, kriticky, tak bychom dneska neexistovali, tak by ten squat nepřežil.” (Novák)

Mezi politické aspekty squattingu je třeba zařadit i jeho vztah k veřejnosti. Squateři dobře chápali, že veřejnost může být významný faktor v jejich snaze o přežití a snažili se proto v rámci možností získat obyvatele na svojí stranu.

To bylo různý, byli lidi, který nás podporovali, nosili nám jídlo, oblečení, nábytek a normálně jsme se s něma bavili, když třeba chodili se psama na procházku. Když ale třeba chodí lidi opilí kolem domů a ruší, tak je to jasnej problém, ale není to nic, co by se nedalo řešit. Ale stejně tak když se někdo pozvracel na zastávce, tak se to taky vždycky přece nedá svalit na nás...” (Aleš)

Nakolik úspěšné byly tyto snahy u běžných obyvatel je otázkou, je však třeba zmínit že squateři nejsou ve svých snahách osamoceni. Mimo vlastní obyvatele squattů existuje poměrně široká skupina sympatizantů, kterým jsou squateři blízcí pohledem na svět a kulturou obecně.

Vnitřní a vnější okolnosti událostí

Důležitým vnějším prvkem při vzniku squatu Papírna byl předchozí vývoj kauzy domu v ulici pplk. Sochora.

Kauza squatu pplk. Sochora (u Strossmayerova nám.) se táhla cca pět let (v současné době je to zrekonstruovaný dům s dost kvalitními byty), jednalo se s městskou částí víceméně neúspěšně.” (Jakub)

Do jednání s městskou částí Praha 7 o náhradním objektu za byty v domě pplk. Sochora vstoupila instituce – toho času jménem Středisko sociální prevence. Výsledek byl takový, že náhradním objektem se stal právě dům v ulici Za papírnou. Jeden z bývalých nájemců bytu (pan Novák) v ulici pplk. Sochora získal na Papírně legálně byt. Hlavní postava squatu měla nájemní smlouvu, o kterou se mohla opřít při pozdějším vyjednávání. Tato skutečnost výrazně ovlivnila existenci squatu. Pan Novák se stal patronem Centra svobodného vzdělávání, které vzniklo fakticky jako squaterská organizace. Pro existenci squatu a k němu patřící prvky jako hudební klub apod. je nicméně důležitá smlouva, která byla uzavřena mezi městskou částí Praha 7 a Centrem svobodného vzdělávání. Objevuje se tu jistý náznak legálního nároku, který stál na začátku celého vyjednávání,

”Došlo k uzavření smlouvy, která byla udělaná velmi šikovným způsobem, je to na dobu neurčitou a dostat squatery ven by se dalo jen za velmi hrubé porušení smlouvy.”

”Není to nicméně ošetřené do budoucna, protože ten úřad se tváří, že je tady moc nechce, ale nemají legislativní možnosti, jak je dostat pryč. S tím našim ‚nízkoprahovým klubem‘ souhlasí, ale zase vedení Městského centra se trochu cuká, protože se jim moc nelíbí ta kooperace s ‚divokýma‘ squaterama.” (Jakub)

”Součástí té smlouvy je i to, že podnájemníkem je i Centrum sociální prevence. Jsme tedy pod určitou sociální kontrolou, Magistrát přebírá určitou garanci, určitý dozor nad námi.” (Novák)

Městské centrum spadá pod Magistrát hl. města Prahy a v prostoru domu má kancelář, která slouží jako zázemí práce v okolí Holešovic a jednou týdně má stanovené úřední hodiny.

Další důležitou roli při vzniku squatu Papírna hrál politický prvek. Podle slov pana Nováka to byla role klíčová, bez které by squat neexistoval.

Dá se říci, že hrála roli klíčovou. Nebýt politické podpory napříč spektrem, od Sociální demokracie až k ODA, tak bychom asi dopadli jako Zlatá loď. A toto postihlo i Ladronku.” (Novák)

Podle pana Nováka vystupovala Papírna vždy politicky, společensky a kriticky. Údajně se tak snažili upozornit na problém tíživé situace většiny mladé populace, která podle jeho slov nemá šanci se nějak reálně domoci bytu. Také Centrum svobodného vzdělávání podporují významné osobnosti jako Ivan Dejmal, Jan Keller, několik vysokoškolských pedagogů atd. Kromě politické podpory vzniku společenství, se Papírna těšila také podpoře společenské.

Možným důvodem snadnějšího jednání byla také poloha domu, který se nachází na periferii v odlehlejší (bývalé průmyslové) části Prahy 7.

Případ Ladronky jako squatu se od Papírny významně liší. Vznik squatu provázelo prosté obsazení objektu. Lidé, kteří objekt obsadili, zvolili cestu: obsadit a pak o tom hovořit. Obyvatelé Ladronky založili občanské hnutí Ladronka pod jehož jménem vstupovali do jednání s úřady. Zároveň byl sepsán projekt, který byl z pohledu Sdružení Ladronka možným řešením pro budoucnost objektu.

V této kauze můžeme zaznamenat několik vnějších a vnitřních okolností, které pomohou poskládat mozaiku příčin, které vedly k ukončení činnosti na statku. V prvé řadě je třeba zmínit, že statek byl v době odsazení i pobytu squaterů majetkem Magistrátu Hl. města Prahy. Jak uvádějí sami squateři, jednání s Magistrátem je obtížnější než s městskou částí.

”Já si třeba myslím, že je snadnější komunikace přes městský části. Já to vidím i dnes při práci, kterou dělám. M. je moloch, ve kterým je politická reprezentace, o to hůř jsou tam věci průchozí. Teď třeba obsazovat magistrátní objekt by mělo smysl, ale vyžadovalo by to mnohem větší energii.” (Aleš)

V počátcích se při obsazování statku sešlo mnoho různých lidí, kteří byli semknutí pro jedinou věc – obsadili statek, obyvatelé táhli za jeden provaz, spojovala je jedna myšlenka a navíc ještě nebyla únava z dlouhých jednání o další možnou existenci squatu. Jeho soudržnost byla důležitým prvkem v prvních letech existence.

”Když byly demonstrace, tak to mělo sílu - jsme jednotní, tady je barák a všichni jdou proti nám. Přišly stovky lidí.” (Jirka)

Vždycky síla squaterů je v tom, že v tom domě jsou a uhájí ho, pokud ho uhájí. (Aleš)

Aktivita squaterů probíhala v menší či větší intenzitě po celých 7 let, kdy Ladronka jako squat existovala. Přesto se za tu dobu změnily mnohé vnitřní podmínky, uspořádání i role jejích obyvatel.

”Iniciativy k jednání přišly většinou v době, kdy nám teklo do bot. Pro město by bylo úplně nejlepší, kdyby squaty vůbec nevznikaly, pro nás bylo skvělý, že jsme měli prostor a mohli jsme se věnovat té kultuře. V okamžiku, kdy vyletělo ven, že to asi budeme muset vyklidit, tak jsme pak vystupovali ven s tou iniciativou jednání, ale město k nám takto nepřistupovalo.” (Aleš)

”Je pravda, že vždycky jsme měli období klidu a období aktivity. Dokud se nic neděje, není žádná firma, tak se to nějak pytlíkuje. Je to moc vysilující se pořád o něco snažit, člověk má spousty svých zájmů a pokud z toho nemáš job a dělat na tom naplno, tak pak to samozřejmě upadá. Člověk je vyčerpán, demonstrace, projekt. Pak interpelace, dělat letáčky. Když bylo jednání o prodeji, tak to bylo zas více intenzivní, obejít ty lidi, udělat výstavu na Magistrátu. Projekt byl návrh na rekonstrukci tak, aby tam mohlo probíhat to, co tam probíhalo dosud.” (Jirka)

Soudržnost obyvatel Papírny je svým způsobem spojená se situací na autonomní anarchistické scéně. V prostoru funguje redakce anarchistického časopisu A-kontra, schází se tu různé iniciativní skupiny. Přesto se dají zaznamenat období kulminace zájmu a jeho poklesu.

Ti lidé postupně přijížděli ze severu, ale ti političtější odcházeli časem pryč, protože se věnovali jiným věcem. Až poté, co policie vysekala stupačky, nefungovaly tam odpady... Postupně tam zůstaly jen ty ”sociálnější případy...” (Jakub)

Přesto složení obyvatel prošlo během let proměnou. Zpočátku představovali spíše politické uskupení, později se složení proměnilo. Dnes je důležité zázemí, které prostor poskytuje zájmovým a sociálním aktivitám, jako squat Papírna údajně nevystupuje.

Vývoj squatu ovlivnilo také vnitřní uspořádání squaterské skupiny. Během prvních dvou let se na statku diferencovaly role. Podle Pavla se obyvatelé rozdělili na dvě party, z nichž jedna pořádala kulturní akce a druhá byla ta, která jednala s úřady a snažila se udržet původní myšlenku squatu. Mezi lidmi, kteří na Ladronce žili, bylo mnoho osobností, kreativců, ale našli se i ti, kteří se pouze ”vezli”. Podle Aleša to byli třeba lidé, kteří měli nějaké problémy nebo ti, kteří tam chtěli pouze nějak přežívat. Prý ale tato skutečnost neměla významný vliv na konec squatu.

”V počátcích se Ladronka těšila největší angažovanosti i ze strany lidí z okolí, to ustoupilo také proto jak se Ladronka víc a víc uzavírala a vzdávala se politické angažovanosti. Lidé, kteří tam bydleli, už o sobě neříkali, že jsou anarchisté a ono to samozřejmě souvisí s celým hnutím jako takovým. Souviselo to i s tím, jak postupně lidé odcházeli, jak se to vyvíjelo na anarchistické scéně. V roce ´95 nastává štěpení anarchistické scény, poměrně zásadní, které má podle mě důsledky až do dneška.” (Aleš)

”Věnovali jsme hodně energie Ladronce a nevěnovali jsme se už tolik přímo politické platformě. Takže tam bylo poměrně široké společenství několika desítek aktivistů, kteří Ladronku podporovali aniž by na ní bydleli a většinu akcí, které tam byly, se o tyto lidi opírala. Z té první generace tam pár lidí zůstalo, ale postupně se to rozprchalo. Ta parta lidí, kteří Ladronku obsazovali, se rozsypala, mají nové zájmy, odjeli jinam, třeba do Austrálie. Takže zas tam přicházeli lidé, kteří měli jiný pohled na věc.” (Jirka)

Jaké jsou tedy příčiny konce Ladronky? Faktorů najdeme několik a s velkou pravděpodobností bude příčinou kombinace všech. Jednak se po dobu existence squatu vyvíjely vnitřní podmínky na Ladronce, které od počáteční síly squaterů postupně přecházely ke ztrátě celistvosti komunity, myšlenky a odhodlání. Jednak vnější podmínky, tedy záměry vlastníka – Magistrátu, který pokračování působnosti squaterů nepodporoval. Možným faktorem mohla být také absence širší podpory ať politické nebo občanské. Ladronku na rozdíl od Papírny nereprezentovaly žádné významné osobnosti ani organizace. Také byla poměrně atraktivnějším objektem na atraktivním místě městské části Prahy 6. Tuto skutečnost uvádějí bývalí obyvatelé jako další z řady příčin, proč nemohla Ladronka postupovat podobně jako objekt v ulici Na Papírně.

”Postupem času však Ladronka ztratila podporu širší scény, a to proto, že z toho začal vznikat takový rodinný podnik, no, ne rodinný podnik, ale taková malá mafie, svým způsobem uzavřená.” (Aleš)

”Jednak, že ten barák ztrácel tu myšlenku squattingu, situace se pak změnila, pak už nešlo o squatting jako takový, ale prostě - my si tady bydlíme, už ani nechceme žádné "áčkaře", popíráme tu myšlenku komunity, která tam vznikla, byla tam určitá hierarchie obyvatelstva, kdo tam měl menší slovo, větší slovo. Jednak tam byli lidé s přirozenou autoritou, s nějakou vybudovanou, částečně to bylo založené na tom, že někdo dělal víc, někdo míň. Hodně se to separovalo od té subkultury jako takové, dělali se tam sice akce, koncerty, ale ta myšlenka utíkala. Byly tam spory, byly problémy mezi tím plodem hnutí a zbytkem hnutí. Také se projevilo, že to jádro se rozpadalo.” (Jirka)

”Postupně ti lidi odpadali, až to skončilo v takové amorfnosti. Takže ten barák se takto vyvíjel do "nekomunikace" s prostředím, takže ztrácel určité zázemí. Bylo to vidět na demonstracích. Před tím, když byly demonstrace, tak to mělo sílu - jsme jed-notní, tady je barák a všichni jdou proti nám. Přišly stovky lidí. Potom už to bylo jako - jo, Ladronka, půjdeme vůbec na tu demonstraci? To už bylo v roce 1999.(Jirka)

”Lidé, kteří byli na Ladronce byli vyčpělí, neschopní reagovat razantně. Takže žádné velké demonstrace, byly nějaké kulaté stoly s novináři, ale úplně to vyšumělo, s radními bylo minimální jednání. Ladronka už neměla šťávu, takže to šlo do ztracena. Byly potom jednání o náhradním objektu, taky vyšuměly, protože jak není tlak, není ten boj silný.” (Jirka)

”Už nikdo neměl zájem (někteří odjeli do zahraničí, někdo se odstěhoval), nebyla to parta lidí, která by měla nějakou jednotnou myšlenku. Spělo to tam.” (Jirka)

Za poslední událost, která je s Ladronkou a jejím koncem spojována, je považováno setkání MMF a Světové banky v Praze na podzim roku 2000. Veřejné mínění po pouličních protestech nebylo alternativní scéně nijak nakloněno a tak se doba po těchto událostech stala vhodnou pro konečné řešení, tedy vyklizení statku policií.

Komunikace mezi squatery a municipalitou

V případě Ladronky bylo třeba komunikovat s majitelem statku po celých 7 let. Komunikace probíhala v zásadě dvěma způsoby: zástupci Sdružení Ladronka sami vyjednávali s příslušnými zástupci orgánů správy nebo do jednání vstupovala Magistrátem pověřená firma. Jednání na Magistrátu neprobíhala na oficiální úrovni tak, aby se mohl např. vytvořit zápis. Počátečním výsledkem bylo podepsání smlouvy, která zpřehledňovala stav a přenesla odpovědnost za případné problémy v místě na squatery. Legalizovalo se tak postavení k veřejnosti, úřadům a médiím. Smlouvu podepsali zástupci Ladronky a zprostředkovatelské firmy, která de facto plnila příkazy vydané Magistrátem. Byl to v podstatě první výsledek vzájemných kontaktů.

Podle squaterů se v průběhu let jednalo s různými politickými kluby a radními, kteří měli příslušnou oblast na starost. Se širší podporou se squateři nesetkali. Bylo jejich cílem tuto podporu získat nejlépe napříč politickým spektrem a jednat s konkrétní osobou. Podle jejich slov šlo ze strany úředníků spíše o ”přehazování horké brambory” a vyčítají Magistrátu, že se subkulturou není jednáno jako s partnerem. Od nejmenovaného radního bylo doporučeno: ”Pojďte dělat politiku, dosáhnete toho třeba víc.”

V případě squatu Papírna se intenzita a prostředky komunikace lišily. Papírna byla výsledkem několikaletého neúspěšného jednání o squatu Sochorka, jehož minulost se od Ladronky výrazně liší a kde náhradní objekt byl jeho součástí. Sochorka jako squat měla politickou podporu napříč politickým spektrem, takže jednání probíhala na jiné úrovni. To že Papírna vystupovala vždy politicky, společensky a kriticky bylo základním prvkem jejího přežití.

”Já si třeba myslím, že je snadnější komunikace přes městský části. Já to vidím i dnes při práci, kterou dělám. M. je moloch, ve kterém je politická reprezentace, o to hůř jsou tam ty věci průchozí. Teď třeba obsazovat magistrátní objekt by mělo smysl, ale vyžadovalo by to mnohem větší energii.” (Aleš)

”Já si dokonce myslím, že je to jejich byrokratická nemohoucnost. Když s těmi lidmi jednáš, tak pro ně je politicky dobré ti slíbit modré z nebe, ale když pak dojde na věc, na každodenní starosti, tak to postupem času vyšumí.” (Aleš)

”Zájem ze strany Magistrátu to řešit byl větší, když se blížily např. komunální volby, viz Koukal… Jednání probíhalo před volbami a oni si mapovali nebezpečnost squaterské scény, jak bychom jim mohli uškodit a tím snižovat Koukalovi preference.” (Aleš)

Iniciativy ze strany squaterů přicházeli ponejvíce v době, kdy hrozilo riziko vyklizení. Oznámení přicházela buď písemně poštou nebo rozhodnutí přijeli oznámit zástupci jednající firmy. Squateři uvádějí, že k tomu, aby mohli vůbec vstoupit do jednání bylo třeba udržovat vysokou informovanost o dění na půdě Magistrátu, jací jsou tam konkrétně lidé, politické změny atd.

Město s tím vždycky po několika letech chtělo něco dělat, to znamená, že vypsalo výběrový řízení, který my jsme třeba za určitých podmínek zpochybňovali, že nemělo určitý formální náležitosti, že to třeba nebylo vyvěšený na nástěnce, atd. Takže jsme nejvíc reagovali na snahy Magistrátu Ladronku prodat nebo dlouhodobě pronajmout, takže jsme do toho vstupovali i mediálně.” (Aleš)

Prostředků komunikace bylo několik, kromě jednání se zástupci pověřené firmy, jednali squateři na Magistrátu, kde se rozhodovalo o jejich dalším osudu na Ladronce. Navštěvovali radní a stranické kluby a získávali orientaci, širší povědomí o lobbingu, zkušenosti. Obsazení objektu předcházelo jednání, ale sami squateři uvádějí, že není možné se jen tak zabarikádovat a bránit se. Několik intelektuálně založených zástupců squatu se ujalo těchto činností. Nebylo v jejich možnostech být tímto směrem aktivní neustále. Bylo možné zachytit období klidu a období aktivity.

Je to moc vysilující se pořád o něco snažit, člověk má spousty svých zájmů a pokud z toho nemáš job a dělat na tom naplno, tak pak to samozřejmě upadá. Člověk je vyčerpán, demonstrace, projekt. Pak interpelace, dělat letáčky. Když bylo jednání o prodeji, tak to bylo zas zintenzivněné, obejít ty lidi, udělat výstavu na Magistrátu….” (Jirka)

Kam to může s úředníky vést? Já si dokonce myslím, že je to jejich byrokratická nemohoucnost. Když s těma lidmi jednáš, tak pro ně je politicky dobrý ti slíbit modrý z nebe, ale když pak dojde na věc, ty každodenní starosti, tak to postupem času vyšumí, rozmělní se to.” (Aleš)

Squaty mohou být různé povahy, od výrazně politických až po ty apolitické. To, že nebyla vytvořena, ani problém nezastřešovala, žádná podpůrná organizace, bylo důsledkem původní víry, že takové řešení bydlení a prostoru pro realizaci subkultury, je správné. Po dlouhé době trvání existence squatu na Ladronce došlo k některým novým postojům souvisejícím s předešlou zkušeností jednání a komunikace. Squateři přiznávají, že už vědí více právě ve směru za kým a kde shánět a získávat podporu pro realizaci svých záměrů. Přestože je výhodou strategie ”obsadit a pak jednat”, roli jednání by nepodceňovali.

Strategie

Jak jsme již zmínili, každý squat hraje více méně sám za sebe. S tím souvisí i strategie, které squateři používají pro vlastní přežití. Každý squat a vlastně i squater má trochu jiné zaměření, ale i cíle. Někdy je jasným cílem vytvořit životaschopnou formu, jindy jde o to, udržet co nejdéle jakýsi provizorní stav a pak odejít. Společným a nejvýznamnějším cílem však zůstává vlastní zachování komunity. Hlavní strategie je tak obsažena v hesle ”obsaď a žij”.

”Ne, to ne, zase takhle daleko jsme v tom legislativním, v tom legálním uvažování zase nedostali, my jsme byli normální pankáči, takže jsme zvolili tu cestu obsadit, a pak se o tom bavit. To byla vlastně chyba Ladronky, že se nechali takhle vyhnat a pak se o tom chtěli bavit, ale to už nebylo nad čím, že jo… Vždycky síla squaterů je v tom, že v tom domě jsou a uhájej ho, pokud ho uhájej.” (Aleš)

Principem této strategie je ofenzíva. Squatting je ofenzivní činnost, je útokem proti nešvarům současné společnosti a jeho existence je podmíněna zachováním aktivního přístupu k vlastní existenci. Je-li squat tlačen do defenzívy, musí přejít vždy do protiútoku, jinak nemá reálnou šanci přežít. Squateři vždy zdůrazňovali, že hlavním důvodem zániku Ladronky bylo uchýlení se k pasivnímu přežívání.

”Jednak, že ten barák ztrácel tu myšlenku squatingu, situace se pak změnila, pak už nešlo o squating jako takový, ale prostě - my si tady bydlíme, už ani nechceme žádné "áčkaře", popíráme tu myšlenku komunity, která tam vznikla, Ladronka už neměla šťávu, takže to šlo do ztracena. Byly potom jednání o náhradním objektu, taky vyšuměly, protože jak není tlak, není ten boj silný.” (Jirka)

Z výpovědí vyplývá, že udržet aktivní přístup bylo snazší v době ohrožení, ale třeba ho bylo stále. Tlak zvenčí a aktivismus se ukazují jako spojené nádoby. Nejhorší pro squat tak je dlouhé období klidu.

”Je pravda, že vždycky jsme měli období klidu a období aktivity. Dokud se nic neděje, není žádná firma, tak se to nějak pytlíkuje. Je to moc vysilující se pořád o něco snažit, člověk má spousty svých zájmů a pokud z toho nemáš job a dělat na tom naplno, tak pak to samozřejmě upadá.” (Jirka)

Aktivní strategické jednání squaterů lze rozdělit na jednání, sebeprezentace a demonstrace. U jednání je hlavní zásadou stále jednat, být vidět, hledat komunikativní partnery a předkládat projekty, byť bez důvěry v jejich realizovatelnost.

”Projekt, který jsme podali, byl víceméně narychlo spíchnutý, bez finančního krytí. Byl o tom, jak by ten barák vypadal, kdyby se dal dohromady a co by tam mohlo fungovat. Aby se ukázalo, tady jsme, jsme nějaký subjekt.” (Jirka)

”My jsme si museli udržovat poměrně velkou informovanost, to znamená vědět, kdo sedí na Magistrátu, jaký jsou tam politický změny, kdo je tam konkrétně za lidi, jo, tuhle strategii mít zmáknutou.” (Aleš)

”Město s tím vždycky po několika letech chtělo něco dělat, to znamená, že vypsalo výběrový řízení, který my jsme třeba za určitých podmínek zpochybňovali, že nemělo určitý formální náležitosti, že to třeba nebylo vyvěšený na nástěnce, atd. Takže jsme nejvíc reagovali na snahy Magistrátu Ladronku prodat nebo dlouhodobě pronajmout, takže jsme do toho vstupovali i mediálně.” (Aleš)

Každý náznak možného řešení získával squaterům čas a při “pružnosti” magistrátu šlo o poměrně slušnou dobu, kdy se něco “jakoby” řešilo a dávalo squaterům jistotu, že nebudou násilně vystěhováni.

”Takhle, možná, že tam byl i ten efekt ”o čas”. Do jistý míry to tam i bylo, ale to se podle mě dá vystopovat i na Magistrátu, ten samej efekt. Jo, do jistý míry nám ta naděje, sice falešná, poskytovala čas.” (Aleš)

Druhou významnou skupinou akcí bychom označili jako sebeprezentace. Tyto akce měly vytvořit obraz squatu jako společensky prospěšné instituce. Tato snaha do značné míry těžila ze skutečného zájmu některých squaterů na organizaci kulturních akcí, částečně se jednalo o vysloveně PR akce (dětský den na Ladronce). Kulturní akce navíc získávaly proslulost přesahující hranice státu. To bylo rovněž vnímáno jako pozitivní faktor. Důležité bylo i vytvořit trochu zkreslený obraz kulturního centra pro širokou veřejnost. Přesto se Ladronka stala postupně významným kulturním centrem, přesahujícím rámec úzké subkultury.

”Protože oni zjistili, že kauza Ladronka se rozrůstá do mezinárodních rozměrů a jako správci se k tomu určitým způsobem museli postavit, a pro ně podle mě bylo přijatelný to, aby tadleta smlouva s náma vznikla.” (Aleš)

”Další možnost byla, že by se na tom město nějakým způsobem podílelo. Ta strategie squaterů byla, že ta činnost, která tam je, že je pro lidi. Bylo to však částečně pro určitou subkulturu: pankáči, squateři, autonomové, lidé, kteří se snaží vytvořit něco nového, zvláštního.” (Jirka)

Jako slabší moment sebeprezentace se ukazuje odvolávání na řešení bytového problému. Squateři si do značné míry uvědomovali, že tento problém je palčivý, ale netýká se primárně jich (byli většinou ve věku, kdy je běžné bydlet s rodiči).

”Teď s odstupem si říkám, že to byla taková ta mladická víra, že když některý lidi nemají kde bydlet, tak to budou řešit takhle. Je v tom ale i určitá míra populismu, když najedu na tu notu, že mladý lidi nemají kde bydlet.” (Aleš)

Třetí skupina strategií se týká obranných protiakcí v době zásadního ohrožení, především demonstrací. Tato strategie do značné míry souvisí se sebeprezentací. Ve squatu vždy žil poměrně omezený počet lidí. Měla-li mít jakákoliv demonstrace patřičný efekt, musel se jí zúčastnit i větší počet sympatizantů. I proto bylo třeba udržovat se v povědomí kulturně a politicky spřízněných jedinců.

”…když byla demonstrace, tak to mělo sílu - jsme jednotní, tady je barák a všichni jdou proti nám. Přišly stovky lidí. Potom už to bylo jako - jo, Ladronka, pujdem vůbec na tu demonstraci?” (Jirka)

Vize v možnostech fungování squattingu

Vize budoucích možnosti fungování squattingu jsou v představách squaterů nejasné. U těch, kteří již prošli všemi etapami vývoje squatu je znát, že pro ně je to uzavřená kapitola, která souvisí s určitým obdobím jejich života.

”Můj osobní důvod k odchodu byl ale jiný, už nešlo dělat deset věcí najednou, takže jsem byl utahanej, ale nebylo to kvůli nějakým osobním sporům.” (Aleš)

Nikdo však nemá pocit, že by bylo možné z jejich zkušeností získat přesný modus vivendi pro nové, nebo existující squaty. Jejich vize se tak pojí především z úspěšností určitých strategií.

Při hledání určité formy legálního squatu je třeba najít hranici, kdy se již nejedná o squat. Tato hranice je však značně problematická a individuální. Squateři například vidí možnost použití určitých prvků squattingu v sociálních projektech.

Takhle to nebylo, takhle daleko to nedošlo, to by zase do jistý míry totiž i popíralo tu autenticitu těch původních snah. Tento model se ale teď třeba prosazuje v sociálních službách, nebo bude se to v příštích deseti letech prosazovat jako trend...” (Aleš)

Někteří squateři ovšem vidí problém squatů ve světle nedostatečné podpory alternativní kultury jako celku a jakoukoliv změnu spojují se změnou politického klimatu.

Pro město by bylo úplně nejlepší, kdyby squaty vůbec nevznikaly, pro nás bylo skvělý, že jsme měli prostor a mohli jsme se věnovat tý kultuře.” (Aleš)

Squateři jsou si také vědomi, že existence squatu je z vlastních zdrojů dlouhodobě neudržitelná.

Otázkou je, co by se stalo, kdyby to přiklepli a řekli - tak a teď se snažte. A miliony sehnat kde? Byli lidi, kteří říkali - jasně jsou nadace, které poskytnou nějaké fi-nance - udělaly by se koncerty. Je otázka, jak daleko by se s tim hnulo po finanční stránce.” (Jirka)

Proto spojují jeho legální existenci s určitou formou podpory z veřejných zdrojů.

”Město peníze má, jenom se musí najít cesta, jak ty peníze z města dostat. Promrhají se různě miliony, takže Ladronka se udržet mohla.” (Jirka)

”My jsme ale nepřistoupili na nájem, protože si myslíme, že kultura se má určitým způsobem podporovat, viz třeba Papírna se svým symbolickým nájmem.” (Jirka)

Takový pohled je ovšem zase problematický z pohledu proklamované nezávislosti squaterů.

”Takže to byla další možnost, participovat na tom s městem. Některým se to nelíbilo, protože chtěli být úplně svobodní, úplně nezávislí, byli skeptický k této variantě.” (Jirka)

Squateři, kteří prošli Ladronkou zmiňují, jako problematický faktor pro přežití squatu jeho umístění do příliš lukrativního objektu. Větší šanci vidí na místech, o které není zásadní zájem potenciálních investorů.

”Ladronka byla velký sousto - a to i na město. My jsme to věděli od začátku, že je to velký sousto, ale na město to bylo stejně tak.” (Aleš)

Po zkušenostech s vyjednáváním s magistrátem squateři považují za vhodnější uvažovat předem při obsazování objektu s kým povedou případná jednání o jeho zachování. Průchodnější se tak zdá cesta přes městské části, které se zdají být komunikativnější.

Já si třeba myslím, že je snadnější komunikace přes městský části. Já to vidím i dnes při práci, kterou dělám. M. je moloch, ve kterým je politická reprezentace, o to hůř jsou tam ty věci průchozí. Teď třeba obsazovat magistrátní objekt by mělo smysl, ale vyžadovalo by to mnohem větší energii.” (Aleš)

 

Očima zastupitelů

Proč jsem pro squat. Co se mi na něm líbí.

V rámci našich rozhovorů vyjadřovali představitelé pražské municipality své názory na fenomén squattingu. Ať už v těchto výpovědích mluvili za sebe jako za občany nebo z pozice veřejných činitelů, jako hlavní kladný aspekt squattingu jmenovali především jeho kulturní hodnotu:

” ...mě to zajímalo ani ne tak z hlediska sociálního, ale z hlediska kulturního...” (Jelínek)

Byl kladen důraz na potřebu tolerance odlišnosti životních názorů a stylů,

”Já si myslím, alternativní životní styl a kultura mladých lidí patří do jakéhokoliv století nebo věku, takže není třeba opakovat chyby našich otců a dědečků, kteří říkají ”ta dnešní mládež je tak strašně zkažená” prostě protože jí nerozumí. Musíme být připraveni na to, že přesto, že nečemu nerozumíme, tak to může mít svoji hodnotu.” (Kobeš)

Na to, že se nesmí potlačovat zájmy menšin, protože i z menšinového žánru, ze zájmů na počátku úzké skupiny lidí, může vzniknout něco většinového, masového, přijímaného celou společností.

”I kdyby to mělo být pro úzkou skupinu dvaceti, třiceti lidí, tak je to v pořádku. Protože pro mě to je prostě menšinovej žánr, kterej se nesmí potlačovat. (...) Ale já pořád tam vidim nejdůležitější prvek těch kulturních menšinovejch žánrů. Prostě řikam, kdyby to bylo pro padesát lidí, tak je to v pořádku. Protože nikdy nevíte, co z toho pak může vzniknout. Protože takhle vzniká kultura pro velký množství diváků.” (Jelínek)

Jako další aspekt, který mluví pro zachovávání squattů, byl zmiňován aspekt sociální. Zastupitelé poukázali na to, že squatting může některým lidem vyřešit otázku bydlení, ale také na to, že tento fenomén je celosvětově rozšířen a díky tomu může sloužit jako jakýsi záchytný bod pro podobně smýšlející skupiny lidí ze zahraničí.

”Jinak si myslim, že asi squatting obecně je věc, která může řadě lidem pomoct, může vyřešit situaci mnoha jedinců a svým způsobem upozorňuje na problémy s bytovým fondem, na hospodaření s bytovým fondem a z tohohlenctoho si myslim, že to řešení, který tady převládlo na Praze 7 bylo správný a bylo asi koneckonců v souladu s tím squattingem.” (Kousal)

”Ale ono je to tim, že tahlenta komunita, ač menšinová, je vlastně rozšířená po celym světě a ty lidi se k sobě přitahujou. To znamená, že to byl určitej záchytnej bod pro určitou skupinu a z toho důvodu si myslim, že je důležitý, aby tady takovýhle věci byly.” (Jelínek)

Nakonec by bylo dobré zmínit, že ačkoliv to někteří zastupitelé nevyjádřili manifestně, jejich kladný postoj se týkal zejména tzv. regulovaného squattingu (opaku divokého), který je charakteristický dodržováním určitých pravidel a společenských norem.

”Čili divoký s. je problém, z právního hlediska narušování vlastnických práv atd., ale regulovaný, když se pro to vyčlení určité kapacity a když existuje záruka určitých programů, prostřednictví kterých můžou dostávat granty a být pod - nechci říct dohledem, ale že by to bylo velice přínosné.” (Mareš)

Proč jsem proti squatu

Negativní postoje ke squattingu můžeme rozdělit na ty, které tento fenomén odmítají a priori a ty, které vidí jeho problematičnost pouze, resp. spíše ve spojení s konkrétními podmínkami. První ze zmíněných postojů nejlépe reprezentuje radní F. Barák, který byl jedním z hlavních aktérů (a to zejména při vyklizení Ladronky) na straně Magistrátu v této kauze. V této souvislosti je také potřeba zmínit, že rozlišování mezi kulturně, politicky a sociálně orientovanými squaty zde nehraje žádnou roli.

”První věc je ta, že v případě squattingu je můj názor takový, že svoboda druhého končí tam, kde končí moje svoboda (svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, pozn. autorů), když on do ní zasahuje. To znamená, že jako obecně nemám žádný negativní názor na squatting, ale je otázkou, samozřejmě, kdy to zasahuje prostě do mých záležitostí a kdy já s tím začínám mít problém, osobní problém, samozřejmě.” (Barák)

Squatterství resp. squatteři jsou z tohoto pohledu vnímáni pouze a jedině jako někdo,

”kdo se straní zaměstnání, prostě atd.…No ale prostě vždycky to je někdo, který má stejnou nálepku. Načerno se někam prostě vkradl.” (Barák)

Skutečnost, že je takovýto objekt dlouhodobě nevyužíván, není v případě podobných hodnocení považováno za relevantní.

V podobném duchu se pak objevuje kritika založení Občanského sdružení Ladronka, které zastupovalo squatery z Ladronky při jednáních se zastupiteli Magistrátu a stálo jako právní subjekt za kulturními projekty, které podávali.

”… něco, co se natře prostě na fasádu tak aby to líbivěji vypadalo.” (Barák)

Nalezneme i vyjádření přesvědčení, že squatting je takto vnímán i většinou lidí, což je argument, který se opírá o existující petice občanů, jež se staly jednou ze zbraní použitých při obhajování konečného vyklizení Ladronky (jejichž skutečná váha však, vzhledem k počtu občanů pod nimi podepsaných, takového významu nedosahuje; k peticím více v kapitole Vnitřní a vnější okolnosti).

”Jo, nic jinýho to podle mě není, a je to kvůli tomu aby to nebylo, že město je ve střetu se squattery, protože to u většiny lidí a priori samozřejmě – a oni si jsou plně vědomi – vyvolává nějaké negativní reakce (…) něco fuj. Když řeknete občanské sdružení a kulturně sociální projekt, já myslím, že to bude deset procent lidí, který řeknou, že to je něco divnýho. To je jednoznačný, že to takhle bylo hraný. Bylo to hraný, jako.” (Barák)

Pokud jde o kritiku squattingu ve spojení s konkrétními podmínkami, jeví se jako hlavní problémy (a) buď fyzické umístění objektu (případ Sochorky) či nevhodně zvolený objekt, který už svou povahou (historická památka vyžadující nemalé investice) vylučuje možnost, aby fungoval jako squat.

”Já si ten dům a ten squat pamatuju ještě z doby, kdy jsem na radnici nebyl, kdy jsem tamtudy chodil na tramvaj a přistupoval jsem k tomu poměrně dost rozporuplně, protože jsem se tady narodil, na Letný, žiju tady celej život, samozřejmě nemám rád věci (není rozumět) podivně, to byla jedna okolnost, jeden náhled na ten problém, že to bylo zpustlý a že to bylo využíváno tímto způsobem, mě jako letňáka uráželo, protože považuji Letnou za staroměšťanskou čtvrť.” (Kousal)

”…statek Ladronka,, který nepochybně je kulturní památkou a potřebuje investice v řádu desítek milionů a nepochybně autonomní scéna nebude schopná tyhlety prostředky opatřit...” (Mareš)

”Takhle, já si myslim, že pro mě třeba byla Ladronka trošku nešťastnej prostor pro squat proto, protože já se, vždycky když se člověk dívá na to místo nebo na město jako na celek, tak si myslim, že ta břevnovská pláň prostě potřebuje ňákej bod svůj. Tam spousta lidí chodí na procházky, ven se psama, s dětma si hrát, na kole tam jezdí a potřebujou ňákej bod, kterej by byl obecnější. Jo, já jsem jim to vždycky vysvětloval, že nejsem, já jsem tehdy jako byl pro ně, jo, ale taky jsem nechtěl, aby oni tam zůstali.” (Jelínek)

(b) nebo (problematické, či spíše problematizované) chování jeho obyvatel, které není vždy zcela přijatelné pro okolí.

”…ale na druhé straně by se i squatteři měli snažit ubrat na té divokosti a snažit se vejít do nějakých pravidel a aktivně se na formování těchto pravidel účastnit, protože ty pravidla spíš nejsou než jsou.” (Mareš)

”Já když jsem byl starosta na sedmičce, tak mě spousta lidí s nima spojovala, protože jsem nevypadal taky zrovna konformně a i mě nadávala – protěžujete a to, ale pamatuju si, že mi tehdy vadilo, že se tam nabalilo spousta lidí, který si myslim, že toho zneužili.” (Jelínek)

(c) A další významnou oblastí je situace v naší zemi, která je jiná než ve squatery často zmiňovaných zemích západních. Konkrétně máme na mysli nevyjasněnost majetko-právních situací objektů.

”Jako, otázka squatu je u nás hodně problematická, si myslim. Ono přirovnávání k tomu, že německý, holandský města jsou plný prázdnej domů a chátrají a proto squaty, je v pořádku tam, ale tady byla doba restitucí a spousta restitucí byla nevyjasněnejch a prostě majitel toho majetku je nejasnej, to znamená, že ten majitel za to nemohl. A to mě přišlo trošku nefér. Samozřejmě, že se tam nastěhujou, ale v okamžiku, když zjistim majitele, tak oni se odtamtud nechtěj hnout.” (Jelínek)

”Oni tam v době, kdy se s tím domem nic nedělo, kdy majitel, což byla obec, nevěděl, jakým způsobem ho využít a nebo nebyly peníze na to, ho opravit, tak ho využívali s tichým souhlasem nebo nesouhlasem, lidé k bydlení a prostě ke squattingu a ve chvíli kdy byly připraveny peníze a bylo jasné, že jedinou překážkou je existence toho squatu, aby se ten dům vrátil pro tu původní funkci, pro to bydlení, tak potom si myslim, že ten squat měl ustoupit a nechat prostor pro to, aby tam ty byty mohly vzniknout.” (Kousal)

Squatteři a politika

Při přípravě témat pro naše částečně strukturované rozhovory jsme se rozhodli prozkoumat politický aspekt fenoménu squattingu. Vycházeli jsme z předpokladu, že squatteři mohou být vnímáni jako jistá politická síla, neboť sami často zdůrazňují své silně levicové, převážně anarchistické smýšlení. V této politické orientaci jsme spatřovali možné ovlivnění vzájemných interakcí při vyjednávání s představiteli pražské municipality.

Z rozhovorů vyplynulo, že zastupitelé si sice jsou vědomi anarchistické orientace squatterů,

”…tak jsme byli rádi, že se mezi těmi squattery našel člověk, který navzdory anarchistickému smýšlení většiny těch obyvatel L., tak založil tu nadaci ...” (Mareš)

…ale při jednáních s nimi nehraje žádnou manifestní roli. A to ani v případě squatu Sochorka, resp. Papírna, kde hlavní představitel této kauzy Jakub Novák uváděl politickou orientaci tohoto squatu jako hlavní příčinu úspěšného vyřešení. To, že zastupitelé odmítají politickou orientaci jako významný faktor při jednání se sqiattery může být způsobeno potřebou zakrýt svoji předsudečnost.

”A co já, aspoň jak já jsem to posuzoval, tehdy co si pamatuju, tam ta politická orientace, na kterou jste se ptal, tam nehrála asi žádnou roli. Si myslim, že tohle v tom rozhodování chybělo, že to byla spíš snaha a chuť vyřešit ten problém bez nějaký medializace a bez policajtů a aby seděli na střeše a kolem toho lítaly dlažební kostky a policajti. Tomu chtěli všichni předejít.” (Kousal)

V případě, kdy se v jednom rozhovoru dostala řeč na rozdíly mezi politicky orientovanými a kulturně orientovanými squaty a s tím případně související úspěšnost udržení existence, byl vysloven tento názor:

”Dobře, no, já když jsem o tom přemejšlel, já si myslim, že ono je to tak, že ti lidé, kteří mají silnější politické zázemí, tak většinou o tom přemýšlejí i.., no hledají metody, jak prostě je odtamtud nedostat. (...) Já si myslim, že ten squat, který je víc kulturně zaměřený, tak je mu to prostě jedno, ten se o tohle nestará, že by něco hledali, ale tohleto je můj pocit.” (Jelínek)

Obecně lze však říci, že z našich rozhovorů nevyplynulo, že by squatteři byli v očích zastupitelů vnímáni jako jednotná politická síla. Na druhou stranu jsou zmiňovány klasické atributy násilné politické akce radikálů (dlažební kostky, lezení po střeše) a obavy z nich jako silná motivace zastupitelů řešit vše klidnou cestou dohody. Zdá se, že zastupitelé nevnímají squattery jako případnou politickou konkurenci, ale jako sílu, která je připravena prosazovat svůj politický názor způsobem, který by mohl ohrozit jejich postavení. Ne, že by mohli squatteři ohrozit jejich postavení v konfrontaci na bázi demokratického procesu (ve volbách), ale mohou prokázat neschopnost zastupitelstva řešit krizovou situaci a zajistit klid obyvatel.

Vnitřní a vnější okolnosti událostí

Na začátku je třeba zdůraznit, že případ Ladronky a Papírny se již od začátku významně lišil, což mělo zásadní dopad na výslednou situaci, tedy další existenci, resp. Vyklizení squatu. Nejen v tom, že v případě Papírny vlastně nejde o squat v pravém slova smyslu, neboť se jedná o objekt vyjednaný a pronajatý za nájemné – ač za symbolické, zatímco v případě Ladronky byl postup opačný, tedy ”obsadit a teprve pak vyjednávat”.

”Tim, že to úplně ten squatting není, tak je to opravdu čistě jenom o panu Novákovi, o tom, koho si vezme k sobě do bytu a jestli tam bude bydlet, je to tedy hodně o osobnosti pana Nováka, konkrétně tenhleten squat a myslim si, že ve chvíli, kdy řekne, já už toho mám plný zuby a odstěhujte se pryč, tak to tam asi skončí, i když si nemyslim, že to řekne, ale tak on už asi taky úplně squater neni. Jezdí v autech a tak.” (Kousal)

”Ono to bylo ještě tak, že vlastně všichni ty starý nájemci toho domu ppl. Sochora 28 dostali v minulosti nový byty, byly s nima uzavřeny nový nájemní smlouvy někde, nevim kde a jedinej, kdo tam legálně zůstal, byl pan Novák, kterému se tam v průběhu času přihlásilo do bytu asi 28 nebo 25 lidí, kteří s ním sdíleli tu domácnost. Takže se řešil pan Novák. A to bych možná řekl, že bylo asi to podstatný, že lidi na to nepohlíželi jako ne řešení squatu nebo problém squatu, ale problém pana Nováka, který prostě tam má u nás squattery a žije timhle způsobem života a má kolem sebe různé aktivity.” (Kousal)

Dalším momentem je již výše zmiňovaný problém nemovitosti Ladronka. Tento statek je kulturní památkou (a také lukrativním objektem), a proto téměř neexistovala naděje na to, že by – i v případě momentální neexistence nového majitele či investora – mohl být squatterům, resp. Občanskému sdružení Ladronka, ponechán v užívání.

”…podstatou té naší pomoci - kromě toho, že jsme je v očích našich kolegů polidšťovali - bylo především to, že jsme přiměli představitele radnice (v minulém volebním období), aby nahlas a na mikrofon (mohlo by se to dohledat ve stenozáznamu..., bohužel to není ve struktuře usnesení) přislíbili, že když se dohodnou o tom, že vyklidí Ladronku, že by pro ně město našlo jinou kapacitu. V usnesení to není, takže se všichni tváří, že si to nepamatují.” (Mareš)

”…Ladronka, která nepochybně je kulturní památkou a potřebuje investice v řádu desítek milionů a nepochybně autonomní scéna nebude schopná tyhlety prostředky opatřit,…” (Kobeš)

”V době kdy začala kauza L., tak teď ve vazbě na konkrétní nemovitost, protože tam byl problém v tom baráku...” (Mareš)

Kromě toho jsou reflektovány i současné podmínky, otázkou je, zda má v našich podmínkách squatting (a to squatting v pravém smyslu, tedy nelegální obsazení, bez vyjednávání s majitelem či správcem objektu) vůbec šanci.

”No, a protože u nás pro to nejsou podmínky ani legislativní ani zvykový,…” (Mareš)

Ve chvíli, kdy se však najde pro obsazený objekt nový majitel či se vyřeší sporné majetkové vztahy, začínají být squatteři vážným ”problémem”.

”…ale v okamžiku, když zjistim majitele, tak oni se odtamtud nechtěj hnout.” (Jelínek)

”Pak tam byl zájemce, který tam chtěl provozovat nějaké zdravotnické služby.” (Mareš)

Na případu Ladronky je zajímavé, že se celá kauza táhla tak dlouhou dobu. Celý případ byl jednak v kompetenci Odboru obecního majetku, kromě toho ale squatteři vyjednávali i s Odborem kultury, mládeže,… Koncepčně se ale tento problém vlastně nikdy neřešil.

”Já si myslím, že to je věc naprostýho selhání lidí, který by se tím měli zabývat, a když jste zmínil třeba paní náměstkyni Martinovskou, tak neslyšel jsem prostě nikdy z této pozice – ona byla náměstkyní podle mě pro mládež a tyhlety záležitosti asi šest let – nikdy se to neřešilo tady v rámci města koncepčně.” (Barák)

”…město je poněkud těžkopádné při nakládání se svým majetkem, protože musíme dát prostor všem zájmovým skupinám, hlasům, prostě demokracie je v tomto složitá,…” (Barák)

”…nebyl tlak na urychlené nakládání s tím majetkem, nebyl zásadní problém, že s tím tam někdo něco dělá, co by neměl dělat, a byl tím vytvořen problém pro to, aby strany, které to měly na starosti, mohly najít řešení a mohly s tím přijít před zastupitelstvo a říct ano, prostě město potřebuje tento kulturně sociální projekt a bez něj prostě tady všichni zemřeme, takže je to nezbytné.” (Barák)

Jedním z argumentů podporujících konečné vyřešení ”problému” squatu Ladronka, tedy jeho násilné vyklizení, byl potom podle radního Baráka ”masivní tlak veřejnosti”.

”Vy jste na posledním zasedání zastupitelstva hovořil o ”masivním ataku veřejnosti”, jestli si vzpomínám správně. Mohl byste to nějak specifikovat ?”

”Tímto problémem se několikrát zabýval (nebo mnohokrát)…myslím si, že na tohle téma by byl nejfundovanější pan místostarosta Chalupa z Prahy 6, bezpečnostní komise na Praze 6, a kdy tam byly stížnosti prostě občanů a bezpečnostní komise se tím zabývala jako ten nejbližší radnici. …předávali policajti, když mě chtěli zavřít kvůli tomu, tak to budeme muset najít, ale já za masivní prostě, řekl bych, masáž veřejnosti považuji dopisy starosty městské části, považuji… ”Pane senátore, obracíme se …”, to bylo na Rumla nějaká tady paní, jméno neřeknu, ”…moje rodina bydlí v rodinném domku, stěžovala jsem si, nic se nedělo, neúnosné, opakuji, atd.”. Stížnost na chování, tadydle někdo zase další (opět čte stížnost…) atd. Ruml, podnět k řešení situace v objektu Ladronka: ”Obracím se na magistrát města Prahy jako na majitele zmiňované usedlosti…” Já si myslím, že tohle je prostě jednoznačný, když … jako Hermann, starosta předchozí (opět cituje…) Prostě, tohle je to, o čem mluvím (hledá petici…)(Barák)

”To byla ta petice, na základě které bylo rozhodnuto o vyklizení Ladronky?”

”Jo, to bylo to další, já bych řek, že to byl další hřebíček do toho problému,… A byl to další z těch problémů, který se tam vyskytly,…jo, mě trošku štvalo i to, že jsem tady vlastně vůči lidem nasazoval svý záda, protože všechna stížnost na to, že majetek města je užívanej nějak jinak, než má bejt, padala na můj stůl. Barák je zodpovědnej za využití majetku města, to nepadalo prostě na stůl těch, který mají na starosti sociální věci a zdravotnictví, že jo. A v rámci týdletý záležitosti samozřejmě já jsem to pak musel už nějak řešit. Protože pak to skončí citací, jo: ”Buď byla chyba na straně úředníků nebo nadace, ale město, jestliže smlouvu nemohlo vypovědět, to mělo dát k soudu.” (…) ”(opět cituje petici) Plně chápu složitost celé kauzy i to, že je možné se na ni dívat shovívavějšíma očima, místním občanům však po několika letech opět dochází trpělivost, situací se musela opakovaně zabývat bezpečnostní komise obvodu Prahy 6, protože v poslední době se občané cítí ohroženi, atd. Tady máme petici, 102 podpisů. To je prostě věc, kterou nelze dále jaksi tolerovat, nebo prostě nešla dál prodlužovat, protože já už jsem zvažoval to, že to dopadne tak, že někdo navrhne mé odvolání, protože já toleruju squattery, což by byl ten největší fór v mým životě, to bych se nasmál, až bych se za břicho popadal.” (Barák)

O masivním ataku veřejnosti hovoří p. Barák také při zasedání ZHMP 5.4.2001:

”Tato věc vyvrcholila v loňské roce velmi masivním atakem obyvatel sousedících s touto nemovitostí s žádostmi, aby se město zasadilo o smysluplnější využití, které přinese do této oblasti klid a nebude mít dopad na okolí.” (Barák)

Opět se tedy oběvuje motiv klidu. Zastupitelé především potřebují normalizovat situaci.

Komunikace mezi squattery a municipalitou

Ladronka

Obyvatelé squatu Ladronka založili Občanské sdružení Ladronka, právní subjekt, jehož jménem jednali s úřady a jehož jménem bylo možné uzavírat smlouvy. Tato jednání neprobíhala pouze mezi Magistrátem a squattery, resp. Občanským sdružením Ladronka, ale za Magistrát do nich vstupovala i jím pověřená firma TCP, která byla správcem této nemovitosti. Ačkoli z následujícího tvrzení vyplývá, že ve skutečnosti se o komunikaci mezi squattery a municipalitou nedá hovořit, neboť vlastně skoro žádná se squattery z Ladronky neprobíhala…

”…Já říkám, když jste kulturní, já jsem dal dostatečnej prostor, myslím, a myslím si, že považuju to za jednu ze svých chyb, který jsem udělal na týdletý radnici, že jsem byl příliš vstřícný, prostě. Že jsem dal ten prostor těch, já nevím, pěti let, jako správce městského majetku, aby squatteři, potažmo občanské sdružení Ladronka, našlo sluchu u těch, kteří jsou za to zodpovědní, a snažil se u nich prosit, aby oni začali bojovat. Prostě to se nestalo, prostě takové dokumenty tady nenajdete.” (Barák)

…pravdou je, že jednání probíhala, šlo však většinou o jednání polooficiální, ze kterých neexistují žádné písemné záznamy. Jednání se squattery se účastnili jednotliví radní, ale i stranické kluby.

”Vy jste někdy s těmi squattery osobně vyjednával?”

”No jistě, protože oni dokonce nabyli dojmu, že my bychom mohli být klub, po konzultaci s jednotlivci, zejména p. Kobešem, který by jim pomohl jejich představy prosazovat, což jsme samozřejmě také činili,…(…) i když podstatou té naší pomoci - kromě toho, že jsme je v očích našich kolegů polidšťovali - bylo především to, že jsme přiměli představitele radnice (v minulém volebním období), aby nahlas a na mikrofon (mohlo by se to dohledat ve stenozáznamu,bohužel to není ve struktuře usnesení) přislíbili, že když se dohodnou o tom, že vyklidí L., že by pro ně město našlo jinou kapacitu. V usnesení to není, takže se všichni tváří, že si to nepamatují.” (Mareš)

Jako výrazná osobnost jednající za Ladronku se tu objevuje Aleš Syrový:

”No, se mnou vždycky jednali zástupci, vždycky přišli tak tři, čtyři lidi. Já už si nepamatuju, jak se jmenovali. Kdybyste mi řekl jméno, tak si vzpomenu.. (Asi Aleš Syrový, ne?) No, určitě, ten jo. Pak tam chodila taková dívka s dredama, já nevim… takže Syrový určitě.” (Jelínek)

Aleš Syrový se dá považovat za významného v tom, že byl ”přijatelný” pro obě strany:

”Jinak si myslim, že důležitý je, že proč třeba ta Ladronka tak dlouho vydržela, že prostě, že ten Syrový se choval rozumně. Kdyby tam ten člověk nebyl, on se prostě choval rozumně v tom, že byl přijatelnej, jak pro tu komunitu tam, tak byl schopen komunikovat s tim úřadem. Jakmile to místo získá nějakýho takovýho člověka, tak je to v pořádku.” (Jelínek)

Můžeme také pozorovat posun ve vnímání squatterů, a to na základě zkušeností zastupitelů a starostů městských částí, zatímco radní Barák na jedné straně mluví o nevyužití vytvořeného prostoru pro komunikaci, zmiňuje p. Jelínek alespoň určitou vůli tuto komunikaci vést (a to na obou stranách):

”...mě se nelíbilo hrozně, že se, že vnějškově, že když jsem mluvil s těma kolegama, že se na to dívali: ”to jsou ty lidi s těma zelenejma vlasama, ty jsou ňáký divný” a tak dále. To je, že jo.. Já třeba považuju za důležité, že se podařilo, tim že vůbec tam ty lidi přišli do toho zastupitelstva, a že s těma lidma mluvili, že pochopili, i většina dalších zastupitelů, proto to odsouhlasila, že to jsou lidi, že to nejsou žádný primitivové, žádný vrazi, žádný zloději, že to jsou lidi, který maj jinej názor. A že jsou to normálně chytrý lidi, který maj hlavu na svym místě, akorát maj jinej názor. A já jsem byl hrozně rád, že to zastupitelstvo to takhle vzalo, řeklo dobře, měli bychom jim najít prostor. Druhá věc potom je jestli byla vůle úředníků, to zúřadovat. To nevim. Ale to nebylo důležitý. Já třeba například si pamatuju svého kolegu, pana doktora Hermana, což byl taky starosta, na Praze 6, který je teda naprosto konformní člověk,.. a ten prostě takovýhle anomálie naprosto odmítal. Potom když s nima mluvil, řikal, člověče, to jsou docela chytrý kluci. To já jsem překvapenej. Takže co já si myslim, že je důležitý, je tahle, že ta Ladronka byla důležitá i třeba kvůli osvětě.” (Jelínek)

Od Sochorky k Papírně

Ve vyjednávání o squatu Na papírně existuje oproti Ladronce jeden zásadní rozdíl, zatímco Ladronku squatteři nejdříve obsadili a potom teprve začali jednat s Magistrátem, bylo tomu v případě Papírny zcela obráceně. Jednání o náhradním objektu za byt p. Nováka v ulici pplk. Sochora probíhala na úrovni městské části Praha 7. Ta nabídla panu Novákovi část domu v ulici Na Papírně, který ji přijal a po podpisu nájemní smlouvy ji obývá spolu s dalšími nájemníky za symbolický nájem dodnes.

”Jinak já s panem Novákem jsem tehdy mluvil několikrát také, protože ty problémy Za Papírnou jsou a jako levicového extremistu jsem ho nevnímal a myslim si, že on do jisté míry není úplně reprezentantem toho ultra-levicového názoru, že on samozřejmě má dost svébytný názor na lecjaký problém, ale vždycky, když jsme spolu hovořili nebo kolegové, tak u něj převládal nějaký racionální názor.” (Kousal)

Strategie

Oblast strategií se dá rozdělit na dvě části. Tou první částí je, jak zastupitelé pohlížejí na strategie squatterů, co vůbec za jejich strategie považují. Druhou částí jsou pak strategie zastupitelů.

Principem squattingu je obsazování objektů, které jejich majitel nevyužívá. Ve světě je tento fenomén relativně rozšířen. Zastupitelé však poukazují na to, že u nás je situace poněkud odlišná.

”...navíc další problém je ten, že ty lidi se odvolávaj na squaty v Německu, v Holandsku, jenže tam jich je spousta. Ale u nás jeden, dva squaty v Praze a já nevim, jestli ještě jeden dva po republice, tak to je prostě naprostá exotika a tím pádem místo, který přitahuje pozornost a je to víc na očích a více to přitahuje lidi, který to třeba zajímá z nějakýho jinýho důvodu.” (Jelínek)

S tímto faktem se propojuje i problém hlavní strategie squatterů, kdy se squatteři odmítají z obsazeného objektu vystěhovat i v případě, že majitel projeví o nemovitost zájem. Musíme si totiž uvědomit, že situace v naší zemi je velmi odlišná od těch, na něž se squatteři odvolávají. Jedná se především o majetkové nejasnosti okolo nemovitostí.

”Jako, otázka squatu je u nás hodně problematická, si myslim. Ono přirovnávání k tomu, že německý, holandský města jsou plný prázdnej domů a chátrají a proto squaty, je v pořádku tam, ale tady byla doba restitucí a spousta restitucí byla nevyjasněnejch a prostě majitel toho majetku je nejasnej, to znamená, že ten majitel za to nemohl. A to mě přišlo trošku nefér. Samozřejmě, že se tam nastěhujou, ale v okamžiku, když zjistim majitele, tak oni se odtamtud nechtěj hnout.” (Jelínek)

”Oni tam v době, kdy se s tím domem nic nedělo, kdy majitel, což byla obec, nevěděl, jakým způsobem ho využít a nebo nebyly peníze na to, ho opravit, tak ho využívali s tichým souhlasem nebo nesouhlasem, lidé k bydlení a prostě ke squattingu a ve chvíli kdy byly připraveny peníze a bylo jasné, že jedinou překážkou je existence toho squatu, aby se ten dům vrátil pro tu původní funkci, pro to bydlení, tak potom si myslim, že ten squat měl ustoupit a nechat prostor pro to, aby tam ty byty mohly vzniknout.” (Kousal)

Můžeme tedy zkonstatovat, že na tuto strategii squatterů pohlížejí zastupitelé negativně. Na druhou stranu ale právě tato strategie výrazně ovlivnila výsledek kauzy Sochorka. Tato kauza je sice odlišná tím, že hlavní aktér, pan Novák, měl řádnou nájemní smlouvu na jednu bytovou jednotku, ovšem pokud by přistoupil na původně nabízené náhradní bydlení, v ulici Za Papírnou by dnes zřejmě onen specifický squat neexistoval.

”Pan Novák se odmítal odstěhovat, protože to podmiňoval nějakými dalšími kroky, což teda ty ostatní nájemci v tom domě předtím neudělali. Jeho problém bytový se potom rozšířil a nabalil se na problém toho squatu a na problém využívání nebo možnosti využívat nějaké nebytové prostory” (Kousal)

Jednou z hlavních strategií pana Nováka bylo nahlašování stále nových a nových nájemníků k sobě do bytu, čímž se z legislativního hlediska stal nevystěhovatelný. K této strategii se vyjádřil pan radní Jelínek, který svého času působil na radnici Prahy 7, na pozici starosty. Vyslovil názor, že tento způsob počínání je možné dávat do souvislostí s politickou angažovaností pana Nováka.

”Dobře, no, já když jsem o tom přemejšlel, já si myslim, že ono je to tak, že ti lidé, kteří mají silnější politické zázemí, tak většinou o tom přemýšlejí i.., no hledají metody, jak prostě je odtamtud nedostat. To znamená, že třeba ten Novák si neuvěřitelnym způsobem držel ten byt a naopak si tam přihlašoval další a další lidi, takže když se mu našel byt, tak on už tam měl přihlášený další tři osoby a pořád a takže on vlastně po právní stránce byl nevystěhovatelnej. Takže on prostě využíval těhletěch věcí a hledal kličky, uličky. Já si myslim, že ten squat, který je víc kulturně zaměřený, tak je mu to prostě jedno, ten se o tohle nestará, že by něco hledali, ale tohleto je můj pocit...” (Jelínek)

Kauza Sochorky, resp. Papírny byla však velmi specifická. Většinou squatteři obsadí celý nevyužívaný objekt, na který nikdo z nich nemá žádná vlastnická práva. A v tomto případě se jejich strategie odmítání opuštění tohoto objektu jeví jako pro ně velmi nevýhodná. Squatteři totiž touto strategií dostávají sami sebe do začarovaného kruhu. Pravý vlastník dané nemovitosti je ve chvíli, kdy má prostředky, tuto nemovitost déle obývat nenechá. Z právního hlediska je to naprosto zřejmé. Z morálního hlediska se může pokusit nalézt společné řešení. Tím může být náhradní objekt. Tato situace se však týká pouze nemovitostí ve vlastnictví obcí, které mohou mít možnost nabídnout náhradní objekt. Tento objekt se však může stát pro squattery z hlediska jejich filozofie nepřijatelný, neboť objekt poskytla obec, a tak chybí prvek ilegality. Pro zachování tohoto aspektu by bylo potřeba, aby náhradní objekt hledali sami squatteři. Ti však většinou lpí na objektu stávajícím. K těmto okolnostem se vyjadřuje pan radní Jelínek:

”Víte, ono to bylo trošku i tak, já nevim, jestli byla vůle a chuť, jak jste to řikal, na tý Ladronce, hledat jinej prostor. Jo. Já myslim, že kdyby přišli, jo, tohle! jo, ono to tam nebylo. Jo.. Já si.. Ono to bylo tak, že my jsme jim hledali, to se mi trochu nelíbilo, že my jsme jim vytypovávali po městskejch částech, kde by se něco mohlo najít a tak dále. Já si myslim, že to má bejt jinak, že jo. Že tam má bejt to, že prostě oni se prostě jednoho dne přestěhujou a my jim vytvoříme prostředí, aby tam mohli zůstat, ale ne že prostě.. Já jsem to pochopil, to je to, jak jsme mluvili, jakej je rozdíl mezi kulturně-sociálnim centrem a Ladronkou, já jsem přesvědčenej, že v okamžiku, kdy by to našlo město a nabídlo jim to, že v podstatě by je to přestalo bavit. No, to asi jo. Jo, že tam chybí to napětí, trošku toho zakázanýho ovoce, trošku takovýho toho, že my jsme teďka ty frajeři, který to tady děláme a todleto, jo. Ale v okamžiku, kdy vám to donesu na talíři, tady to máte, tak to už.... to neni ono.” (Jelínek)

Druhá část, která se týká strategií samotných zastupitelů, je poněkud problematičtější. Jejich strategie jsou totiž nejednotné a velmi nejasné, mnohdy se nedá určit, zda se jedná o populistické výroky nebo zda daný představitel municipality skutečně jednal tak, jak popisuje.

Poslední ze zmíněných případů se týká především výroků zástupců z KSČM. Pro ilustraci si uveďme např. tyto prohlášení:

”…jsem vystupoval v rámci lobbingu, tedy při oslovování kolegů z jiných politických klubů i uvnitř našeho klubu.” (Mareš)

”Já jsem se už před lety tady na zasedání zastupitelstva vyslovil pro to, aby statek Ladronka, který nepochybně je kulturní památkou a potřebuje investice v řádu desítek milionů a nepochybně autonomní scéna nebude schopná tyhlety prostředky opatřit, takže pokud jim město tuto nemovitost odejme, že má morální povinnost - a ta byla vyjádřena dokonce i v tom usnesení zastupitelstva - jim nabídnout jinou nemovitost vhodnou pro zřízení kulturního a sociálního centra. A teď když došlo k tomu vyklizení Ladronky, jsem sice nevinil aktivitu ohledně toho, jestli to bylo protiprávní nebo ne, ale okamžitě jsem žádal na výboru pro výchovu a vzdělávání a následně interpelací přímo na plénu zastupitelstva, aby tento slib, daný před čtyřmi lety zastupitelstvem, byl splněn.” (Kobeš)

Pokud ovšem lze nějaké strategie vystopovat, pak je jednou z těchto strategií strategie represe, která je v každé kauze někdy uplatněna.

”Tehdy, já bych řekl, že je to takový standardní přístup, se vyvíjely snahy řešit to silově, myslím, že tam asi dvakrát byli povoláni policajti – městský, státní, se tam kolem toho jitřila atmosféra, která samozřejmě k ničemu nevedla.” (Kousal)

V kauze Ladronka se, jak známo jednalo o strategii, která nastolila konečné řešení situace.

”A bylo to nakonec Vaše rozhodnutí o tom vyklizení?”

”To bylo moje rozhodnutí. Tak, ne jen moje, samozřejmě, ale bylo to spolu se správcem, s firmou TCP, prostě jsme se rozhodli, že vyklidíme z tý Ladronky věci, který tam jsou navíc a v rámci toho se vyřeší celý ten problém, že je požádáme, aby se na to už vykašlali, odešli prostě. Bohužel tam vznikl ten konflikt, kterej tam prostě vznik, ale to jako není naše věc. Ono to vyklizení je složitější, to byste si museli nastudovat policejní protokoly, ale to byla samozřejmě věc zase výkonu toho vlastnického práva, kdy my jsme samozřejmě zvolili, z našeho pohledu to nejzaší možné řešení, který můžeme použít a potom jsme se museli nějak rozhodnout na místě, jak budeme pokračovat dál.” (Barák)

Jak už jsme zmínili, z právního hlediska je strategie represe legitimní. Ovšem zastupitelé si uvědomují i hledisko morální, z něhož vychází tzv. strategie náhradního objektu.

”A na to konto vlastně obecní zastupitelstvo přijalo usnesení, že pokud nebudou v tý Ladronce, že se jim najde jiný prostor. Tam se mluvilo, vedle asi půl kilometru byla Šafránka. To ani nevim, jak potom dopadlo, ono se stalo, ono bohužel potom se stalo, že se ňák blížily volby a potom jsme to už nestihli a já nevim co to nový zastupitelstvo, co s tim provedlo. Nevim. Jo?! Už se to prostě nestihlo. Já vim, že pan radní Sanaj to dělal a měl ňákym způsobem jim najít něco.” (Jelínek)

”Já jsem slyšel, že byl nějaký objekt náhradou za Ladronku opravdu nabídnut, nějaké tři byty, a oni ho odmítli (moc do toho ale nevidím), ale nepředpokládal bych, pokud ty argumenty k odmítnutí byly důvodné, že by tím město mělo mít alibi, že ”tak jsme jim jeden nabídli a oni ho odmítli a tím nejsme dále k ničemu vázáni…” (Kobeš)

Záleží na tom, které hledisko, zda právní nebo morální, u hlavních aktérů převládne. Například pan Barák, hlavní aktér při vyklizení statku Ladronka, se zjevně zaobírá pouze právním hlediskem a o něj opírá všechny své názory a strategie.

”A prostě když je někdo zodpovědnej za kulturní a sociální věci, tak se buď o to postará nebo ne. A já si myslím, že ten prostor já jsem vytvořil docela jako velkej.” (Barák)

”P: Bylo to jenom kvůli tomu, aby se vytvořil prostor pro tu diskusi? Těch pět let, tak dlouho, že se to řešilo?”

”Byl to i tento problém. Druhý problém byl samozřejmě ten, že město je poněkud těžkopádné při nakládání se svým majetkem, protože musíme dát prostor všem zájmovým skupinám, hlasům, prostě demokracie je v tomto složitá, aby nahlíželi do problémů, a samozřejmě že my v tu chvíli prostě jsme mohli ten prostor vytvořit. Že nebyl žádný tlak, aby byl ten prostor byl nějak zužován, zkracován. Takže to byla vlastně synergie dvou věcí: nebyl tlak na urychlené nakládání s tím majetkem, nebyl zásadní problém, že s tím tam někdo něco dělá, co by neměl dělat, a byl tím vytvořen problém pro to, aby strany, které to měly na starosti, mohly najít řešení a mohly s tím přijít před zastupitelstvo a říct ano, prostě město potřebuje tento kulturně sociální projekt a bez něj prostě tady všichni zemřeme, takže je to nezbytné.” (Barák)

Vize v možnostech fungování squattingu

Při našich analýzách jsme se pokusili zjistit, jaké vidí zastupitelé možnosti v řešení problematiky squattingu, zda si myslí, že je možná dohoda, která by umožnila přijetí tohoto fenoménu v naší společnosti a za jakých podmínek je možné k této dohodě dospět.

Přestože tomu některé již uzavřené kauzy squatů nenasvědčují, zastupitelé vyjadřovali názor, že dohoda je možná,

”Takže já si myslim, že je možná dohoda mezi obecní správou a lidmi, kteří se prostě třeba chovají trošku jiným způsobem, ale jsou schopni třeba dodržovat určitá pravidla.” (Jelínek)

a to za předpokladů, že se na straně většiny rozšíří tolerance vůči odlišnostem menšin:

”Musíme být připraveni na to, že přesto, že nečemu nerozumíme, tak to může mít svoji hodnotu.” (Kobeš)

a na straně menšiny, v našem případě squatu, se budou dodržovat určité celospolečenské normy lidského chování a základní pravidla:

”Jen co bych podtrhnul, myslím si, že ta myšlenka regulovaného squattingu není zdaleka passé a že v Praze by se našla celá řada kapacit, které by se takto využít daly. Ale ona je to hozená rukavice pro obě strany, nejde jen o to, že město projeví zájem (pokud by to byl nástroj sociální prevence, pak by to byla záležitost náměstka Kechnera), ale na druhé straně by se i squatteři měli snažit ubrat na té divokosti a snažit se vejít do nějakých pravidel a aktivně se na formování těchto pravidel účastnit, protože ty pravidla spíš nejsou než jsou.” (Mareš)

Dá se tedy říct, že regulovaný squatting by se mohl stát oním řešením. K tomu je však potřeba vůle jak ze strany zastupitelů, resp. správce či majitele objektu, tak i ze strany squatterů, kteří by na taková pravidla museli přistoupit.

Hlavní podmínkou domluvy se jeví vhodnost výběru objektu ke squattování. Mnozí se shodli na tom, že právě tento aspekt byl největším problémem Ladronky. Někteří se domnívají, že squat, který vznikne v objektu, který není nijak významný či potřebný, má šanci na udržení:

”Jo, takže tam já si myslim, že problém squatu je taky v tomhletom, že pokud využívá prostor, kterej opravdu neni důležitej z jinejch důvodů, tak proč ne.” (Jelínek)

Další možností je, že squat vznikne v sice důležitém objektu, ale na ten zrovna nejsou prostředky k rekonstrukci a k udržování. Pak může squat existovat do doby, než se tyto prostředky najdou:

”Oni tam v době, kdy se s tím domem nic nedělo, kdy majitel, což byla obec, nevěděl, jakým způsobem ho využít a nebo nebyly peníze na to, ho opravit, tak ho využívali s tichým souhlasem nebo nesouhlasem, lidé k bydlení a prostě ke squattingu a ve chvíli kdy byly připraveny peníze a bylo jasné, že jedinou překážkou je existence toho squattu, aby se ten dům vrátil pro tu původní funkci, pro to bydlení, tak potom si myslim, že ten squat měl ustoupit a nechat prostor pro to, aby tam ty byty mohly vzniknout.” (Kousal)

pak by se dle názorů zastupitelů měli squatteři přesídlit do jiného objektu. Někteří se domnívají, že tento objekt by jim mělo vyhledat samo město,

”...no, že město má dát adekvátní náhradu, protože takovéto kulturně sociální centrum (i několik) potřebovalo. Jsou to občané města a jejich potřeba je potřebou města, měla by být.” (Kobeš)

někteří, že iniciativa má vyjít ze strany squatterů:

”Já si myslim, že to má bejt jinak, že jo. Že tam má bejt to, že prostě oni se prostě jednoho dne přestěhujou a my jim vytvoříme prostředí, aby tam mohli zůstat,…” (Jelínek)

Z postojů zastupitelů obecně, až na jednu výjimku, vyplývá, že si uvědomují, že fenomén squattingu je součástí naší společnosti a nelze ho řešit represí, ale naopak je potřeba dát mu prostor, ať už v abstraktním či konkrétním slova smyslu a hledat kompromisy. Případem, kdy se toto zdařilo, je kauza Sochorky, resp. Papírny

Od Sochorky k Papírně

Tuto kauzu nám z pohledu veřejného činitele interpretoval současný vedoucí kanceláře starosty Prahy 7 pan Kousal. Vyslovil například i názor, že tento případ by mohl být návodem na řešení pro některé jiné squaty.

”Myslim si, že tohle svým způsobem návod na řešení pro jiný města nebo jiný městský části asi byl. Určitě to nebyl návod na řešení pro soukromý majitele. Ty nemají možnost nabídnout ten objekt.”(Prchal)

A jak to tedy v této kauze bylo? Původně se jednalo o dům na Praze 7, v ulici pplk. Sochora. Tento dům byl majetkem městské části Prahy 7 a na jednu bytovou jednotku vlastnil nájemní smlouvu pan Jakub Novák. Ten ve svém bytě nechával přebývat squattery. Dům byl ve špatném stavu. Když městská část získala peníze na rekonstrukci, nabídla nájemníkům náhradní byty a ti se do nich, až na pana Nováka, také nastěhovali.

”Ono to bylo ještě tak, že vlastně všichni ty starý nájemci toho domu ppl. Sochora 28 dostali v minulosti nový byty, byly s nima uzavřeny nový nájemní smlouvy někde, nevim kde a jedinej, kdo tam legálně zůstal, byl pan Novák, kterému se tam v průběhu času přihlásilo do bytu asi 28 nebo 25 lidí, kteří s ním sdíleli tu domácnost. Takže se řešil pan Novák. A to bych možná řekl, že bylo asi to podstatný, že lidi na to nepohlíželi jako na řešení squatu nebo problém squatu, ale problém pana Nováka, který prostě tam má u nás squattery a žije timhle způsobem života a má kolem sebe různé aktivity.” (Prchal)

Pan Novák se vystěhovat nejen odmítal, ale vzhledem k sobě přihlášeným dalším nájemníkům, byl z legislativního hlediska pro městskou část nevystěhovatelný. Následovalo období s několika pokusy o represi.

”Potom přišlo nějaké období, kdy jsme, to už jsem byl tady na radnici v pozici vedoucího kanceláře starosty, kdy se přistoupilo k tomu, že je ten problém potřeba nějakým způsobem řešit. Tehdy, já bych řekl, že je to takový standardní přístup, se vyvíjely snahy řešit to silově, myslím, že tam asi dvakrát byl povoláni policajti – městský, státní, se tam kolem toho jitřila atmosféra, která samozřejmě k ničemu nevedla. Pak si myslim, že tady ve vedení převládl, nebo u pana starosty, ale ne jenom u něj, převládl racionální pohled na tu věc a vyvynula se aktivita a snaha řešit celou tu situaci klidným způsobem a najít nějaký model, který by nám umožnil ten dům opravit a používat k těm účelům, k jakým byl určen, tedy k nájemnímu bydlení a té komunitě, respektive ono už potom v nějaké fázi šlo osobně o pana Nováka, panu Novákovi umožnit bydlet někde jinde a jaksi, aby rozvíjel ty aktivity, které rozvíjel tam.”

Následně se tedy přistoupilo ke konstruktivnímu řešení situace okolo pana Nováka a shodou různých okolností vznikla možnost nabídnutí náhradních prostor v ulici Za Papírnou 7, kde se nacházel objekt vhodný pro dané účely.

”Pan Novák se odmítal odstěhovat, protože to podmiňoval nějakými dalšími kroky, což teda ty ostatní nájemci v tom domě předtím neudělali. Jeho problém bytový se potom rozšířil a nabalil se na problém toho squatu a na problém využívání nebo možnosti využívat nějaké nebytové prostory a to se našlo za tou Papírnou 7. Což jsou okolnosti, to byla náhoda, že objekt také byl prázdný, těsně předtím jsme ho vysoudili na státu, tam byl nějaký restituční spor, to byl státní majetek a jaksi stát vyhrál tu restituci a nám to předal těsně předtím, takže my jsme najednou měli prázdný dům ve stejně špatném stavu jako ppl. Sochora 28 a začalo se zvažovat, co s tím domem Za Papírnou 7 a nakonec se tedy rozhodlo, protože to bylo pro to dispozičně vhodnější, že tam vzniknou malometrážní byty, ubytovací kapacity a tehdy se uvažovalo o tom, že by tam byly holobyty nebo prostě byty pro neplatiče. Takže tam ten dům byl rovnou od začátku určenej pro nestandardní bydlení, takže si myslím, že to přestěhování pana Nováka plus tedy zbytku toho squatu do těch nebytových prostor, nešlo úplně proti koncepci toho domu. Kdežto ppl. Sochora byl chápán od začátku jako činžovní dům s nájemníma bytovejma jednotkama, protože tak byl postavenej. Za tou Papírnou 7 byl pavlačovej objekt s těma malejma místnostma, kterej pro tohle nebyl moc vhodnej. Takže to byla schoda okolností, že se našli ty nebytový prostory a ten byt za tou Papírnou.” (Prchal)

V současné době má tedy pan Novák nájemní smlouvu na byt v objektu Za Papírnou 7, kde i nadále poskytuje bydlení squatterům. Dále se v tomto objektu nachází zmiňované nebytové prostory. Nejedná se tedy o klasický squat, ale o jeho zlegalizovanou formu.

”Tim, že to úplně ten squatting není, tak je to opravdu čistě jenom o panu Novákovi, o tom, koho si vezme k sobě do bytu a jestli tam bude bydlet, je to tedy hodně o osobnosti pana Nováka, konkrétně tenhleten squat a myslim si, že ve chvíli, kdy řekne, já už toho mám plný zuby a odstěhujte se pryč, tak to tam asi skončí, i když si nemyslim, že to řekne, ale tak on už asi taky úplně squater neni. Jezdí v autech a tak.” (Prchal)

Z pohledu pana Kousala je tato situace dlouhodobě udržitelná.

”No, já myslim, že pokud tam nebude docházet třebas k tomu, že tam jsou nějaké dlužné částky nebo odběry načerno ze společné elektřiny toho domu, pokud tyhle drobnosti odpadnou, tak si myslim, že to udržitelné je.” (Prchal)

Komparativní závěr

Zajímalo nás, jak se liší pohled zastupitelů a squaterů na případná pozitiva squattingu. Na pozitivní stránky squattingu poukázali jak squateři, tak zastupitelé. Squateři uvádějí, že zasquatování objektu poukazuje na problém jeho nevyužití a jeho případné chátrání. Tuto skutečnost připouštějí také někteří zastupitelé.

V této souvislosti se squateři odvolávají na příklady ze zahraničí. Tyto přesto nemohou být brány jako exaktní způsob řešení problému a to zejména z důvodu mnohdy nedořešených majetkových vztahů a kompetencí v České republice. Důsledkem toho může být časově omezená existence squatu, ale je otázkou, do jaké míry jsou squateři ochotni daný objekt opustit ve chvíli, kdy se pro něj najde vhodné využití.

Jako další pozitivní aspekt je ze strany squaterů uváděna kulturní činnost, která je zpřístupněna široké veřejnosti. Co se týká kulturního přínosu squattingu, je zřejmé, že se ve squatech bude převážně produkovat kultura pro úzký okruh lidí a zájmů. Někteří zastupitelé zcela souhlasí a tento alternativní životní styl tolerují. Ve vyjádřeních zastupitelů je tedy tato skutečnost akceptovatelná, je však otázkou, do jaké míry se tato proklamovaná akceptovatelnost projeví při posuzování squatery předložených projektů. Někteří zastupitelé zde trvají na kulturním přínosu pro širokou veřejnost.

Otázkou se stává možná přijatelnost tzv. regulovaného squattingu (dodržování určitých pravidel a společenských norem, působení ve vyčleněné lokalitě, záruka určitých programů atd.), jež byl zmiňován zejména stranou zastupitelů. Problémem je však těžko definovatelná hranice mezi regulovaným a divokým squattingem. Očima zastupitelů a squaterů je definována odlišně, jeden zastupitel v tomto smyslu doporučuje squaterům ubrat na ”divokosti” a snažit se dodržovat pravidla, která by měli sami spoluvytvářet.

Squatting sám sebe definuje v opozici ke společenským institucím, a to samozřejmě u některých představitelů veřejné správy vyvolává zásadně antagonistické postoje. Z jejich pohledu je squatting špatný už v jeho podstatě, tedy již samotné obsazení objektu je pro ně nepřijatelné. Toto apriorní odmítnutí vylučuje v podstatě možnost jakékoliv dohody.

Na druhou stranu existují takoví zastupitelé, kteří by byli ochotni squatting akceptovat v jeho určité - regulované - podobě a za podmínek ”nejasně” definované veřejné prospěšnosti ho potom i podporovat. Zde je potřeba dodat, že takováto podpora ze strany veřejné správy nebo soukromé společnosti či nadace je nutná, neboť squateři nikdy nemohou být ve svých aktivitách zcela finančně soběstační. Zvláště v případě, pokud chtějí produkovat takovou kulturní činnost, která by byla přístupná i mimo úzký okruh a/nebo pokud se jedná o objekt, který je kulturní památkou a jeho zachování vyžaduje vysoké investice. Zde je dobré zdůraznit, že objekty v dobrém stavu a bez potřebných investic nejsou zpravidla prázdné a nevyužívané. Ilustrativním příkladem je kauza Papírny, kde bylo před převzetím objektu nutno jej opravit na náklady městské části.

Zastupitelé, pokud apriori squatting neodmítnou, vidí jeho problematičnost ve spojení s konkrétními podmínkami. Těmi může být nevhodná lokalita, nevhodně zvolený objekt, nepřijatelnost pro okolní obyvatele, problém nevyjasněnosti majetkových práv nebo problém opuštění objektu squatery v případě později jasně určeného vlastníka. U zastupitelů můžeme také pozorovat despekt vůči trvalosti životních postojů squaterů.

Případné negativní postoje ke squattingu ze strany squaterů jsou většinou spojeny se změnou životního stylu a názorů v pozdějším věku. Je možné zaznamenat ústup radikálních postojů a nástup akceptace prostoru pro vyjednávání, pravidla a kompromisy. Squatting jako takový není squatery odmítnut, dostává však jasnější podobu. V konkrétních případech se objevuje snaha zkloubit své prosquatterské postoje s institutem soukromého vlastnictví, který byl dříve odmítán apriori. Může být také opuštěna tato alternativní varianta řešení otázky bydlení a squatting již není osobní záležitostí daných aktérů. Můžeme říci, že squatting je velice často spojen s určitou životní etapou. S věkem squaterů souvisí i obtížnost hledání kompromisů.

Zajímavý je vztah squaterů a politiky. Squateři jsou politické akce nuceni přijmout jako přirozenou součást svých strategií. Takové aktivity jsou však podmíněny existencí osobnosti uvnitř squatu, která je takovéto akce schopna vést. Squateři se na počátku vůči společenskému zřízení vymezují, ale ve chvíli, kdy se stanou jeho součástí, jsou ochotni přistoupit na postupy vlastní municipální politice (podávání projektů, jednání, hledání podpory, lobbing....).

Se vstupem do ”malé” politiky se však zároveň snaží zachovat si image odpůrců kapitalismu, což je spojuje s celosvětovou anarcho-autonomní scénou. Praktickým dopadem je ideologické zázemí, které může být zdrojem širší podpory (rozšiřuje okruh jejich sympatizantů, kteří jsou v případě potřeby ochotni se zúčastnit akcí squatery podporujících, např. demonstrací).

Ze strany zastupitelů byla zaznamenána výzva squaterům, aby vystupovali a jednali politicky. Můžeme připustit, že politické zázemí a podpora squaterů hraje určitou roli při úspěšném jednání o existenci squatu. Příkladem je kauza Papírny, kde podle hlavního aktéra, pana Nováka, byla politická orientace squatu hlavním předpokladem jeho zachování. Obecně lze říci, že squateři nejsou v očích zastupitelů vnímáni jako zcela jednotná politická síla. Vzájemná solidarita squatterů a jejich politického zázemí tak hraje jednoznačně větší roli při nátlakových akcích, než v rámci partikulárního vyjednávání o konkrétní kause.

Situace squatů Ladronky a Papírny se zásadně liší, co se týká jejich okolností vzniku, trvání a případného zániku. Mezi nejzásadnější okolnosti, které určují běh událostí v konkrétních kauzách, jsou: umístění objektu, vnitřní sociální struktura skupiny a z toho vyplývající soudržnost skupiny, její vystupování navenek a majetkoprávní situace objektu.

Umístění Ladronky bylo uváděno jako nešťastné pro squatery, jeho poloha v parku atraktivní pražské čtvrti a jeho historická hodnota se ukázaly být citlivou záležitostí pro správní orgány. Obsazení Ladronky proběhlo podle hesla: ”obsaď a žij”, resp. ”obsadit a pak vyjednávat” jenžto se zásadně liší od přístupu v případě objektu Papírna, který byl výsledkem jednání o předchozím problematickém objektu - Sochorky. Postup opačný, tedy ”vyjednávat a pak obsadit”, který je schůdnější pro zastupitele, squateři zásadně odmítají. Jak squateři, tak zastupitelé vidí ve volbě objektu první předpoklad budoucích komplikací.

Důležitou okolností, která provázela obsazení a trvání squatu, je vnitřní sociální struktura komunity. Již byla zmíněna podstatná role soudržnosti skupiny squaterů, která se zabývala jednáním se správními orgány. V případě Papírna byl výraznou osobností pan Novák, který byl hlavním a prakticky jediným představitelem squatterů při vyjednávání se zastupitelstvem. Sami squateři v případě Ladronky přiznávají postupné slábnutí soudržnosti, vnitřní síly a ideologického přesvědčení. Přesto v každé fázi své existence disponovala Ladronka minimálně jednou výraznou osobností, která statek zastupovala.

Někteří zastupitelé správního orgánu více hovoří o roli veřejnosti, myslí tím veřejnost v bezprostřední blízkosti objektu Ladronka. Zdůrazňují opakované stížnosti obyvatel a neudržitelnost situace. Z pohledu squaterů byli obyvatelé městské části Ladronce nakloněni a o žádném výraznějším odporu se nezmiňují. Obě strany, jak squateři na Ladronce, tak zástupci municipality upozorňují na zdlouhavost celého procesu řešení, které bylo ve svém důsledku pro squatery výhodné, získali čas. Také zastupitelé se odvolávají na kompetence svých kolegů a přiznávají jejich nevyjasněnost v případě squattingu. Okolnosti zániku Ladronky jsou spojeny s jak s vnitřní krizí obyvatel, tak vhodného klimatu veřejnosti po zasedání Mezinárodního Měnového Fondu na podzim roku 2000. Trvání squatu Papírna je dáno existencí těžko vypověditelné smlouvy, zároveň přítomnost zástupců státní instituce a tichý souhlas správy městské části.

Čím lukrativnější místo, tím větší problém dohody. Problém má dvě roviny. První rovina se týká skutečnosti, že pokud má majitel s objektem nějaký záměr, můžeme očekávat mnohem větší obtížnost dosažení dohody. Druhá rovina představuje význam konkrétnosti. Čím obecnější je určení majitele, např. Magistrát hl. města Prahy, tím je složitější jednání.Na druhou stranu, praávě tyto instituce, na rozdíl od soukromníků mají mimo jiné v popisu práce i podporu veřejně prospěšných aktivit. Do hry zde vstupuje více hráčů a nastupuje problém nvyjasněných zastupitelských práv. Nejprůchodnější komunikace je podle squaterů s městskou částí. Již byla zmíněna role výrazné osobnosti, přijatelné pro jednání jak pro squatery, tak pro správní úřad.

Sami squateři z Ladronky hovoří o období, kdy vyvíjeli vyšší aktivitu, více oslovovali příslušné zastupitele, podávali návrhy atd. Na druhou stranu přiznávají, že nebylo možné být neustále zaměstnáni vyjednáváním z důvodu únavy a vlastních starostí. Období aktivity a pasivity ze strany squaterů přicházela s ohledem na vnější události (nebezpečí vyklizení, nové rozhodování o jejím dalším osudu atd.). Zastupitelé se liší ve vnímání ochoty squaterů Ladronky komunikovat. Obě strany však zmiňují nechuť problém řešit v oficiální rovině, squateři pro zastupitele nebyli povětšinou zcela rovnocenýmipartnery. Žádné vzájemné jednání tak nevyústilo do konkrétní písemné dohody

Širší veřejnost nesehrála žádnou výraznější roli v řešení problému a i její omezená role byla ambivalentní. Možná souvislost byla naznačena pouze v případě vhodného klimatu pro vyklizení Ladronky po dramatických událostech v souvislosti se zasedáním MMF, kde média a veřejnost sehrála roli při spojení alternativní scény a nepokojů v hlavním městě.

Základní strategií a podmínkou úspěšnosti squatu musí být hlavně zvládnutý management obsazování. Důležité je stanovení konkrétních cílů ze strany squaterů a jejich zachovávání. Tato vize není zpravidla obsažená při prvním aktu obsazení, ale často se vytvoří během dalších negociací s představiteli veřejné správy i uvnitř squatu. Během negociací se vyskytne nutnost tyto cíle artikulovat. Cíle jsou modifikovány pod vlivem vnějších okolností. Aby byl management v tomto směru úspěšný, musí být dosaženo určité jednoty a existence vůdčí osobnosti. Většina squatů vzniká na ideji komunity a vymezuje se proti správním hierarchiím. Soudržnost squatu může být ohrožena existencí částí komunity, která odmítá opuštění původní ideje doprovázející jeho vznik . Je otázkou kompromisů, zda budou schopni squateři akceptovat nastolené podmínky. Alternativou ke hledání kompromisu je přijetí dočasnosti užívání určitého objektu - skončení existence squatu při objevení se prvního vážnějšího konfliktu (př. kauzy Zlatá loď, použití represe ze strany veřejné správy).

Úspěšná strategie byla určována aktivitou ze strany squaterů, např. podání nového projektu – při vědomí nepružnosti ze strany Magistrátu (veřejné správy) rychle jednat. Na rozdíl od jiných evropských měst, u nás neexistuje jednotný způsob, jak postupovat v případě obsazení objektu squatery. Tak se v každém novém případě hledají nová ad hoc řešení. Významnou strategii squaterů představuje sebeprezentace. Na jednu stranu zachovávají svoji autonomní kulturu, na druhou stranu se prezentují jako prospěšní pro širší veřejnost.

Zastupitelé se vyjadřují jednak ke strategiím squaterů a ke strategiím svým. Strategie veřejné správy lze rozdělit na (1) strategie represe, která vede k definitivnímu řešení problému. Je to nejjednodušší řešení na samém počátku vzniku squatu. Čím déle squat existuje, je strategie represe méně použitelná, pokud si squateři vytvoří svoje vlastní strategie jak se bránit. (2) strategie nesplněných závazků - oddalování závazků, kdy zástupci veřejné správy neradi pořizují zápisy, závazně nic neslibují, vyhýbají se konkrétní odpovědnosti, používají slibů (např. slib náhradního objektu), nechávají si vždy možnost, jak závazkům nedostát. Stejnou strategii můžeme pozorovat také u squaterů - jednání, která nic neslibují, oddalování hrozby represe – vystěhování). Tato strategie sice může vyhovovat oběma stranám, z hlediska nalezení dlouhodobě udržitelné existence se však nejeví jako nejlepší.

Jaká je tedy vize pro squat, který ještě neexistuje, ale může se v budoucnu objevit? Zastupitelé říkají, ano, ale pouze v případě regulovaného squattingu. Jestliže bude dosaženo shody v tom, že alternativní kultura je nedílnou součástí širší kulturní scény, pak bude asi možné squatting přijmout. Kulturou se zde rozhodně nemyslí jen kultura v užším slova smyslu (tedy hudba, divadlo, výtvarné umění apod.), ale alternativní způsob života vůbec.

V námi sledovaných kauzách se objevily tyto dva základní modely squatu: 1) stěhování squaterů z jednoho místa na druhé a 2) vyjednání stálého (udržitelného) místa, které však vyžaduje ustoupení od prvotních představ, požadavků, přesvědčení a stává se tak regulovaným squatováním. Ze strany squaterů je pociťována absence aktivity zastupitelů. Změna jejich přístupu je nutná k nalezení přijatelných podmínek pro obě strany.

Literatura:

Fiala, Aleš: Politický extremismus a radikalismus v České republice

Strauss, Anselm – Corbinová, Juliet: Základy kvalitativního výzkumu

Bakalářská práce Vojtěcha Lásky zabývající se fenoménem squattingu:

Novinové články:

Špaček, Miroslav: Politika jako forma společenské praxe

Macháček, Julius: Město pro člověka

Nováková, Helena: Bydlení, nájemné a správa bytového fondu

Malá, Emília: Kultura v každodenním životě

Praha: Praha a dnešek

Fischer, Ernst: Problémy mladej generácie

Hora, Ladislav: Problematika tzv. alternativní religozi

Zbořil, Blahoslav: Problémy hodnoty

Poznámka: před zveřejněním této zprávy bude literatura upřesněna.