Teze diplomové práce

 

Lenka Průšová

ISS FSV UK

Politická a ekonomická sociologie

 

 

Téma:

Kariéry mladých lékařů a lékařek z hlediska gender

 

Námět práce:

            Diplomová práce se bude zabývat pracovními dráhami mladých lékařů a lékařek z hlediska gender. Poté, co byl koncept gender uveden do českých sociálních věd, a kdy za dobu uplynulého desetiletí s jeho použitím vznikla řada empirických výzkumů i teoretických studií, není pochyb o tom, že oblast práce je genderově podmíněna. Téma diplomové práce pracuje s touto premisou a cílem je studovat mechanismy jejího fungování u specifické profese – lékařů.

            Práce se zaměří na lékařskou profesi jako na předmět sociologického  výzkumu, bude vycházet ze sociologie medicíny, z teorie genderu a trhu práce. Sféra práce není vydělená z ostatních sociálních vazeb a souvislostí, a proto bude pozornost věnována také genderovým vztahům a postavení ženy v české společnosti. Stejně tak se bude snažit identifikovat specifika pracovních drah v medicíně. Těžištěm textu bude kvalitativní analýza kariérních vzorců lékařů a lékařek. 

            Téma diplomové práce je inspirováno momentální účastí autorky na výzkumném projektu SoÚ AV ČR „Pozice žen s vysokoškolským vzděláním v české společnosti 90. let“. Součástí výzkumu jsou také kvalitativní sondy mezi vybranými profesemi, mimo jiné také lékaři. Autorka využívá této možnosti přístupu k datům skrze výzkumnou instituci.  

 

Předpokládáná metoda zpracování a struktura práce

Diplomová práce bude uvedena teoretickým přehledem otvírajícím danou problematiku. Následovat bude analytická část založená na zpracování rozhovorů s lékaři a lékařkami. Rozhovory s lékařkami provádí momentálně autorka v rámci výzkumné sondy SoÚ AV (ve spolupráci s dalšími členkami týmu). Tyto budou doplněny o rozhovory s lékaři muži.

            Analytickou metodou je takzvaná zakotvená teorie neboli grounded theory [Glasser a Strauss 1967]. Ke zkoumanému problému se nepřistupuje se stanovenými hypotézami, naopak hypotéza je zakotvena v samotných datech. Konstantním srovnáváním textů vzniká teoretický vzorek, který buduje na datech založenou teorii. Protože se předpokládá práce s více než 30 rozhovory, bude k analýze použit software vyvinutý speciálně pro metodu grounded theory, a sice Atlas.ti.

 

Předběžný seznam literatury:

 

British Medical Journal

Čermáková, M.  1995. „Gender, společnost a pracovní trh.“ Sociologický časopis 31/1.

Čermáková, M., H. Hašková, A. Křížková, M. Linková, H. Maříková, M. Musilová 2000. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: SoÚ AV ČR.

Feminismus 90. let českýma očima. 1999. Sborník 30 původních textů českých autorek a autorů. Praha: One Woman Press.

Glasser, B., A. Strauss 1967. The discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.

Heitlinger, A. 1987. Reproduction, Medicine and the Socialist State. London: Macmillan Press.

Heitlingerová, A., Z. Trnková 1998. Životy pražských mladých žen. Praha: Sociologické nakladatelství.

Journal of Gender Specific Medicine

Křížová, E., D. Grundová. „Absolventi lékařských fakult 90. let” v rámci výzkumného úkolu Grantové agentury UK “Socioprofesní problematika absolventů lékařských fakult v průběhu transformace zdravotnictví” (nepublikováno)

Maříková, H. 1999. Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé. Praha: SoÚ AV ČR.

Možný, I. 1983. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Brno: ÚJEP.

Oakleyová, A. 2000. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

Strauss, A., J. Corbinová 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Tuček, M. a kol. 1998. Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha: SoÚ Working Papers.

Vodáková, A. (ed.) 1994. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: Sociologické nakladatelství.

Women In Medicine Magazine

 

 

 

Konzultant: Doc. PhDr. Jiří Kabele

 

 

Datum: 19.1.2001