Michaela Ledererová


Teze diplomové práce1. Téma: Institucionální analýza formálních organizací

2. Námět práce a vstupní diskuse:

Teorie racionálního chování a jeho důsledků představuje v dějinnách sociologie silné téma, které se často stává samotným rámcem či součástí empirických i teoretických analýz velkých sociologických teorií. (strukturální funkcionalismus, či teorie konfliktu, konsensu, apod.) Již Max Weber, jeden z velkých klasiků sociologie, staví na koncepci racionálního chování celou svoji teorii západní moderní civilizace a rozvoje kapitalismu.

Jelikož jsem se již podrobněji věnovala problémům racionalizace ve své bakalářské práci, chtěla bych ve svých dosavadních analýzách pokračovat i nadále v diplomové práci, prohloubit dosud získaná zjištění a především aplikovat téma racionality na reálný život současné moderní společnosti.

Jádrem mé diplomové práce by se měla stát institucionální analýza dvou formálních organizací, fungující na stejném principu - na principu formální racionality, kterou M.Weber definoval jako racionalitu, vztahující se na rozhodování aktérů, kteří jednají racionálně tak, že na základě jasných preferencí sledují své zájmy.

Předmětem mé analýzy by se měla stát kapitalistická organizace orientovaná na zisk a byrokratická organizace. Vybrala jsem právě tyto dva typy organizací, jelikož oba dva představují nejracionálnější formu organizace ve společenské sféře. Kapitalistický podnik vzniká na základě racionální kalkulace podnikatele a moderní státní zřízení na základě vyškolení úředníků - byrokratů.

Obsahově bych se chtěla ve své práci zaměřit nejprve na analýzu obou typů organizací - jak z makrosociologického, tak i z mikrosociologického hlediska a detailním studiem funkčních prvků obou organizací proniknout do logiky jejich fungování. Další fáze by měla spočívat v komparaci zjištěných faktů a v odhalení vzájemných souvislostí a především odlišností. Pojmenování prvků, které fungování obou formálních organizací zásadně odlišuje by mělo představovat jeden z hlavních závěrů mé práce, protože by toto zjištění v podstatě vyvracelo Weberovu hypotézu o shodných funkčních principech organizací založených na formální racionalitě.

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura:

Po formální stránce se bude práce bude skládat z části teoretické a empirické. Teoretická část bude vycházet ze studia dostupné literatury. V empirické části bych se chtěla zaměřit na případovou studii dvou formálních organizací. Kapitalistickou organizaci bude reprezentovat struktura řetězové organizace McDonald´s a byrokratickou státní úřad - jaký, bude upřesněno. Případová studie bude mít jednak kvalitativní charakter - forma rozhovorů s řadovými zaměstnanci a představiteli manegementu a jednak kvantitativní, spočívající ve studiu dokumentů sebraných ve zkoumaných institucích.

Předpokládaná struktura:

4. Předběžný seznam literatury:

P.M.Blau: Bureaucracy in Modern Society, Formal Organizations, The Structure of Organizations

J.Burnham: The Managerial Revolution

E.Goffman: Prezentation of Self in Everyday Life

R.K. Merton: Buraucrtic Structure and Personality, Social Theory and Social Structure, Reader in Bureacracy

H.Mitzberg: The Nature of Managerial Work

P.Selznick: Foundations of the Theory of Orgnizations, An Approach to a Theory of Bureaucracy

M.Weber: Wirtschaft und Gesellschaft

K.Pavelka: Liniově štábní, liniově funkční organizace

M.Crozier: Bureaucratic Phenomenon

R.Cyert + J.March: A Behavioral Theory of the Firm

P.Dimaggio + W.Powell: The Iron Cage Revisted

N. Fligstein: The Intraorganizational Power Struggle

J.Keller: Sociologie byrokracie a organizace