Karel Masařík
PES – 2.semestr
11/05/00


TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCEÚvod…

Ve své diplomové práci bych rád navázal na svou bakalářskou práci, kde jsme se zabýval otázkou distributivní spravedlnosti v podání J.Rawlse a A.F.von Hayeka. Myslím, že toto téma svým rozpětím pokrývá značnou část mého současného zaměření a v neposlední řadě je mi blízké.

Tentokrát bych však rád rozšířil počet přístupů o pohled český. Česká republika prochází stálou transformací všech oblastí společenského života, tedy i (nebo především) oblastí sociální.

Stručná charakteristika práce…

Distributivní sociální spravedlnost je tématem, které se dotýká mnoha společensko-vědních oborů, sociální stratifikace a politické sociologie. V první, teoretické částiu bych se rád věnoval přístupů obou zmíněných autorů (popř. ještě i jiným pohledům, např. Nozickovu), včetně jejich komentářů, kritik či polemik. Proti sobě stojí již jmenovaný „Hayekův“ liberální přístup odmítající téměř jakoukoli intervenci státu do oblasti sociální distribuce. Autor dokonce považuje toto spojení (tedy „sociální spravedlnost“) za nonsens, neboť „nemá smysl označovat stav skutečnosti za spravedlivý nebo nespravedlivý (a) aplikovat termín spravedlivá na jiné okolnosti, než jsou lidská jednání nebo pravidla, která je vedou, je kategorická chyba“. [Hayek 1991:II/34]

Tím druhý (a netvrdím, že posledním, i když bezesporu významným) je pohled Johna Rawlse, který bývá občas označován za rovnostářský. Jeho „teorie spravedlnosti jako slušnosti“ se zakládá na představě rovnosti odměňování vyplývající z vytvoření pravidel, které by byly zvoleny racionální osobou v případě tzv. „počáteční situace“, kdy pod „závojem nevědomosti“ o svých kvalitách a sociálním postavení, by byly takto vybrány jako nejlepší.

Jistě existuje ještě mnoho dalších pohledů, které by bylo třeba zmínit, jako např. přístup socialistů, analytické sociologie, avšak zde často chybí ucelená teorie, která by pohledy sjednotila.

V druhé části bych se rád věnoval chápání pojmu sociální spravedlnosti u nás, a to v polistopadové historii. Chtěl bych představit teoretické vize a představy a empirické zkušenosti získané v sociologických šetřeních, které byly v této oblasti provedeny. Mám tím na mysli především výzkumy, které provedl Petr Matějů, ale i další, např. statistické údaje o majetkové diferenciaci v České republice tak, jak se postupně vyvíjí v prostoru a čase. Předpokládám, že zde nebude obtížné vystopovat česká specifika v chápání pojmu a koncepce sociální spravedlnosti nejen v teoretické podobě, ale i v empirii.

Metoda…

Tato práce bude komparací teoretických náhledů na oblast distributivní sociální spravedlnosti doplněná o srovnání s empirickými údaji z České republiky, ale i výhledy a prognózami. Komparaci doplní sekundární analýza dat a dokumentů.

Předběžný seznam literatury…

Na práci se bude podílet jako konzultant PhDr. Ivo Bayer

Garantem kursu PES je Doc. PhDr. Jiří Kabele