PES - Politická a ekonomická sociologie

O co nám jde?

Ekonom Frank Knight shrnul své pokusy o spolupráci s neméně slavným sociologem Talcottem Parsonsem v sarkastické poznámce: "Sociologie je věda o povídání. Má jenom jeden zákon: Špatná povídání vypuzují dobrá." PES zvedá tuto hozenou rukavici.

Novodobé společnosti na rozdíl od tradičních se neustále - pro mnohé překotně - proměňují. PES se soustřeďuje právě na jejich dynamiku ať jde o její projevy na místní anebo naopak celospolečenské úrovni. PES nabízí studium, které je zaměřeno tak, aby mohlo být výbavou pro případné zasahování do problematických společenských záležitostí. Jádro nabízeného studia tvoří především politická a ekonomická sociologie, teorie participace i sociální změny. Při studiu konkrétních problémů nicméně budeme trvat na respektování jejich historického, právního, kulturního i každodenního rozměru. Výběr podstatných hledisek, přístupů a metod se bude řídit především logikou studovaného případu.

PES nechce být jednostranně teoretický či empirický, ani nechce vázat studenty či pedagogy k jednomu paradigmatu (např. sociálnímu konstruktivismu anebo kvalitativním metodám). Spíše se chápe jako sdružení zvídavých, hloubavých i angažovaných studentů, učitelů a přátel spolupracujících v rámci semináře na konkrétních úlohách. PES pěstuje problémový a participativní přístup stejně jako kritický dialog. Sociologie je nám dobrodružstvím. PES se nejvíce hlásí k tradici Chicagské školy a má rovněž blízko k sociální antropologii. PES podporuje sondy do málo známých sociálních světů, stejně jako všechny formy akčního výzkumu.

PES hodlá pěstovat vztahy ke všem institutům FSV a podle možností využívat skutečnosti, že na naší fakultě se studuje současná historie, mezinárodní vztahy, veřejná politika, politologie a institucionální ekonomie.

 

Kmenové kursy:
S2021: The Theory of Action (Economic Sociology I) J.Kabele
  The problem of social dynamics is presented as the problem of impetus principle of motion of all social actors (both individuals and organizations), who make decisions and act in changeable institutional frameworks. Lectures are based on game coordination principle and methodological individualism (Becker, Bourdieu, Buchanan, Coleman, Etzioni, Hayek, Hirschman, Mauss, Knight, Menger, Pareto, Parsons, Polanyi, Smith, Tversky, Weber). Readings with papers and discussions.
S2022: The social Construction of Economic and Administrative institutions (Economic Sociology II) J. Kabele
  The problem of social dynamics is presented as the problem of social construction of economic and administrative institutions. Lectures introduce students not only into the sociology of social hierarchies, but also sociology of law, institutional and constitutional economy . ( Alchian, Buchanan, Coase, Coleman, Commons, Crozier, Demsetz, Dumont, Foucault, Granovetter, Hirschman, Hodgson, Michels, Mlčoch ,North, Weber, Simon, Williamson.) Readings with papers and discussions.
S2023: Sociologie pojetí moci (Politická sociologie I)
S2024: Spravedlnost v politickém řádu (Politická sociologie II)
  I. Bayer
  Cílem kurzu je ukázat na některé strukturální principy moderních ústavních států, jejich ideová východiska a jejich působení v praxi.
S2025: Sociologie sociálních hnutí  P. Frič
  Kurz se koncentruje na analýzu čtyřech hlavních sociologických přístupů ke zkoumání sociálních hnutí a poskytuje studentům základní orientaci v teorii a metodologii sociologie sociálních hnutí
S2026: Magisterský seminář specializace PES J. Kabele, P. Frič, I. Bayer
 

PSÍ seminář organizuje setkávání učitelů a studentů patřících k semináři a jeho širšímu okruhu za účelem splnění těchto studijních cílů:

  • a) zpracování zadaných výzkumných úloh semináře

  • b) rozvoj úrovně metodologického zpracování výzkumných úloh metodou "learning by doing".

  • c) systematické a vzájemné podpory v průvodním studiu a psaní diplomové práce (společná četba textů, studium povinné literatury, referáty o vybraných statích, recenze)

  • d) iniciace nezávislé vědecké činnosti studentů.

Seminář se nebude orientovat výhradně jen na studijní cíle. Jeho posláním bude rozvoj poznání v oblasti dynamiky současných společností. Za tímto účelem bude sestavován pro každý rok projekt semináře zakončený vydáním ročenky. Do ní budou moci přispívat učitelé, studenti i spřátelení odborníci z širšího okruhu. Studenti zde publikují ročníkovou práci (20-25 s.) na téma "Současné problémy České republiky ve světle sociologické teorie", výsledky objednaných analytických prací, terénních sond, recenze, teze diplomových prací apod. V semináři budou rovněž diskutovány podle předem dohodnutého programu referáty jednotlivých studentů zpracovávajících diplomovou práci.

Každý akademický rok semináře bude mít své téma uvedené esejem. Toto téma bude představovat nabídku zaměření zájmu pro ty studenty, kteří nebudou pracovat na nějakém vlastním vyhraněném problému. Pro rok 1997/98 jsme zvolili téma "Korupce". Dále bude sestavována učiteli a odborníky širšího okruhu vstupní nabídka úloh a námětů na diplomové práce. Bude přitom přihlíženo k projevovaným zájmům studentů a možnostem studentské práce propojit s existujícími granty a tak získat finanční podporu pro rozvinutí výzkumu. Seminář bude klást velký důraz na úroveň metodologického zpracování výzkumných úloh.